Hoppa till huvudsakligt innehåll

Fastighetsinformation Nedladdning

Kort om produkten

Fastighetsinformation Nedladdning innehåller information från fastighetsregistret gällande indelning och ägande av mark- och vattenområden i Sverige.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Du kan beställa ett engångsuttag eller ett abonnemang

Engångsuttag - Data produceras och levereras en gång.

Abonnemang - Efter den första leveransen kan nya leveranser startas vid behov av uppdaterade data, det gör du via API eller manuellt i Mitt konto. Den första leveransen är alltid av typen Bas, vid start av nya leveranser är det möjligt att välja mellan typen Bas eller Förändring.

Informationstyper

Produkten följer en grov indelning som också ligger till grund för de informationstyper som en beställning produceras och levereras via. Varje informationstyp består av en eller flera informationsmängder, som i sin tur kan vara uppdelade i delmängder.

Bilden visar vilken information som ingår i de olika informationstyperna. Det framgår bland annat att all inskrivningsinformation ingår i en informationstyp, medan fastighetsinformation ingår i en annan. 

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans under respektive informationstyp.

Synkroniserad information

Sammanställning av informationen du har beställt tar olika lång tid beroende på vilka urval du har gjort.

Information i samma informationstyp

Information som ingår i samma informationstyp sammanställs alltid vid ett och samma tillfälle för din order. Därför är informationen alltid synkroniserad, vilket innebär att det inte finns några motsägelser mellan olika informationsmängder i en informationstyp.

Information i olika informationstyper

Information som tillhör olika informationstyper sammanställs inte vid samma tillfälle och synkroniseras därför inte. Till exempel:

En förändring på en fastighet som medför ändringar på både fastighetsinformation och inskrivningsinformation kan hinna slå igenom för en av informationstyperna, men inte för den andra, innan din beställning har sammanställs.

Risken för att motsägelser mellan informationstyper uppstår är dock liten.

Så ofta uppdateras informationen

Uppdateringsfrekvensen skiljer sig åt mellan olika informationstyper och beskrivs under respektive informationstyp.

Generella principer för tillhandahållande

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med användningen.

När ändamålsprövning avser tillhandahållande av fastighetsinformation som innehåller personnummer och inteckningar utöver eget bestånd krävs särskild prövning.

Alla uppgifter i fastighetsregistret som kan kopplas till en fysisk person (privatperson) betraktas som direkta eller indirekta personuppgifter, till exempel ett namn eller en fastighetsbeteckning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister (FRL) samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När du begär tillgång till uppgifter i fastighetsregistret måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning att tillhandahålla (lämna ut) uppgifterna.

Prövningen sker utifrån uppgifterna i din ansökan och leder till ett beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Beslutet kan överklagas

Tillgång till uppgift om personnummer och inteckningar kräver att du har särskilda skäl.

Särskilda skäl innebär att det ska finnas ett väl definierat behov av informationen och att användarens intresse från allmän synpunkt ska vara berättigat och väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten

Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Sekretess

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Direktmarknadsföring - reklamspärr

Vid beställning för direktmarknadsföring spärras viss information.

Följande uppgifter levereras inte:

  • personnummer
  • namn och adress för person under 16 år
  • namn och adress för person som har skyddad personuppgift
  • namn och adress för person som har anmält till Lantmäteriet att hen inte vill ha direktreklam
  • namn och adress för person som har anmält till NIX-adresserat att hen inte vill ha direktreklam. Läs mer om NIX-adresserat.
  • inskrivningsinformation om minst en ägare har skyddad personuppgift eller om samtliga ägare omfattas av reklamspärr.

För direktmarknadsföring kan du endast beställa engångsuttag.

Lantmäteriet tar inte hänsyn till reklamspärr i samband med avgiftsberäkning. Avgiften beräknas alltid utifrån hela beståndsurvalet.

Teknisk beskrivning för nedladdning av leverans

För att hantera ordrar och leveranser av Lantmäteriets geodata från Geotorget så kan du använda API Nedladdning. Läs mer i den tekniska beskrivningen för API Nedladdning.