Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Demodata

Våra demodata ger dig möjlighet att avgiftsfritt testa utsnitt av våra data. Här kan du läsa om och hämta demodata för Lantmäteriets produkter.

Val vid beställning

Typ av ortofoto

 • 4 kanaler, från och med 2019
 • Färg
 • IR
 • Sv/v

Upplösning

 • 0,16 m
 • 0,25 m
 • 0,4 m
 • 0,5 m
 • 1 m

Upplösningarna kan vara olika beroende på var i landet flygbilden, som ligger till grund för ortofotot, är tagen och vilket år den är fotograferad. Man kan dock alltid få ett ortofoto med en lägre upplösning än originalupplösningen.

Geografiskt urval

 • Indexrutor (2,5 x 2,5 km respektive 5 x 5 km, beroende på originalupplösningen på ortofotot)
 • Polygon
 • Utsnitt med min-/max-koordinater, N-E. Ange koordinater för nedre vänstra och övre högra hörnet på området. Observera att du måste ange urvalskoordinater i SWEREF 99 TM (EPSG 3006)
 • Län
 • Kommun
 • Hela Sverige

Vid beställning av utsnitt, polygoner eller områden större än de indexrutor ortofotona lagras i, levereras samtliga berörda indexrutor.

Leveransformat

 • GeoTIFF (LZW-komprimerad) 
 • JPEG. 4-kanals ortofoton kan dock endast levereras i LZW-komprimerad GeoTIFF

Vi skickar dessutom alltid med separata WORLD-filer med koordinatinformation för TIFF respektive JPEG, samt även specifikt för MapInfo.
För GeoTIFF-formatet levereras ortofoton med insättningspunkten ”area” (Pixel Is Area), det vill säga pixelvärdet täcker hela pixelns area. Mer information om detta finns i GeoTIFF-specifikationen.

Valbara koordinatsystem

 • SWEREF 99 TM (EPSG 3006)
 • SWEREF 99 lokala zoner:
  • SWEREF 99 1200 (EPSG 3007)
  • SWEREF 99 1330 (EPSG 3008)
  • SWEREF 99 1415 (EPSG 3012)
  • SWEREF 99 1500 (EPSG 3009)
  • SWEREF 99 1545 (EPSG 3013)
  • SWEREF 99 1630 (EPSG 3010)
  • SWEREF 99 1715 (EPSG 3014)
  • SWEREF 99 1800 (EPSG 3011)
  • SWEREF 99 1845 (EPSG 3015)
  • SWEREF 99 2015 (EPSG 3016)
  • SWEREF 99 2145 (EPSG 3017)
  • SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)

Höjdkoordinater levereras i RH 2000. SWEREF 99 TM är framtagen för Sverige och är längd- och skalriktig.

Leveransens innehåll

Katalogstruktur i leverans

Ortofoto med upplösningarna 0,4 m och 0,5 m respektive 0,16 m och 0,25 m levereras i filer om 5 x 5 km respektive 2,5 x 2,5 km, anpassade till valt koordinatsystem. I tillhörande metadatafiler, även dessa anpassade till valt koordinatsystem, framgår bland annat vilka ortofoton de är sammansatta av, utbredningen av dessa, samt information om ingående flygbilder. Tillsammans med ortofoton från 2010 och framåt levereras även sömlinjer och flygfototidpunkter för de ingående flygbilderna. Sömlinjerna redovisas i form av polygoner. I en leverans sorteras filerna in under olika kataloger; se exemplet nedan för hur en leverans av Ortofoto Nedladdning i SWEREF 99 TM kan se ut.

Katalogen ortofoto

Under denna katalog ligger filen mosaik.vrt; en fil som skapar en virtuell mosaik av alla ortofoton i leveransen.

Katalogen 67_6

Namngivningen av katalogen är baserad på ortofotots koordinater och är därmed dynamisk. Katalognamnet består av de två första siffrorna i nord-sydlig riktning (northern) och den första siffran i öst-västlig riktning (eastern) i det nedre vänstra hörnet, till exempel 67_6. Under denna katalog ligger själva bildfilerna i LZW-komprimerad GeoTIFF eller JPEG. Tillsammans med bildfilerna ligger även tillhörande WORLD-filer för ovannämnda format (med filändelserna .tfw respektive .jgw), samt även specifikt för MapInfo (med filändelsen .tab).

Katalogen metadata

Under denna katalog ligger metadata i tre olika GeoJSON-filer för de i ortofotot ingående flygbilderna (inklusive utbredningen), de i uttaget ingående ortofotona (inklusive utbredningen) samt för hela ortofotouttaget. Filerna är anpassade till det koordinatsystem som uttaget gjorts i. Filinnehållet är dock lite olika beroende på om ortofotona är från 2010 och framåt, eller från åren 2006 – 2009. För mer information om filernas innehåll, se sidan Informationsmodell.

Scheman för dessa GeoJSON-filer kan laddas hem från Lantmäteriets schemaserver.

Filuppsättning

Filnamnet för en ruta om 5 x 5 km respektive 2,5 x 2,5 km består av indexrutans beteckning enligt indexsystemet, alternativt av koordinaterna för rutans nedre vänstra hörn, eller den omskrivande rektangelns hörn (minN_minE_maxN_maxE), följt av ortofotots årtal med fyra siffror. Filnamnet för ett valfritt utsnitt består av koordinaterna för utsnittets nedre vänstra hörn, alternativt av den omskrivande rektangelns hörn (minN_minE_maxN_maxE), följt av ortofotots årtal med fyra siffror.

Årtalet i filnamnet sätts efter flygfotoåret. I de fall ett ortofoto innehåller flygbilder från olika flygfotoår sätts årtalet efter flygfotoåret på huvuddelen av ytan.

I de fall ett ortofoto består av delar av ortofoton från olika årtal, så är det alltid det årtal som huvuddelen av ytan har som finns i filnamnet. I de fall ytor från olika årtal är exakt lika stora, så är det senaste årtalet på dessa ytor som finns i filnamnet.

Om en indexruta tas ut i en SWEREF 99 lokal zon och filnamnet består av indexrutans beteckning, läggs också ett zon-prefix till först i filnamnet, till exempel 1200_.

Information om indexsystemet och indexrutornas beteckningar hittar du i dokumentet Enhetligt geodetiskt referenssystem (pdf).

Filnamn

Filnamn (exempel)Filinnehåll

6725000_615000_2015.tif

Bilden i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av JPEG-format har filen filändelsen .jpg.

6725000_615000_2015.tfw

WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för JPEG-format filändelsen .jgw.

6725000_615000_2015.tab

Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av val leveransformat.

mosaik.vrt

Skapar en virtuell mosaik av alla ortofoton i leveransen.

Filnamn (exempel)Filinnehåll

6725000_615000_ortofoto_2015.json

Fil innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för alla i det levererade ortofotot ingående ortofotona, se sidan Informationsmodell.

6725000_615000_flygbild_2015.json

Fil innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för de ingående flygbilderna, se sidan Informationsmodell.

6725000_615000_uttag_2015.json

Fil innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för det levererade uttaget av ortofotot, se sidan Informationsmodell.