Hoppa till huvudsakligt innehåll

Beskrivning av orienteringsfil

En orienteringsfil (ori-fil) innehåller orienteringsinformation, som används för att kunna placera bilden i ett koordinatsystem.
BildnummerKamerakontantEPCNPCHPC

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

k9


Exempel på innehåll i en ori-fil:

1705

120.00000000

567498.92018

6240003.14745

5036.79739

0.003487293108

0.999993910667

0.000131970599

0.999987383107

0.003486793127

0.003616061336

0.003615579163

0.000144579200

0.999993453321


Rad 1:

 • Bildnummer är ett unikt bildnummer inom det aktuella blocket.
 • Kamerakonstant, anges i mm.
 • EPC, NPC, HPC är en positionsangivelse för bildens projektionscentrum (PC) i det aktuella plana koordinatsystemet, till exempel SWEREF 99 TM och det aktuella höjdsystemet, till exempel RH2000. Enheten de anges i är meter.
  Eftersom det geodetiska plan- och höjdsystemet inte utgör ett rätvinkligt tredimensionellt system och de plana koordinaterna innehåller kartprojektionens fel, så är positionsangivelsen justerad för att ge bästa anpassning på marken. Höjdvärdet HPC är därför justerat för kartprojektionens skalfaktor, som huvudsakligen beror på avståndet från medelmeridianen.


Rad 2 och 3:

 • Koefficienter i en 3x3 rotationsmatris R som beskriver rotationen från bild till mark.

Med antagandet att det geodetiska plan- och höjdsystemet lokalt kan approximeras med ett rätvinkligt tredimensionellt system (högerhandssystem), kan ekvationen för sambandet mellan en viss punkts bildkoordinater (x’, y’) och markkoordinater (E, N, H) skrivas:

där m är bildens skalfaktor i den aktuella punkten.

Rotationsvinklar (i radianer) kan räknas ut ur rotationsmatrisens koefficienter med sambanden:

 • omega = – arctan (k8 / k9)
 • fi = arcsin (k7)
 • kappa = – arctan (k4 / k1) + pi

Rotationsvinklarna är definierade i ett rätvinkligt treaxligt koordinatsystem med origo i bildens projektionscentrum (PC) och axlarna parallella med det geodetiska systemet, där:

 • omega är rotation kring koordinatsystemets E-axel.
 • fi är rotation kring koordinatsystemets N-axel.
 • kappa är rotation kring koordinatsystemets H-axel.

Rotationsriktningen är positiv medurs i positiv axelriktning.

Rotationsordningen är: omega primär, fi sekundär och kappa tertiär.

Ori-filen är normalt resultatet av en blocktriangulering där utjämningsberäkningen är gjord med följande inställningar:

 • korrektion för jordrundning applicerad.
 • korrektion för atmosfärsrefraktion applicerad.