Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Produkten Ortofoto Nedladdning innehåller ortofoton med olika kombinationer av våglängdsband och i olika upplösningar. Ortofoton finns tillgängliga som 4-kanalsbilder (från och med 2019), färg, IR, eller sv/v. De finns med upplösningen 0,16 m, 0,25 m, 0,4 m eller 0,5 m, beroende på var i landet det är och vilket år flygbilden, som ligger till grund för ortofotot, är fotograferad. Ortofotona finns rikstäckande, med högre upplösning i södra Sverige, längs Norrlandskusten och över ett antal tätorter i Norrlands inland samt med lägre upplösning i övriga delar av landet.

UpplösningSvartvitt (sv/v)4-kanals, med bandordning röd, grön, blå, infrarödFärg, med bandordning röd, grön, blåIR, med bandordning infraröd, röd, grön

0,16 m per pixel (från och med 2019)

Ja

Ja

Ja

Ja

0,4 m per pixel (från och med 2019)

Ja

Ja

Ja

Ja

0,25 m per pixel (2006 – 2018)

Ja

Nej

Ja

Ja, från 2011 och framåt, samt över vissa tätorter som fotograferades 2009.

0,5 m per pixel (2006 – 2018)

Ja

Nej

Ja

Ja

Förutom själva ortofotot bifogas även tre filer, innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för ortofotot, de ingående flygbilderna samt för uttaget.

Metadata för det levererade ortofotot

Metadatafilen för det levererade ortofotot innehåller en mängd tillhörande information och egenskaper, exempelvis upplösning, flygår och flyghöjd.

produkttyp – Ortofoto från flygbild.

ortoidentitet – Ett internt produktions-id i formatet: sey_yx_onnnnn_eeee_uu_skåå.

Bokstavskombination

Innebörd

se

Sverige.

y_y(y)

Upplösning i meter per pixel: 0_5 = 0,5 m, 0_25 = 0,25 m, 0_4 = 0,4 m, 0_16 = 0,16 m.

x

Kan vara m, c, i eller g, där:
m = multispektral, det vill säga 4-kanals.
c = färg.
i = infraröd.
g = gråskala.
I vissa fall kan bokstaven även efterföljas av strängen _sweref.

o

Ortofoto.

nnnnn

Sydvästra hörnets 100-metersrutas nordliga koordinat.

eeee

Sydvästra hörnets 100-metersrutas östliga koordinat.

uu

Utbredning på kvadratisk ruta i antal.

s

Spektralområde. Kan vara m, f, i eller g, där:
m = multispektral, det vill säga 4-kanals.
c = färg.
i = infraröd.
g = gråskala.

k

Källa. Kan vara i, j, l, m, n eller o där:

i = flyghöjd 4800 m, DMC.
j = flyghöjd 2500 m, DMC.
l = flyghöjd 7400 m, UCE.
m = flyghöjd 3700 m, UCE.
n = flyghöjd 5600 m, UCXp, wa.
o = flyghöjd 2800 m, UCXp, wa.
p = flyghöjd 1200 m, UCE.
q = flyghöjd 7400 m, UCE Mark 3.
r = flyghöjd 3000 m, UCE Mark 3.

åå

De två sista siffrorna i flygfotoåret.

ortonamn – Anges i formatet: onnnnn_eeee_uu_skåå, se ovan.

gridreferens – Anges i formatet: onnnnn_eeee_uu, se ovan.

flygar – Flygår. Ett ortofoto kan dock innehålla flygbilder från olika flygfotoår, i dessa fall sätts årtalet efter flygåret på huvuddelen av ytan.

flyghojd – Flyghöjd i meter.

hojdmodell Höjdmodell som använts vid framställningen.

medelfel Medelfel (RMSE). Detta beräknas genom att för ett stort antal slumpvist valda punkter ta kvadratsumman av skillnaden mellan mätt och uppskattat värde för respektive punkt, dela detta med antal punkter, samt dra roten ur resultatet.

vaglangd – Vågländsintervallen för Röd, Grön, Blå, IR (gäller 4-kanals ortofoton), Röd, Grön, Blå (gäller färgortofoton) respektive IR, Röd, Grön (gäller IR-ortofoton) angivet i micrometer).

produktionstidpunkt – Datum och klockslag anges enligt ISO 8601 svensk lokaltid, där också tidsskillnaden mot UTC (GMT) anges i timmar; +01 (svensk normaltid) eller +02 (svensk sommartid).

Geometrierna för de ingående ortofotona visas i form av polygoner.

Metadata för de ingående flygbilderna

Metadatafilen för de ingående flygbilderna innehåller en mängd tillhörande information och egenskaper, exempelvis flygtidpunkt, bildöverlapp och sömlinjer

bildidentitet – Identitet för alla ingående flygbilder. Anges i nedanstående format:

Normalhöjdsprogrammet:

o    ååohh_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2005 – 2006).

o    ååohhffcc_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2007 – 2010).

o    ååoiuuffcc_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2011 –). 2011 – 2013: i=2, 4 eller 6. 2014 –: i=4 eller 6.

Låghöjdsprogrammet:

o    åållkkhh_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2005 – 2006).

o    åållkkhhffcc_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2007 – 2010).

o    åållkkuuffcc_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2011 –). Det finns även tre specialfall där kk=00: Skåne 2012, Halland 2013 och Kronoberg 2013.

o    ååoiuuffcc_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2014 –, där i=2).

Bokstavskombination

Innebörd

åå

Flygfotoårets två sista siffror.

o

Områdesbeteckning.

i

Flygfotograferingsintervallzon.

uu

Flygbildens upplösning i markplanet i cm.

ff

De två sista bokstäverna ur flygplanets registreringsbeteckning, exempelvis ss.

cc

Kameranummer; de två sista siffrorna i serienumret.

s(s)

Stråknummer, kan bestå av 1 eller 2 siffror.

llkk

Läns- och kommunkod.

åå-mm-dd

Faktiskt datum för fotograferingen.

ttmmss

Klockslag i timmar, minuter och sekunder (GPS-tid).

nr

Bildnummer i stråket, kan bestå av upp till 4 siffror.

hh

Planerad flyghöjd över markens medelnivå i hundratal meter.

 bildnummer –Bildnummer i stråket.

omrade – Område.

strak – Stråkbeteckning.

exponeringspunkt – N- respektive E-koordinat för fotograferingspositionen i koordinatsystemet SWEREF 99 TM.

flyghojd – Flyghöjd i meter.

bildoverlapp – Bildöverlapp i procent.

strakoverlapp – Stråköverlapp i procent.

kamera – Kameratyp och kameraindivid.

kamerakonstant – Kamerakonstant.

tidpunkt – Tidpunkt för flygfotoregistrering, följt av tidsskillnaden mot UTC (GMT), exklusive skottsekunder, i timmar; +01 (svensk normaltid) eller +02 (svensk sommartid).

markupplosning – Upplösning i meter på mark.

solhojd – Solhöjd, angivet i grader.

solazimut – Solazimut, angivet i grader.

vaglangd – Vågländsintervallen för Röd, Grön, Blå, IR, angivet i micrometer.

Sömlinjerna mellan de ingående flygbilderna redovisas i form av polygoner.

För ortofoton 2006 – 2009 innehåller filen inga metadata alls, varken attribut eller sömlinjer.

Metadata för det levererade uttaget av ortofotot

Metadatafilen för det levererade uttaget av ortofotot innehåller en mängd tillhörande information och egenskaper, exempelvis produktionsdatum, format och bandstatistik

ursprung – Lantmäteriet.

land – Sverige.

produktionsdatum – Produktionsdatum och tidpunkt för ortofotouttaget.

orderidentitet – Identitet på ordern.

projektion – Anges som EPSG-kod.

markupplosning – Upplösning i meter på marken.

flygar – Flygår. Om det levererade ortofotot består av delar av ortofoton från olika årtal, så är det alltid det årtal som huvuddelen av ytan har som anges här. I de fall ytor från olika årtal är exakt lika stora, så är det senaste årtalet för dessa ytor som anges här.

format – Format på de levererade ortofotona.

bandstatistik – Statistik för de olika färgbanden; Röd, Grön, Blå, IR (gäller 4-kanals ortofoton), Röd, Grön, Blå (gäller färgortofoton) respektive IR, Röd, Grön (gäller IR-ortofoton). Pixlar med No data Value (0,0,0) inkluderas inte i statistiken.

o    standardavvikelse

o    medel

o    minimum

o    maximum

Geometrin för hela uttaget visas i form av polygon.

Geografisk täckning

Ortofoto med 0,5 m upplösning finns över hela Sveriges territorium begränsat av riksgräns och sjöterritoriets gräns i havet, med undantag för ytor med endast öppet vatten. Från och med 2019 framställs ortofotona med upplösningen 0,4 m per pixel istället för 0,5 m per pixel. 

Ortofoto med 0,25 m upplösning finns från 2006 för ett urval av de största tätorterna och utökades från 2012 till att omfatta hela södra delen av landet och längs norrlandskusten. Dessa områden utgör cirka 44 % av landet och ingår som en del i det nationella bildförsörjningsprogrammet. Från och med 2019 framställs ortofotona med upplösningen 0,16 m per pixel istället för 0,25 m per pixel och dessa finns nu även över ett antal tätorter i Norrlands inland.

För aktuell och detaljerad redovisning av täckning och tillgängliga ortofoton, se Lantmäteriets söktjänst GeoLex. 

Ortofotots yttäckning på marken

Från och med 2019 framställs och lagras ortofoton med 0,4 m upplösning i filer om 5 x 5 km och ortofoton med 0,16 m upplösning i filer om 2,5 x 2,5 km, anpassade till referenssystemet SWEREF 99 TM. 2006 – 2018 hade ortofotona upplösningen 0,5 m respektive 0,25 m.

Information om indexsystemet och indexrutornas beteckningar hittar du i dokumentet Enhetligt geodetiskt referenssystem (pdf).

Ortofotona producerades och lagrades fram till och med 2005 i 5 x 5 km rutor enligt Fastighetskartans dåvarande bladindelning, som följer referenssystemet RT 90 2,5 gon V.

Nedan redovisas de levererade filernas täckningsområde och storlekar för respektive produkt.

ProduktFilens täckningsområdeGenomsnittlig filstorlek i LZW-komprimerad GeoTIFF, 
storleken kan dock variera relativt mycket

Ortofoto 4-kanals 0,16 m per pixel

2,5 x 2,5 km (15 625 x 15 625 pixlar)

520 MB

Ortofoto 4-kanals 0,4 m per pixel

5 x 5 km (12 500 x 12 500 pixlar)

320 MB

Ortofoto färg och IR 0,16 m per pixel

2,5 x 2,5 km (15 625 x 15 625 pixlar)

400 MB

Ortofoto färg och IR 0,4 m per pixel

5 x 5 km (12 500 x 12 500 pixlar)

240 MB

Ortofoto färg och IR 0,25m per pixel

2,5 x 2,5 km (10 000 x 10 000 pixlar)

202 MB

Ortofoto färg och IR 0,5 m per pixel

5 x 5 km (10 000 x 10 000 pixlar)

202 MB

Ortofoto färg och IR 1 m per pixel

5 x 5 km (5 000 x 5 000 pixlar)

50 MB

Ortofoto sv/v 0,25 m per pixel

2,5 x 2,5 km (10 000 x 10 000 pixlar)

85 MB

Ortofoto sv/v 0,5 m per pixel

5 x 5 km (10 000 x 10 000 pixlar)

85 MB

Ortofoto sv/v 1 m per pixel

5 x 5 km (5 000 x 5 000 pixlar)

21 MB

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen finns utförlig beskrivning av tillkomst, underhåll och datakvalitet för produkten. 

Läs mer i kvalitetsbeskrivningen.