Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger.

Autentisering används för att verifiera och säkerställa att en användare eller ett system har rätt behörighet att få åtkomst till en tjänst eller resurs. Du gör det med Oauth, som är en nyckelbaserad autentisering där användaren med hjälp av API-portalen administrerar behörighetsgrupper och behörighetsnycklar för att tilldela åtkomst till tjänster. Läs mer om och gå till API-portalen på lantmateriet.se.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster på lantmateriet.se.

Tjänsterna som uppfyller Inspire går att utvärdera i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Du kan läsa om de genomförandebestämmelser som ligger till grund för våra Inspiretjänster på Inspire:s webbplats

Demodata

Våra demodata ger dig möjlighet att avgiftsfritt testa utsnitt av våra data. Här kan du läsa om och hämta demodata för Lantmäteriets produkter.

Val vid beställning

Typ av ortofoto

 • Färg

Upplösning

 • 0,5 m

Geografiskt urval

 • Indexruta (5 x 5 km). Dessa ligger uppdelade kommunvis

Leveransformat

 • GeoTIFF (LZW-komprimerad) 

Vi skickar dessutom alltid med separata WORLD-filer med koordinatinformation för TIFF samt även specifikt för MapInfo.

För GeoTIFF-formatet levereras ortofoton med insättningspunkten ”area” (Pixel Is Area), det vill säga pixelvärdet täcker hela pixelns area. Mer information om detta finns i GeoTIFF-specifikationen..

Valbara koordinatsystem

 • SWEREF 99 TM (EPSG:3006). SWEREF 99 TM är framtagen för Sverige och är längd- och skalriktig
 • Kommunens lokala zon; en av nedanstående:
  • SWEREF 99 1200 (EPSG:3007)
  • SWEREF 99 1330 (EPSG:3008)
  • SWEREF 99 1415 (EPSG:3012)
  • SWEREF 99 1500 (EPSG:3009)
  • SWEREF 99 1545 (EPSG:3013)
  • SWEREF 99 1630 (EPSG:3010)
  • SWEREF 99 1715 (EPSG:3014)
  • SWEREF 99 1800 (EPSG:3011)
  • SWEREF 99 1845 (EPSG:3015)
  • SWEREF 99 2015 (EPSG:3016)
  • SWEREF 99 2145 (EPSG:3017)
  • SWEREF 99 2315 (EPSG:3018)

Höjdkoordinater levereras i RH 2000. 

För att ladda hem ett ortofoto väljer du först den kommun du är intresserad av, därefter referenssystem och till sist en valfri ruta för nedladdning. 

Leveransens innehåll

Katalogstruktur i leverans

Ortofotona med upplösningen 0,5 m levereras i filer om 5 x 5 km, anpassade till valt koordinatsystem. I tillhörande metadatafiler, även dessa anpassade till valt koordinatsystem, framgår bland annat vilka ortofoton de är sammansatta av, utbredningen av dessa, samt information om ingående flygbilder. Tillsammans med ortofoton från 2010 och framåt levereras även sömlinjer och flygfototidpunkter för de ingående flygbilderna, sömlinjerna redovisas i form av polygoner. I en leverans sorteras filerna in under olika kataloger, se exemplet nedan för hur en leverans av Ortofoto i SWEREF 99 TM kan se ut.

Katalogen 67_6

Namngivningen av katalogen är baserad på ortofotots koordinater och är därmed dynamisk. Katalognamnet består av de två första siffrorna i nord-sydlig riktning (northern) och den första siffran i öst-västlig riktning (eastern) i det nedre vänstra hörnet, till exempel 67_6. Under denna katalog ligger själva bildfilerna i LZW-komprimerad GeoTIFF eller JPEG. Tillsammans med bildfilerna ligger även tillhörande WORLD-filer för ovannämnda format (med filändelserna .tfw resp. .jgw), samt även specifikt för MapInfo (med filändelsen .tab).

Katalogen metadata

Under denna katalog ligger metadata i tre olika GeoJSON-filer för de i ortofotot ingående flygbilderna (inkl. utbredningen), de i uttaget ingående ortofotona (inkl. utbredningen) samt för hela ortofotouttaget. Filerna är anpassade till det koordinatsystem som uttaget gjorts i. Filinnehållet är dock lite olika beroende på om ortofotona är från 2010 och framåt, eller från åren 2006-2009. För mer information om filernas innehåll, se kapitlet Informationsmodell.

Scheman för dessa GeoJSON-filer kan laddas hem från Lantmäteriets schemaserver.

Filuppsättning

Filnamnet för en 5 x 5 km ruta består av indexrutans beteckning enligt indexsystemet, följt av ortofotots årtal med fyra siffror. 

Årtalet i filnamnet sätts efter flygfotoåret och i de fall ett ortofoto innehåller flygbilder från olika flygfotoår sätts årtalet efter flygfotoåret på huvuddelen av ytan.

I de fall ett ortofoto består av delar av ortofoton från olika årtal, så är det alltid det årtal som huvuddelen av ytan har som finns i filnamnet. I de fall ytor från olika årtal är exakt lika stora, så är det senaste årtalet på dessa ytor som finns i filnamnet.

I det fall en indexruta tas ut i en SWEREF lokal zon och filnamnet består av indexrutans beteckning, läggs också ett zon-prefix till först i filnamnet, till exempel 1200_.

Information om indexsystemet och indexrutornas beteckningar hittar du i dokumentet Enhetligt geodetiskt referenssystem (pdf).

Filnamn

Filnamn (exempel)

Filinnehåll

672_61_55_2017.tif

Bilden i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av JPEG-format har filen filändelsen .jpg.

672_61_55_2017.tab

Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av valet av leveransformat.

672_61_55_2017.tfw

WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för JPEG-format filändelsen .jgw.

Filnamn (exempel)

Filinnehåll

672_61_55_ortofoto_2017.json

Fil innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för alla i det levererade ortofotot ingående ortofotona, se kapitlet Informationsmodell.

672_61_55_flygbild_2017.json

Fil innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för de ingående flygbilderna, se kapitlet Informationsmodell.

672_61_55_uttag_2017.json

Fil innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för det levererade uttaget av ortofotot, se kapitlet Informationsmodell.

Tekniskt ramverk och standard

Nedladdningsprodukterna bygger på standardprotokollet Webb Coverage Service (WCS) från Open Geospatial Consortium (OGC) eller webbstandarden Atom.

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen finns åtkomstpunkter, lagerbeskrivningar med mera.

Läs mer i den tekniska beskrivningen.