Hoppa till huvudsakligt innehåll

Produktindelning fastighetsinformation

Inledning

Syftet med den här sidan är att beskriva indelningen av produkter som till största delen innehåller information från fastighetsregistrets textdel, lägenhetsregistret och samfällighetsregistret.

I texten nedan nämns "fastighetsinformation" och "produkter som innehåller fastighetsinformation", med det avses endast den information som ingår i produkterna som beskrivs på den här sidan. Produkterna innehåller text och vissa geometrier.

Det finns även andra produkter som innehåller information från fastighetsregistret, till exempel fastighetsgränser, men de beskrivs inte på den här sidan. Du kan läsa mer om våra produkter i produktlistan på lantmateriet.se.

Informationsindelning

Fastighetsinformation består av information från olika register och regleras utifrån olika lagar och förordningar.

Bilden visar hur informationen delas in från fastighetsregistret, lägenhetsregistret och samfällighetsföreningsregistret. Det framgår bland annat att fastighetsregistret är indelat i fem olika informationstyper medan samfällighetsföreningsregistret endast består av en informationstyp. Lägenhetsregistret ingår i samma informationstyp som adresser och byggnader i fastighetsregistret.

Lagar och förordningar

Tillgången till fastighetsinformation är begränsad och innan du kan få tillgång till produkterna måste dina ändamål prövas juridiskt.

Hur alla register ska hanteras styrs av olika lagar och förordningar, bland annat:

  • Lag (2000:224) om fastighetsregister
  • Lag (2006:378) om lägenhetsregister
  • Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för samtliga register och regleras även av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Produktindelning

Produkter som innehåller fastighetsinformation finns både som produkttyp direktåtkomst och nedladdning. Läs mer om hur våra olika produkttyper fungerar.

För fastighetsinformation bygger båda produkttyperna på samma tekniska schema vilket innebär att informationen är strukturerad på samma sätt för samma informationsmängd. Det är i princip samma information som kommer med i svaret i direktåtkomst och som går att ladda ner i nedladdning. Mindre skillnader finns och de är beskrivna i produktdokumentationen.

Direktåtkomstprodukter

Via Lantmäteriets direktåtkomstprodukter kan du med godkända ändamål få tillgång till fastighetsinformation i realtid.

Direktåtkomstprodukterna som innehåller fastighetsinformation är indelade per informationsmängd, undantaget är Inskrivning där hela informationstypen ingår i en direktåtkomstprodukt.

Du kan läsa mer om innehållet i produkterna i produktdokumentationen:

Nedladdningsprodukter

Via Lantmäteriets nedladdningsprodukter kan du med godkända ändamål ladda ner fastighetsinformation och lagra informationen hos dig.

Bilden visar hur informationen delas in i fyra nedladdningsprodukter. Det framgår bland annat att Fastighetsinformation Nedladdning innehåller fyra informationstyper. Taxering Nedladdning och Samfällighetsförening Nedladdning innehåller en informationstyp var.

Lägenhet Nedladdning innehåller två av informationstyperna som även ingår i Fastighetsinformation Nedladdning men innehållet i informationsmängderna skiljer sig åt.

Du kan läsa mer om innehållet i produkterna i produktdokumentationen:

Du kan beställa engångsuttag eller abonnemang

Samtliga nedladdningsprodukter går att beställa som engångsuttag och abonnemang. Engångsuttag fungerar på samma sätt för alla produkter: leveransen är av typen bas som skapas en gång och ger en ögonblicksbild av respektive informationsmängd som den ser ut vid sammanställning av leveransen.

Abonnemang skiljer sig åt mellan produkterna.

Fastighetsinformation Nedladdning och Lägenhet Nedladdning

Abonnemang innebär att den första leveransen alltid är av typen bas medan efterföljande är av typen förändring. I förändringsleveransen levereras endast de objekt som förändrats sedan senaste leveransen. Så länge abonnemanget är aktivt kan nya leveranser startas, både förändring och bas, i samma order.

Samfällighetsförening Nedladdning och Taxering Nedladdning

Abonnemang innebär att leveranserna alltid är av typen bas och så länge abonnemanget är aktivt kan nya leveranser startas i samma order.