Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans - Inskrivning

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger. 

För order av typen abonnemang rekommenderas att du hämtar uppdaterade data så ofta som möjligt (minst 1 gång/vecka). Det gör du genom att starta en ny leverans av typen Förändring.

Du kan inte ändra en order av typen abonnemang. I stället behöver du göra en ny beställning om du vill ändra ditt beståndsurval eller informationsurval.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Du kan beräkna avgiften för din beställning via länken Beställ i menyn till höger.

Val vid beställning 

Informationsurval

Vid beställning gör du ett urval av informationsmängder och informationsdelmängder. Det finns sex informationsmängder du kan välja:

 • Inskrivningsfastighet
 • Inskrivet ägande
 • Avtalsrättighet
 • Inteckning
 • Anteckning
 • Tomträttsupplåtelse

Informationsmängden Inskrivet ägande är uppdelad i delmängderna Ägare - Aktuella, Ägare - Alla och Förvärv. Det är inte möjligt att beställa både Ägare - Aktuella och Ägare - Alla i samma beställning.

För att kunna beställa delmängden Förvärv måste du beställa antingen delmängden Ägare - Aktuella eller Ägare - Alla. Beställer du Ägare - Aktuella levereras information om de aktuella ägarnas förvärv i delmängden Förvärv. Beställer du Ägare - Alla levereras fullständig historik för aktuella ägares och tidigare ägarnas förvärv i delmängden Förvärv.

Du måste välja om personnummer ska levereras eller inte. Organisationsnummer kommer alltid med i leveransen. Attributet annatID (UtlandskAgare) kommer inte med när ”utan personnummer” valts. Detta eftersom det är svårt att skilja på om annatID hör till en utländsk person eller organisation.

Inteckning kan du endast beställa för eget fastighetsbestånd och efter särskild juridisk prövning.

Vid ändamål direktmarknadsföring kan du inte beställa informationsdelmängden Ägare - Alla.

Beståndsurval

Vid beställning gör du ett beståndsurval. Du kan välja beståndsurval utifrån:

 • Sverige
 • län
 • kommuner
 • registerenheter (ladda upp egen fil).

Inskrivningsinformation (se ITM) för en fastighet levereras utifrån den levande fastighetens kommuntillhörighet, vid urval Sverige, län eller kommuner. Vid urval registerenheter levereras inskrivningsinformation utifrån fastighetens objektidentitet, oavsett fastighetens status.

Leverans

Leveransen följer standardformaten XML.

XML-schema för bas- och förändringsfiler: inskrivning-3.0.0.xsd.

XML-scheman för borttagsfiler respektive metadatafiler: borttag-2.0.0.xsd och metadata-2.0.0.xsd.

De senaste leveransfilerna sparas i 30 dagar efter att de skapats.

Leveranstid

Alla beställningar måste handläggas och godkännas innan data kan börja produceras. Handläggningstiden kan variera.

När din beställning är godkänd kan du vanligtvis hämta din leverans samma dag men vid hög belastning kan det ta längre tid.

Hur lång tid en order tar att producera kan variera mycket. Det beror både på informationsurval, beståndsurval och hur många order som ligger i kö.

Leveransens innehåll

För varje informationstyp levereras en mapp.

I varje mapp finns det en komprimerad ZIP-fil för varje beställd informationsmängd och en metadatafil, oavsett beståndsurval.

ZIP-fil för varje informationsmängd

I ZIP-filen hittar du XML-filer för vald informationsmängd. Informationen levereras för de inskrivningsfastigheter (fastigheter) som ingår i beståndsurvalet. En XML-fil innehåller max 50 000 objekt. Vid fler objekt än så skapas ytterligare filer.

För förändringsuttag, inom beställningstypen abonnemang, levereras minst en borttagsfil per informationsmängd i leveransen. Borttags- och förändringsfiler levereras oavsett om några förändringar har skett.

anteckning_metadata.xml

anteckning.zip:

 • anteckning_1.xml
 • anteckning_2.xml m.fl.
 • anteckning_borttag.xml

avtalsrattighet_metadata.xml

avtalsrattighet.zip:

 • avtalsrattighet_1.xml
 • avtalsrattighet_2.xml m.fl.
 • avtalsrattighet_borttag.xml

inskrivet_agande_metadata.xml

inskrivet_agande.zip:

 • inskrivet_agande_1.xml
 • inskrivet_agande_2.xml m.fl.
 • inskrivet_agande_borttag.xml

folkbokford_person_organisation_metadata.xml

folkbokford_person_organisation.zip:

 • folkbokford_person_organisation.xml

inskrivningsfastighet_metadata.xml

inskrivningsfastighet.zip:

 • inskrivningsfastighet_1.xml
 • inskrivningsfastighet_2.xml m.fl.
 • inskrivningsfastighet_borttag.xml

inteckning_metadata.xml

inteckning.zip:

 • inteckning_1.xml
 • inteckning_2.xml m.fl.
 • inteckning_borttag.xml

tomtrattsupplatelse_metadata.xml

tomtrattsupplatelse.zip:

 • tomtrattsupplatelse_1.xml
 • tomtrattsupplatelse_2.xml m.fl.
 • tomtrattsupplatelse_borttag.xml

Metadatafil

I metadatafilen för basuttag och förändringsuttag hittar du följande information:

 • unik identitet för hela uttaget
 • tidpunkt när informationsmängden blev färdigproducerad
 • totalt antal inskrivningsfastigheter (fastigheter), folkbokförda personer och organisationer
 • filstorlek i bytes
 • informationstyp
 • information: informationsmängder och delmängder
 • urvalstyp: kommunkod, registerenhet
 • listreferens vid urvalstyp
 • uttagstyp (basuttag eller förändringsuttag)
 • personinformation direktmarknadsföring vid direktmarknadsföring
 • personinformation exkludera personnummer vid leverans utan personnummer
 • lista över producerade filer för informationsmängden med filnamn och antal inskrivningsfastigheter (fastigheter), folkbokförda personer och organisationer per fil

Fel i leverans

Upptäcker du fel i din leverans ska du kontakta Lantmäteriet. Du hittar kontaktinformation under Kontakta oss i menyn högst upp på sidan.

I kontakt med Lantmäteriet ska du ange följande information:

 • produktnamn
 • informationsmängd och eventuell informationsdelmängd
 • orderID
 • tydlig beskrivning av ärendet

Hantering av abonnemang

Den första leveransen är av typen Bas. Vid start av nya leveranser är det möjligt att välja mellan typen Bas eller Förändring. Endast den senaste leveransen kan hämtas.

Inom informationstypen levereras de förändrade objekt som ska tillhandahållas utifrån de informationsmängder respektive delmängder som ingår i beställningen.

Innehåll i filerna

I leveranser av typen Förändring levereras borttagsfiler och förändringsfiler.

Innehåll i borttagsfiler

Objektidentiteter för inskrivningsfastigheter som har koppling till fastighet som har:

 • avregistrerats.
 • lämnat urvalet.

Innehåll i förändringsfiler

Inskrivningsfastigheter som har:

 • förändrats.
 • koppling till fastighet som har tillkommit i urvalet.

Hantering av filer

Du ska arbeta enligt principen "ta bort - lägg till".

När en informationsmängd har förändrats ska du:

 1. Ta bort objekten inklusive all tillhörande information för de objekt vars uuid finns i borttagsfilen.
 2. Ta bort objekten inklusive all tillhörande information för de objekt som finns i förändringsfilen.
 3. Lägga till all information som finns i förändringsfilen.

Förändringfilen innehåller endast den senaste (gällande) versionen av utbytesobjektet oavsett hur många gånger utbytesobjektet har förändrats. Det kan hända att ett utbytesobjekt tillhandahålls trots att objektversionen förblir oförändrad. Detta kan bero på att relationer eller angränsande utbytesobjekt har förändrats.

Inskrivet ägande och Folkbokförd person och organisation

Folkbokförda personer och organisationer tillhandahålls i en egen fil i samband med leverans av informationsmängden Inskrivet ägande. Informationen från Skatteverket om folkbokförda personer och organisationer ska tas bort från databasen om det inte finns något ägande kopplat till personen eller organisationen. Då den här informationen aldrig ingår i någon borttagsfil måste du, efter att förändringsuttag hanterats enligt ovan, kontrollera att det inte finns några folkbokförda personer eller organisationer som saknar koppling till inskriven person (Inskrivet ägande). Finns det sådana fall så ska personerna eller organisationerna tas bort.

Skyddad personuppgift

 • När en inskriven person får folkbokföringssekretess så levereras en förändring på fastigheten i Inskrivet ägande, Ägare - Alla eller Ägare - Aktuella. Personnummer och namn har raderats från InskrivenPerson och folkbokförd person ska tas bort från databasen. Uppgiften SKYDDAD PERSONUPPGIFT ersätter efternamn i objektet Ägare.
 • När folkbokföringssekretess upphör för en inskriven person så levereras en förändring på fastigheten i Inskrivet ägande, Ägare - Alla eller Ägare - Aktuella. Personnummer och namn levereras i InskrivenPerson och folkbokförd person ingår i leveransen.