Hoppa till huvudsakligt innehåll

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt)

Lagret innehåller konstruktioner i eller i anslutning till vatten:

  • Dammbyggnad
  • Vattentub, inklusive ränna
  • Slussport
  • Avbärare
  • Brygga
  • Pir
  • Kaj
  • Ledverk
  • Dykdalb
  • Akvedukt

Objekttyp

Definition

Urval

Dammbyggnad

En permanent barriär över ett vattendrag, som används för att dämma upp vatten eller kontrollera dess flöde.

Samtliga dammbyggnader redovisas.

Jorddammar och invallningar som har till uppgift att leda vatten i en bestämd fåra redovisas ej som damm. Byggnation för att skapa spegeldamm redovisas ej.

Vattentub, inklusive ränna

Byggnadskonstruktion för transport av vatten eller timmer med hjälp av tyngdkraften, till exempel vattentub, vattenränna och flottningsränna.

Samtliga vattentuber eller vattenrännor som ingår i eller ansluter till redovisat vattendrag och är minst 200 meter långa.

Slussport

En bassäng med ett par eller en serie portar som används för att höja eller sänka fartyg när de passerar mellan olika vattennivåer.

Redovisas fullständigt.

Avbärare

Anordning som utgör hinder för eller skydd mot stötar på fartyg.

Redovisas endast inom NSL-område. Avbärare längre än 8 m redovisas.

Brygga

Mindre, vanligen bottenfast utbyggnad från strand avsedd att ge direkt förbindelse med djupare vatten. Även avsedd för anlöpning och förtöjning av fartyg, men även för exempelvis bad.

Redovisas fullständigt, minimimått för redovisning är 20 m räknat från strandlinjen.

Bryggor som följer strandlinjen redovisas ej.

Inom NSL-område: Minimimått för redovisning är 10 m räknat från strandlinjen. Bryggor som följer strandlinjen redovisas.

Pir

En byggd barriär eller liknande i vatten, i första hand för att skapa ett område som är skyddat mot grov sjö eller förhindra direkta svallvågor.

Pir, kantlinje: Vågbrytare eller pir som är minst 6 m bred och minst 10 m lång. Redovisas endast inom NSL-område. Utanför NSL-område redovisas de enbart med strandlinje.

Pir, mittlinje: Samtliga vågbrytare eller pirar smalare än 6 m och längre än 20 m räknat från strandlinjen redovisas.

Kaj

Uppbyggd strandkant där fartyg kan förtöja, lossa och lasta. Är till hela sin längd ansluten till angränsande magasinsbyggnader.

Kaj, kantlinje: Redovisas med en linje som sammanfaller med strandlinjen. Redovisas endast inom NSL-område. Redovisas om den är minst 6 m bred.

Kaj, mittlinje: Redovisas endast inom NSL-område. Utskjutande kaj som är längre än 10 m räknat från strandlinjen och smalare än 6 m redovisas. Endast kaj som finns redovisad i Sjöfartsverkets databas karteras.

Ledverk

Anordning som är avsedd att leda fartyg i trånga passager, exempelvis brogenomfarter, färjelägen och infarter till slussar.

Redovisas endast inom NSL-område. Ledverk längre än 8 m redovisas. Redovisas sammanhängande under broar.

Dykdalb

Förtöjningsanordning i hamnbassäng, bestående av flera upptill sammanbundna, i bottnen neddrivna pålar. Numera utförs dykdalber oftast i betong.

Dykdalb vars yta är mindre än 12 m² redovisas som Mindre dykdalb, övriga som Normal dykdalb.

Akvedukt

Konstruktion vars ändamål är att leda vattendrag över ett hinder. Hindret kan vara en dalgång, väg, järnväg eller annat vattendrag.

Akvedukterna i Håverud, Kungs Norrby och Ljungsbro redovisas.