Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Produkten innehåller ortofoton i svartvitt (sv/v) med upplösningen 0,5 m respektive 1 m från åren 1949 – 2005. Från åren 2002 – 2005 respektive 2003 – 2005 finns även ortofoton med 0,5 m upplösning i färg respektive IR. Lokala avvikelser kan dock förekomma beroende på flyghöjd.

Förutom själva ortofotot bifogas även tre filer, innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för ortofotot, de ingående flygbilderna samt för uttaget.

Metadata för det levererade ortofotot

Metadatafilen för det levererade ortofotot innehåller en mängd tillhörande information och egenskaper, exempelvis upplösning, flygår och flyghöjd.

produkttyp – Ortofoto från flygbild.

ortoidentitet – ett internt produktions-id i formatet: sey_yg_orrrrr_kåå.

Bokstavskombination

Innebörd

se

Sverige.

y_y

Upplösning i m per pixel, till exempel 0_5 = 0,5 meter.

g

Gråskalebild.

o

Ortofoto.

rrrrr

Indexruta, 5x 5 km, i RT 90 2,5 gon V.

k

Källa. Kan vara en av följande, där:

a = flyghöjd 9200 m och kamerakonstant = 150 mm.

b = flyghöjd 7600 m och kamerakonstant = 150 mm.

c = flyghöjd 4600 m och kamerakonstant = 150 mm.

d = flyghöjd 3200 m och kamerakonstant = 150 mm.

e = flyghöjd 8300 m och kamerakonstant = 150 mm.

f = flyghöjd 2300 m och kamerakonstant = 150 mm.

g = flyghöjd 3000 m och kamerakonstant = 300 mm.

h = flyghöjd 1800 m och kamerakonstant = 150 mm.

åå

Det två sista siffrorna i flygfotoåret.

ortonamn – Anges i formatet: orrrrr_kåå, se ovan.

gridreferens – Anges i formatet: orrrrr, se ovan.

flygar – Flygår. Ett ortofoto kan dock innehålla flygbilder från olika flygfotoår, i dessa fall sätts årtalet efter flygåret på huvuddelen av ytan.

flyghojd – Flyghöjd i meter.

hojdmodell – Höjdmodell som använts vid framställningen.

medelfel – Medelfel (RMSE). Detta beräknas genom att för ett stort antal slumpvist valda punkter ta kvadratsumman av skillnaden mellan mätt och uppskattat värde för respektive punkt, dela detta med antal punkter, samt dra roten ur resultatet.

produktionstidpunkt – Datum och klockslag anges enligt ISO 8601 svensk lokaltid, där också tidsskillnaden mot UTC (GMT) anges i timmar; +01 (svensk normaltid) eller +02 (svensk sommartid).

Geometrierna för de ingående ortofotona i RT 90 2,5 gon V visas i form av polygoner.

Metadata för de ingående flygbilderna

Metadatafilen för de ingående flygbilderna innehåller en mängd tillhörande information och egenskaper, exempelvis flygår, stråkbeteckning och sömlinjer.

bildidentitet – Identitet för alla ingående flygbilder. Denna innehåller:

  • stråkbeteckning, består av 1 eller 2 siffror.
  • flygår, består av 2 siffror.
  • bildnummer, kan bestå av upp till 4 siffror.

För vissa årgångar kan även annan metadata ingå. 

Utseendet på bildidentiteten kan variera något mellan de olika åren: För flygbilder från och med 1960 står flygåret före stråkbeteckningen och för flygbilder till och med 1959 står flygåret efter stråkbeteckningen.

Sömlinjerna mellan ingående flygbilder redovisas i form av polygoner.

Metadata för det levererade uttaget av ortofotot

Metadatafilen för det levererade uttaget av ortofotot innehåller en mängd tillhörande information och egenskaper, exempelvis produktionsdatum, format och bandstatistik.

ursprung – Lantmäteriet.

land – Sverige.

produktionsdatum – Produktionsdatum och tidpunkt för ortofotouttaget.

orderidentitet – Identitet på ordern.

projektion – Anges som EPSG-kod.

markupplosning – Upplösning i meter på marken.

flygar – Flygår. Om det levererade ortofotot består av delar av ortofoton från olika årtal, så är det alltid det årtal som huvuddelen av ytan har som uppges här. I de fall ytor från olika årtal är exakt lika stora, så är det senaste årtalet för dessa ytor som uppges här.

format – Format på de levererade ortofotona.

bandstatistik – Statistik för de olika färgbanden. Pixlar med No data Value (0,0,0) inkluderas inte i statistiken.

o    standardavvikelse

o    medel

o    minimum

o    maximum

Geometrin för hela uttaget visas i form av polygon.

Geografisk täckning

Då det inte finns flygbilder över hela Sverige från ett och samma år så använder vi begreppet referensår. Referensår 1960 innehåller ett lager av ortofoton från årtal så nära 1960 som möjligt för att få rikstäckning, vilket innebär att det är uppbyggt av ortofoton från 1949 till 1970. Referensår 1975 täcker stora delar av Sverige och består av ortofoton från främst 1970- och 1980-talet. 

Det finns även historiska ortofoton från och med 1993 till och med 2005; svartvita ortofoton med upplösning 1 m, samt ortofoton i färg (endast 2002 – 2005) och IR (endast 2003 – 2005) med upplösning 0,5 m.

För aktuell och detaljerad redovisning av täckning och tillgängliga ortofoton, se Lantmäteriets söktjänst GeoLex. Du kan även ladda ner shapefiler på lantmateriet.se.

Ortofotots yttäckning på marken

Historiska ortofoton produceras och lagras i 5 x 5 km-rutor i referenssystemet RT 90 2,5 gon V. Anledningen till detta är att bildernas exponeringspunkt, liksom det ursprungliga markstödet, är anpassat till RT 90 2,5 gon V. Leverans sker dock i SWEREF 99 TM eller lokala zoner. Historiska ortofoton levereras i filer innehållande valda 5 x 5 km indexrutor.

Information om indexsystemet och indexrutornas beteckningar hittar du i dokumentet Enhetligt geodetiskt referenssystem.pdf

Nedan redovisas de levererade filernas täckningsområde och storlekar.

ProduktFilens täckningsområdeGenomsnittlig filstorlek i LZW-komprimerad GeoTIFF
(storleken kan dock variera relativt mycket)

Ortofoto sv/v 0,5 m per pixel

5 x 5 km (10 000 x 10 000 pixlar)

85 MB

Ortofoto färg/IR, 0,5 m per pixel.

5 x 5 km (10 000 x 10 000 pixlar)

202MB

Ortofoto sv/v, 1 m per pixel.

5 x 5 km (5 000 x 5 000 pixlar)

21 MB

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen finns utförlig beskrivning av tillkomst, underhåll och datakvalitet för produkten. 

Läs mer i kvalitetsbeskrivningen.