Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Följande typer av taxeringsenheter ingår i produkten:

 • Ägarlägenhet
 • Elproduktion
 • Hyreshus
 • Industri
 • Täkt
 • Lantbruk
 • Småhus
 • Special

Informationen är indelad i fyra valbara delmängder:

 • Basinformation - Information om olika typer av taxeringsenheter och deras attribut. 
 • Berör - Information om taxerad registerenhet eller gemensamhetsanläggning.
 • Ägare - Information om taxerad ägare.
 • Värderingsenhet - Information om i taxeringsenheten ingående värderingsenheter, kan t.ex. vara av typen SmåhusBostadsbyggnad, HyreshusLokalmark

Oavsett vilka delmängder som väljs levereras alltid taxeringsenhetsnummer, id för fastigheten, kommunkod samt typ av fastighet. 

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Typkod

Klartext


Fastighetstyp 1 – Lantbruksenheter

110

Lantbruksenhet, obebyggd

113

Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor

120

Lantbruksenhet, bebyggd

121

Lantbruksenhet, enbart ekonomibyggnad

122

Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad

180

Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)

181

Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL)

197

Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kronor

199

Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kronor


Fastighetstyp 2 – Småhusenheter

210

Småhusenhet, tomtmark

213

Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

220

Småhusenhet, bebyggd

223

Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler 

225

Småhusenhet, småhus på ofri grund

230

Småhusenhet,  grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL

240

Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet

280

Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)

281

Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

299

Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr


Fastighetstyp 3 – Hyreshusenheter

310

Hyreshusenhet, tomtmark

311

Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad

313

Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr

320

Hyreshusenhet, bostäder

321

Hyreshusenhet, bostäder och lokaler

322

Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

323

Hyreshusenhet, kiosk

324

Hyreshusenhet, parkeringshus/garage

325

Hyreshusenhet, lokaler

326

Hyreshusenhet, kontor inom industrimark

340

Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet

380

Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)

381

Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

399

Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr


Fastighetstyp 4 – Hyreshusenhet

411

  Industrienhet, tomtmark

412

  Industrienhet, med saneringsbyggnad

413

  Industrienhet, upplag eller uppställningsplats

414

  Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr

415

  Industrienhet, fiskefastighet

420

  Industrienhet, industrihotell

421

  Industrienhet, kemisk industri

422

  Industrienhet, livsmedelsindustri

423

  Industrienhet, metall- och maskinindustri

424

  Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri

425

  Industrienhet, trävaruindustri

426

  Industrienhet, annan tillverkningsindustri

430

  Industrienhet, bensinstation

431

  Industrienhet, reparationsverkstad

432

  Industrienhet, lager

433

  Industrienhet, annan övrig byggnad

443

  Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation

480

  Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st.

481

  Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

497

  Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr

498

  Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax

499

  Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr


Fastighetstyp 5 – Ägarlägenhetsenheter

510

  Ägarlägenhetsenhet, obebyggd

513

  Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr

520

  Ägarlägenhetsenhet, bostad

580

  Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)

581

  Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)


Fastighetstyp 6 – Täkter

610

  Industrienhet, obebyggd täktmark

613

  Industrienhet, täkt med byggnadsvärde < 50 000 kr

620

  Industrienhet, bebyggd täktmark

699

  Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr

700

Fastighetstyp 7 - Elproduktionsenhet

800

Fastighetstyp 8 - Specialenhet


Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Taxering Direkt och Taxering Nedladdning.

Informationsdelmängd

Objekt
Attribut
Taxering Direkt 3.0

Taxering Nedladdning 2024.xx

BerörRegisterenhetsreferens

beteckning

LevererasLevereras inte

typ

LevererasLevereras inte
BerörGemensamhetsanlaggningsreferens

beteckning

LevererasLevereras inte
Ägare TaxeradAgare

idnummer * 

LevererasLevereras eller levereras inte
ÄgarePerson

reklamsparr **

Levereras inteLevereras eller levereras inte

* idnummer (med undantag av organisationsnummer), levereras aldrig om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: direktmarknadsföring) eller om personnummer väljs bort (filter: exkluderaPersonnummer).

** Levereras om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: direktmarknadsföring).