Hoppa till huvudsakligt innehåll

PhysicalWaters.Waterbodies (Vattenförekomster)

Lagret innehåller sjöar och större vattendrag, bredare än 6 meter, representerade som ytor samt mindre vattendrag, smalare än 6 meter, representerade som linjer.

Objekttyp

Definition

Urval

Vattenyta

Område på jordytan som är täckt av vatten.

Minimimått för redovisning är ytor större än 400 m² och vattendrag minst 6 m brett. Även mindre ytor kan förekomma, exempelvis vattenfyllda slamdammar, reningsdammar, bassänger, gölar, tjärnar och gruvhål. Vattenytan redovisas, om möjligt, i normalvattenståndet.

Vattendrag

Ytvattenförekomst med signifikant strömningshastighet avgränsad av två vattenutbytesplatser.

Kortaste sträcka som redovisas för vattendrag som inte sammanbinder hydrografiska kartobjekt, till exempel sjöar och våtmarker, är 250 m.

Inom täckningsområdet för Fjällkartan 1:50 000 och Fjällkartan 1:100 000 (fjällregionen) tillämpas en förenklad redovisning.