Hoppa till huvudsakligt innehåll

Fastighet

Informationstyp Fastighet

Informationstypen Fastighet innehåller information om fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter. Fastighetsinformationen är avgörande för att veta var fastigheten, samfälligheten, gemensamhetsanläggningen eller rättigheten ligger och vilka egenskaper den har. Fastighetsinformationen används bland annat av kommuner, banker som underlag till kreditgivning, fastighetsmäklare vid förmedlingsuppdrag och fastighetsägare.

Informationstypen Fastighet innehåller exempelvis information om:

  • fastighetsindelning
  • fastighetsrättsliga åtgärder, t.ex. avstyckningar
  • nuvarande och tidigare beteckning
  • pågående ärenden

Tre informationsmängder ingår i informationstypen Fastighet: Fastighet och samfällighet, Gemensamhetsanläggning samt Rättighet. Varje informationsmängd är i sin tur indelad i flera delmängder. Informationsmängderna och -delmängderna kan beställas oberoende av varandra.

Begränsningar i innehåll

Många äldre rättigheter saknas i fastighetsregistret, exempelvis officialservitut eftersom före 1972 inte fanns krav på att dessa skulle redovisas. Efter 1972 registreras officialservitut när de nybildas eller berörs av en lantmäteriförrättning. Registreringen är inte komplett och vissa undantag förekommer. Gemensamhetsanläggningar som är bildade före 1974 kan också saknas i fastighetsregistret.

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsregistret uppdateras av Lantmäterimyndigheterna efter det att ett beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft. Informationen uppdateras varje vardag.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.