Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Lägenhet Nedladdning innehåller grundläggande information kopplad till lägenhetsregistret för alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp samt koppling till registerenhet.

Bilden visar bland annat att produkten innehåller två olika informationstyper. Information som ingår i samma informationstyp sammanställs alltid vid ett och samma tillfälle, för en given beställning. Därför är den alltid synkroniserad, vilket innebär att det inte finns några motsägelser inom informationstypen.

Båda Informationstyperna innehåller en informationsmängd var: Byggnad samt Fastighet och samfällighet. Lägenhets- och byggnadsinformation ingår i informationsmängd Byggnad och Registerbeteckning ingår i informationsmängd Fastighet och samfällighet.

Byggnad - beskrivs i plan- och bygglagen (2010:900) som: "en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den". 

I Lägenhet Nedladdning redovisas så kallad registerbyggnad. En registerbyggnad är en byggnad som har fastighetskoppling. En byggnad, till exempel ett parhus eller radhus, kan ligga på flera fastigheter. I det fallet skapas en byggnad per fastighet (registerbyggnad).

Byggnad är indelad i fyra delmängder:

  • Basinformation - information om byggnad, byggnadsattribut, byggnadsanmärkning, byggnadsnamn, byggnadsändamål, skyddsrum, entré, taxeringsenhet och värderingsenhet.
  • Berörkrets - registerenhetsreferens dvs. referens till fastighet eller samfällighet.
  • Geometri - information om byggnadsdel, byggnadsyta, lägesnoggrannhet och resultat (kvantitativt resultat).
  • Lägenhet - information om lägenhet, antal rum, bostadsarea, lägenhetskategori, kökstyp och referens till en fastighet.

Fastighet och samfällighet - är registerenheter. En fastighet är ett mark- eller vattenområde, 3D-utrymme eller fristående fiske som ägs av en eller flera fysiska eller juridiska personer. En samfällighet är ett mark- eller vattenområde, 3D-utrymme eller fristående fiske som hör till flera fastigheter gemensamt. Det finns även andra typer av samfälligheter som till exempel anläggningssamfällighet, vägsamfällighet och markavvattningssamfällighet, men dessa redovisas inte i fastighetsregistret och ingår inte i denna produkt. I denna produkt levereras uppgifter om såväl levande som avregistrerade registerenheter

Fastighet och samfällighet i Lägenhet Nedladdning innehåller en delmängd:

  • Registerbeteckning - beteckningar efter beteckningsreformens genomförande. Registerbeteckning består av registerområde, trakt- eller kvartersnamn, block och enhet. Beteckningsstatus kan vara gällande eller omregistrerad.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.