Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll - Inskrivning

Informationsbeskrivning

En inskrivning är ett objekt i fastighetsregistrets inskrivningsdel som har en identitet och ett gällande beslut.

Inskrivningsinformation innehåller information om lagfarter, tomträttsinnehav, anteckningar, inteckningar, avtalsrättigheter (inskrivna rättigheter) och tomträttsupplåtelser. Informationsmängden Inskrivningsfastighet innehåller även den inskrivningsspecifika informationen om fastigheten.

En inskrivning har antingen ett aktnummer eller ett dagboksnummer. De inskrivningar som skapats före flytt till ny lagringsmiljö (2014-09-29) har ett dagboksnummer och de nyare inskrivningarna har ett aktnummer.

Viss inteckningsinformation samt inskrivningshändelser kan ha flera dagboksnummer.

Informationstypen Inskrivning innehåller följande information, uppdelad i olika informationsmängder:

Anteckning - En anteckning beskriver ett visst förhållande som rör en eller flera fastigheter eller tomträtter. Anteckningar kan vara av olika typer. Typen beskriver kortfattat vad anteckningen avser, till exempel beslut om sammanläggning, ersättningsbeslut, exekutiv försäljning, förbud eller konkurs.

Avtalsrättighet - En avtalsrättighet är en, genom skriftligt avtal, reglerad rättighet för annan fastighet eller annan person än ägaren att nyttja fastigheten eller tomträtten. Det finns fyra slags avtalsrättigheter: avtalsservitut, avtalsnyttjanderätter, elkraftsrätter och avkomsträtter. Avtalsservitut finns på två ställen i fastighetsregistret, dels inom fastighetsinskrivning (redovisar vilken fastighet som belastas) och dels inom fastighetsbildning (redovisar vilken fastighet som har förmån). En avtalsrättighet kan gälla i flera fastigheter.

Inskrivningsfastighet - Ett sammanhållande objekt som grupperar inskrivningsinformation för en fastighet i fastighetsregistret.

Inskrivet ägande - Beskriver äganderätt till en fastighet eller tomträtt. En lagfart skyddar äganderätten till fastigheten. En tomträtt är en särskild form av nyttjanderätt som liknar lagfart.

  • Ägare - Aktuella - samtliga gällande ägare och tomträttsinnehavare. Med gällande menas nuvarande ägare som fått beslutet beviljad lagfart eller övriga beslut (till exempel vilande lagfart). Den som fått avslag på sin lagfartsansökan är gällande ägare under överklagandetiden.
  • Ägare - Alla - fullständig historik gällande tidigare ägandebild, det vill säga samtliga (aktuella och tidigare) på fastigheten förekommande lagfarter. Tidigare ägare redovisas tillbaka till 1 oktober 1986.
  • Förvärv - information om fastighetsägandeförändring som innehåller köpeskilling, fång och överlåtelse. Det finns information om förvärv som gjorts av lagfarna ägare och tomträttsinnehavare.

Information om folkbokförda personer och organisationer kommer från Skatteverket och tillhandahålls i en egen fil i samband med leverans av informationsmängden Inskrivet ägande. Leveranssystemet hanterar informationen som en egen informationsmängd, vilket är en av anledningarna till att innehållet kan skilja sig åt från informationen i Inskriven person. En annan anledning till att informationen kan skilja sig åt från den i Inskriven person är att inskrivna personer själva måste begära uppdatering av sina namn, personnummer och organisationsnummer i fastighetsregistret. Det vill säga att de måste kontakta Inskrivningsmyndigheten och be dem uppdatera informationen. Lantmäteriet får inte uppdatera sådana uppgifter baserat på att informationen från Skatteverket har ändrats.

Inteckning - En inskrivning av ett visst penningbelopp som belastar fastighet eller tomträtt. Pantbrev motsvarar en inteckning i fastighet eller tomträtt vilket kan utnyttjas som säkerhet för att kunna belåna den. En inteckning kan gälla i en eller flera fastigheter.

Tomträttsupplåtelse - En särskild form av nyttjanderätt till en fastighet som liknar äganderätt. En tomträtt kan upplåtas i en fastighet. Ett avtal om tomträtt har upprättats mellan fastighetsägaren och tomträttsinnehavaren, som har skrivits in i fastighetsregistret.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Historik

I inskrivningsinformationen finns det inbyggd historik i syfte att kunna leverera nödvändig information om hur informationen förändrats över tid. Beskrivningar av alla versionsförändringar för ett objekt ingår inte i den inbyggda historiken, utan endast de som är nödvändiga för att förstå inskrivningsförhållandena. Alla förändringar av inskrivningsinformationen, förutom rättningar, kräver ett beslut med ett aktnummer. Aktnumret är till för att förändringen ska kunna spåras tillbaka till ett ärende eller en ansökan. Förändringar beskrivs ofta i anmärkningar (till exempel ny avgäld eller minskat kapitalbelopp), händelser (till exempel utsträckning eller sammanläggning) eller genom att nya objekt som beskriver en fastighetsägandeförändring skapas. Samtliga objekt har ett aktnummer.

Avtalsrättighet - Historik gällande avtalsrättigheter beskrivs i objektet Inskrivningshandelse. Händelsen beskriver om en avtalsrättighet har förändrats med vissa åtgärder, exempelvis så att dess företrädesordning har förändrats eller så att den har börjat gälla i andra fastigheter. Även anmärkningar ger upplysningar om varför avtalsrättigheten förändrats. Samtliga uppdateringar av avtalsrättigheten, exempelvis rättningar, framgår inte av inskrivningshändelsen eller anmärkningen. När en avtalsrättighet slutar gälla tas den bort tillsammans med sina anmärkningar och inskrivningshändelser.

Anteckning - Det finns ingen särskild historik som förklarar förändringar för anteckningar inbyggt i inskrivningsinformationen. I en anteckningsanmärkning framgår det om en anteckning ersätter en annan anteckning i samband med att fastigheter ska sammanläggas. När en anteckning slutar gälla tas den bort.

Tomträttsupplåtelse - Det finns ingen särskild historik som förklarar förändringar på tomträttsupplåtelser inbyggt i inskrivningsinformationen. När en tomträttsupplåtelse slutar gälla tas den bort.

Inteckningar - Historik gällande inteckningar beskrivs i objektet Inskrivningshandelse. Händelsen beskriver om en inteckning har förändrats med vissa åtgärder, exempelvis så att dess företrädesordning har förändrats eller så att den har börjat gälla i andra fastigheter. Vilka fastigheter en inteckning gäller i ändras via inskrivningshändelser som utsträckning, relax, rättning och fastighetsbildningsåtgärder. Även anmärkningar ger upplysningar om varför inteckningen förändrats, exempelvis minskat kapitalbelopp. Samtliga uppdateringar av inteckningen, exempelvis rättningar, framgår inte av inskrivningshändelsen eller anmärkningen. Attributet AvsagUrsprungligen beskriver vilken fastighet en inteckning avsåg från början. Denna information kan vara viktig vid handläggning när en inteckning, som flyttats mellan fastigheter, ska dödas. AvsagUrsprungligen skapas och tas bort tillsammans med inteckningen, och ändras enbart genom rättning. När en inteckning slutar gälla tas den bort tillsammans med sina anmärkningar, sin innehavsanteckning, informationen om vilka fastigheter den belastar och eventuella inskrivningshändelser som är knutna till inteckningen.

Inskrivet ägareInnehåller alla fastighetsägandeförändringar som görs på fastigheten. När en lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare har överlåtit alla sina andelar blir den en tidigare ägare. Då kopplas lagfarten eller tomträttsinnehavet om från gällande ägande till tidigare ägande via relationen mellan person och fastighet. InskrivetAgande och dess omkringliggande objekt tas aldrig bort förutom i enstaka rättningsfall då ägandebilden måste göras om. Fastigheter kan köpas och säljas flera gånger per dag. Det är sällan objekten uppdateras annat än vid ett nytt beslut eller vid en rättning. Det finns ingen historik i inskrivningsinformationen för när den inskrivna person som är lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare får eller blir av med folkbokföringssekretess.

Inskrivningsfastighet - En inskrivningsfastighet (IR Fastighet) skapas av Lantmäteriet när inskrivningsinformation ska knytas till en ny fastighet som har skapats av Lantmäteriet. En IR Fastighet uppdateras när något av dess attribut förändras, vilket i stort sett är vid varje inskrivningsåtgärd. Detta då den innehåller attributet senasteAndringInskrivningsdelen. Kopplingen mot fastighet uppdateras däremot aldrig. En IR Fastighet tas i princip aldrig bort. Den är alltid gällande och Lantmäteriet ansvarar för informationen kring status. Det kan dock finnas sällsynta tillfällen då en IR Fastighet måste tas bort. Idag plockas fastigheter bort från fastighetsregistret när det felaktigt skapats fastigheter inom fastighetsbildningen. En IR Fastighet knuten till en sådan fastighet tas då också bort.

Avregistrerade fastigheter - När en fastighet blir avregistrerad tas informationen som är kopplad till en IR Fastighet bort av Lantmäteriet. Det sker antingen genom att den flyttas till annan fastighet eller genom att den raderas. Information om tidigare ägare och viss gruppinformation ligger dock kvar som inskrivningsinformation på fastigheter som blivit avregistrerade.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Inskrivning Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning samt uttagstyperna engångsuttag och abonnemang.

Informationsmängd

Informations­­delmängd

Objekt

Attribut

Inskrivning Direkt 3.0

Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang
InskrivningsfastighetOmradesamtligalevereraslevereras intelevereras inte

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

Person

samtliga

levereras

levereras i separat fil (Folkbokförd person organisation)

levereras i separat fil (Folkbokförd person organisation)

Organisation

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

Person

id *

levereras inte


levereras eller levereras inte


levereras eller levereras inte


Organisation

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

Person

personnummer **

levereras

levereras eller levereras inte

levereras eller levereras inte

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

FolkbokfordPerson­Organisation

samtliga

levereras inte

levereras i separat fil (Folkbokförd person organisation)

levereras i separat fil (Folkbokförd person organisation)

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

InskrivenPerson

personId *

levereras inte

levereras eller levereras inte

levereras eller levereras inte

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

InskrivenPerson

IDnummer **

levereras

levereras eller levereras inte

levereras eller levereras inte

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

UtlandskAgare

annatID **

levereras

levereras eller levereras inte

levereras eller levereras inte

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

InskrivenPerson

reklamsparr ***

levereras inte

levereras eller levereras inte

levereras inte

Samtliga informations­mängder

Fastighetsreferens

beteckning

levereras

levereras inte

levereras inte

Förklaring till raderna nedan som rör information som är gemensam för flera fastigheter:

Inskrivning Direkt innehåller referenser till de fastigheter som informationen berör, men ingen referens till fastigheten som frågan är ställd för.

Fastighetsinformation Nedladdning innehåller referenser till alla fastigheter som informationen berör, även till den fastighet som frågan är ställd för (”egenreferens”).

InskrivningsfastighetPagaendeArendeFastighetsreferensinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
InteckningInteckningBelastarinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
AvsagUrsprungligeninte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
UtstrackningSoktIinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
Inskriven­Belastning­referensFastighetsreferensinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
InteckningsreferensFastighetsreferensinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
AvtalsrättighetInskriven­Belastning­referensFastighetsreferensinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
AvkomstrattBelastarinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
AnteckningAnteckningBelastarinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
AvserreferensFastighetsreferensinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

KopeskillingOmfattarinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter

* Används för att tekniskt koppla ihop Person och Organisation i FolkbokfordPerson­Organisation med Person och Organisation i InskrivenPerson. Levereras om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: direktmarknadsföring) eller om personnummer väljs bort (filter: exkluderaPersonnummer).

** IDnummer (med undantag av organisationsnummer), personnummer och annatID levereras aldrig om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: direktmarknadsföring) eller om personnummer väljs bort (filter: exkluderaPersonnummer).

*** Levereras om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: direktmarknadsföring).