Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger.

Autentisering används för att verifiera och säkerställa att en användare eller ett system har rätt behörighet att få åtkomst till en tjänst eller resurs. Du gör det med Oauth2, som är en nyckelbaserad autentisering där användaren med hjälp av API-portalen administrerar behörighetsgrupper och behörighetsnycklar för att tilldela åtkomst till tjänster. Läs mer om och gå till API-portalen på lantmateriet.se.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter får användas styrs bland annat av förordning om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:1270) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i samfällighetsföreningsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

Alla uppgifter i samfällighetsföreningsregistret som kan kopplas till en fysisk person (privatperson) betraktas som direkta eller indirekta personuppgifter, till exempel ett namn eller en fastighetsbeteckning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för samfällighetsföreningsregistret enligt förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När du begär tillgång till personuppgifter i samfällighetsföreningsregistret måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet för Lantmäteriet enligt gällande lagstiftning att tillhandahålla (lämna ut) uppgifterna.

Prövningen sker mot bakgrund av din ansökan och leder till ett beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Beslutet kan överklagas.

Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster på lantmateriet.se.

Så här fungerar produkten

Produkten har två typer av frågor: hitta och hämta. Som svar på hitta-frågor levereras samfällighetsföreningsreferenser innehållande objektidentitet och föreningens företagsnamn. Objektidentiteter kan du sedan använda i hämta-frågor för att få tillgång till information om objekten. Du väljer om svaren ska levereras i XML- eller JSON-format.

Hitta

Samfällighetsförening - Hitta samfällighetsförening genom att:

  • ange objektidentitet för samfällighet eller gemensamhetsanläggning.
  • ange en eller flera parametrar av följande: länskod, föreningens säte (hela eller del av kommunens namn), kommunkod för förvaltningsobjekt, hela eller delar av föreningens företagsnamn, föreningstyp och ändamål. Minst en parameter måste sättas.

I svaret visas per default max 100 träffar. Maximalt antal träffar är 500. 

Svaret innehåller referenser till en eller flera samfällighetsföreningar. Varje referens innehåller en objektidentitet som du sedan kan använda för att hämta information om motsvarande förening.

Hämta

Samfällighetsförening - hämta samfällighetsförening genom att ange en eller flera objektidentiteter. Svaret innehåller information om objekten. Du kan hämta all information eller valda delmängder.

Tekniskt ramverk och standard

Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och Open Geospatial Consortium (OGC).

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar. För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices användas.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen finns åtkomstpunkter, scheman med mera.

Läs mer i den tekniska beskrivningen.