Hoppa till huvudsakligt innehåll

Läsanvisningar för informationstillhandahållandemodell (ITM)

Diagrammets informationsruta

I övre vänstra hörnet finns en informationsruta med information om:

  • typ av modell
  • produkt
  • informationstyp, informationsmängd eller informationsdelmängd
  • versionsnummer för det XML-schema som ligger till grund för ITM
  • produktens versionsnummer om det gäller en direktåtkomstprodukt
  • senaste uppdateringsdatum för ITM

För JSON 

En ITM baseras, i första hand, på produktens XML-schema. Direktåtkomstprodukterna finns både i XML och JSON. Skillnader i innehållet i JSON jämfört med XML beskrivs i informationsruta "För JSON".

Informationsdelmängd

De flesta produkter är indelade i olika informationsdelmängder. En informationsdelmängd visas med en grön ruta kring de klasser som ingår i delmängden. Det kan ingå en eller flera klasser i en informationsdelmängd. En informationsdelmängd kan vara valbar eller obligatorisk beroende på produkt.

Klasser

Klass

En klass har ett namn och lista på egenskaper i form av attribut eller andra klasser. Klassen fungerar som en mall som alla förekomster av klassen följer. 

En klass visas som en vit ruta med två fält och innehåller:

  • I övre fältens centrala delen finns klassens namn skrivet i fet stil med inledande versal. 
  • I övre fältens högra hörnet kan finnas namn på superklass som klassen hör till. Superklassens namn, till exempel Utbytesobjekt, är skrivet i kursiv stil med inledande versal.
  • lista med ingående attribut (med inledande gemen), till exempel beskrivningAvskildMark eller klasser (med inledande versal) till exempel Registerenhetsreferens. Listan visas i en separat fält under klassens namn.

En klass kan ingå i en annan klass. Klassens namn inleds med versal (ej fet stil). Se exempel nedan:

Abstrakt klass

En generell klass kan sakna förekomster och kallas då abstrakt klass. Detta visas genom att klassnamnet är i fet kursiverad stil.

Exempel: Registerenhetsattribut är en abstrakt klass som saknar förekomster och istället visas underliggande klasser Fastighetsattribut eller Samfallighetsattribut.

Klass från annat diagram

Klass som beskrivs i ett annat diagram eller dokumentation visas med grå bakgrund och innehåller endast namn (attribut visas inte).

Superklass

Superklass är ett sätt att visa arv och visas som fristående vit ruta. Se även Arv.

Superklass innehåller fastställda attribut som återanvänds i sin helhet i övriga klasser, där superklassens namn skrivs kursivt med inledande versal.

Exempel på superklass är Utbytesobjekt eller Inskrivning.

Leverans inom informationstypen Inskrivning

Gröna markeringar visar attribut och klasser vid leverans av informationsmängd eller delmängd.

Exempel: Vid en fråga avseende informationsmängden Inteckning levereras endast de grönmarkerade attribut och klasser: objektidentitet (UUID) och Fastighetsreferens, Belastar och UtstrackningSoktI.

Attribut

Attribut är en egenskap som hör till en klass. Attributnamn inleds med gemener. Attribut har ett namn, en datatyp och multiplicitet.

Datatyp

NamnBeskrivning
int, integer, longheltal
stringtext
date, dateTimedatum
booleanja/nej
decimaldecimaltal
UUIDobjektidentitet

Multiplicitet

MultiplicitetBeskrivning
1En och endast en förekomst. För attribut skrivs 1 inte ut.
1..*En eller flera förekomster.
0..1Ingen eller en förekomst.
0..*Ingen, en eller flera förekomster.

Värdemängd

Värdemängd är en lista över tillåtna värden för ett attribut.  Namn på värdemängd inleds med versal. Listor finns publicerade i separat diagram Datatyper inkl. värdemängder.

Association

En klass har en relation till en annan klass.

Exempel: En Kommundel har en relation till en och endast en Kommun.

Arv

Arv visualiseras antingen genom pil med vit spets eller namn på superklass, se Superklass.

Exempel: Registerenhetsattribut kan vara antingen Fastighetsattribut eller Samfallighetsattribut. Klasserna Fastighetsattribut och Samfallighetsattribut har sina egna attribut samt ärver de attributen som tillhör superklassen Registerenhetsattribut.