Hoppa till huvudsakligt innehåll

Inspire Network

Objekttyp och beskrivningAttribut och beskrivning

HydroObject (Abstract)

En identitetsbas för hydrografiska, inklusive konstgjorda, objekt i verkligheten.

 • beginLifespanVersion: Tidpunkt då objektet förändrades genom ändringar av geometri eller attribut.
 • inspireId: Identifierare + NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data). Som identifierare anges vattendragsid för WatercourseLinkSequence och aceid för övriga objekt.

HydroNode

En nod i ett hydrografiskt nätverk.

Förutom de nedärvda attributen från HydroObject redovisas nedanstående attribut:

 • geometry: Geometrin (punkt).
 • inNetwork: unpopulated (saknar värde).
 • hydroNodeCategory: unpopulated (saknar värde).
 • spokestart: Utgående länk (WatercourseLink).
 • spokeEnd: Inkommande länk (WatercourseLink).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

WatercourseLink

Ett segment av ett vattendrag i det hydrografiska nätet, bestående av vattendrag (linje), stomlinje eller otydlig stomlinje. Inspirenätverket är ett geometriskt nätverk med noder och länkar. Enstaka "lösa hängande vattendrag” ingår inte i nätverket, utan redovisas i objektet Watercourse.

Stomlinje: Fiktiv linje genom vattenytor som behövs för att kunna bygga ett sammanhängande linjenätverk. Stomlinjerna ligger alltid i en vattenyta, aldrig på land. Där de slutar ansluter de mot en strandlinje, en stängning eller en annan stomlinje. När de ansluter mot ett vattendrag eller en otydlig stomlinje ansluter de även mot strandlinjen. De är alltid digitaliserade i strömriktningen. 

Stomlinje, otydlig: Fiktiv linje som förbinder flödesnätverket genom andra marktyper än vattenytor. Otydliga stomlinjer används för vattendrag under mark samt för flöden genom exempelvis sankmark och åker.


Förutom de nedärvda attributen från HydroObject redovisas nedanstående attribut:

 • centrelineGeometry: Geometrin (kurva).
 • flowDirection: Har värdet “inDirection”.
 • length: Längd på sträckan i meter.
 • fictitious: Har värdet ”false” för vattendrag och värdet ”true” för stomlinje i sjöyta, för stomlinje i vattendragsyta och för otydlig stomlinje.
 • inNetwork: unpopulated (saknar värde).
 • relatedHydroObject: Redovisas enbart för stomlinjer. Länk till den sjö (StandingWater) eller vattendragsyta (Watercourse polygon), via vattenytaid, som en stomlinje ligger i. (Ett relaterat hydrografiskt objekt som representerar samma verkliga objekt).
 • endNode: Länkens slutnod (HydroNode).
 • startNode: Länkens startnod (HydroNode).
 • geographicalName: Ett eller flera geografiska namn på objektet, i de fall sådana finns. Gäller endast stomlinjer i vattendragsytor**, inte i sjöar.
   • language: Språk som namnen kan anges i: svenska (swe), finska (fin), samiska (sme), meänkieli (fit).
   • sourceOfName: Samtliga namn kommer från Ortnamnsregistret - Swedish Place Name Registry.
   • pronunciation: unpopulated (saknar värde).
   • text: Namn på sjön.
   • script: Den teckenuppsättning som ska användas, vanligen latin (latn).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

WatercourseLinkSequence

En sekvens av vattendragslänkar som representerar en väg utan förgreningar genom ett hydrografiskt nät. Enstaka "lösa hängande vattendrag” ingår inte i nätverket, utan redovisas i objektet Watercourse.

Förutom de nedärvda attributen från HydroObject redovisas nedanstående attribut:

 • inNetwork: unpopulated (saknar värde).
 • relatedHydroObject: unpopulated (saknar värde).
 • hydroId: unpopulated (saknar värde). 
 • link: Länk till de WatercourseLink som ingår i sekvensen, så att de ligger i rätt ordning i nätverket.
 • direction: Har värdet ”+”.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

**Observera att i produkten redovisas inte namn på vattendragsytor, namnen redovisas istället på stomlinjer i respektive vattendragsyta. Orsaken är att många vattendragsytor är sammanslagna till ganska långa polygoner, vilket innebär att samma polygon kan bestå av delar av flera olika vattendrag som har olika namn. Alla stomlinjer i vattendragsytan har dock inte vattendragets namn, utan bara vissa av dem. Se exempelbilden nedan, där den blå stomlinjen som ligger närmast textens insättningspunkt i Lantmäteriets grunddata, markerat med röd punkt, är den stomlinje som namnet redovisas på.