Hoppa till huvudsakligt innehåll

Svensk vattenstandard Waterbody


Objekttyp och beskrivningAttribut och beskrivning

CR_Change Object(abstract)

Håller information om objektets metadata.

 • versionId: Har alltid värdet ”1”.
 • beginLifespanVersion: Tidpunkt då objektet förändrades genom ändringar av geometri eller attribut.

WS_HydroObject (abstract)

CR_ChangeObject utgör basklass för WS_HydroObject.

Förutom de nedärvda attributen från CR_ChangeObject redovisas följande attribut:

 • geometry: Geometrin för objektet.
 • localType: Namnet på de olika objekttyperna.
 • purpose: Har alltid värdet ”Baskartering”.
 • responsibleParty: Har alltid värdet ”Lantmäteriet”.
 • id: Identifierare för objektet + NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data). Som identifierare anges vattenytaid för WS_StandingWater och aceid för övriga objekt.
 • persistence: Har alltid värdet ”perennial”, det vill säga beständig under året.
 • mainCatchmentArea: Kod för huvudavrinningsområdet som objektet ligger i.

WS_Waterbody

Vattenförekomst: En avgränsad ansamling av vatten.

Innehåller nedärvda attribut från WS_Hydroobject.

WS_GlacierSnowfield

Glaciär: En ytvattenförekomst som utgörs av vatten i fast form som är i rörelse och varierar i utbredning, men består över flera år.

Förutom de nedärvda attributen från WS_Waterbody redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”glaciär”.
 • area: Arean på glaciärytan i m².
 • origin: Har värdet ”natural”.
 • geographicalName: Ett eller flera geografiska namn på objektet, i de fall sådana finns.
   • language: Språk som namnen kan anges i: svenska (swe), finska (fin), samiska (sme), meänkieli (fit).
   • sourceOfName: Samtliga namn kommer från Ortnamnsregistret - Swedish Place Name Registry.
   • pronunciation: unpopulated (saknar värde).
   • text: Namn på glaciären.
   • script: Den teckenuppsättning som ska användas, vanligen latin (latn).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet ”Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet ”Lantmäteriet”.

WS_SurfaceWater

Ytvatten: Stillastående eller strömmande vatten beläget ovan markytan.

Förutom de nedärvda attributen från WS_Waterbody redovisas följande attribut:

 • tidal: Har alltid värdet ”false”, det vill säga ej tidvattenpåverkat.
 • origin: Har värdet ”natural” (naturlig) eller ”manMade” (anlagt vatten).

WS_WetlandWaterBody

Våtmarksvattenförekomst: Grund vattenförekomst med en vattenyta eller ett markområde som är vått under hela året. Minimimått för redovisning är 2500 m².

Uttorkad eller utdikad myr, som blivit produktiv skogsmark, klassificeras ej som sankmark. I sankmark förekommande göl, vattensamling eller permanent vattenfylld flark återges som vattenyta om ytan är minst 500 m².

Förutom de nedärvda attributen från WS_Waterbody redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”sankmark, fast”, eller ”sankmark, våt”.
 • tidal: Har alltid värdet ”false”, det vill säga ej tidvattenpåverkat.
 • origin: Har värdet ”natural”.
 • area: Arean på ytan i m².

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet ”Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet ”Lantmäteriet”.

WS_StandingWater*

Ytvattenförekomst: En permanent, utbredd ytvattenförekomst på land utan signifikant strömningshastighet.

Minimimått för redovisning är ytor större än 400 m² och vattendrag minst 6 m brett. Även mindre ytor kan förekomma, exempelvis vattenfyllda slamdammar, reningsdammar, bassänger, gölar, tjärnar och gruvhål. Vattenytan redovisas, om möjligt, i normalvattenståndet.

Förutom de nedärvda attributen från WS_Surface_Water redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”sjö”.
 • area: Arean på ytan i m².
 • elevation: Höjd över havet i m. Om dämt vatten redovisas högsta dämningsnivån. Om uppgift saknas anges värdet "-999".
 • origin: Har värdet ”natural” (naturlig) eller ”manMade” (anlagt vatten).
 • geographicalName: Ett eller flera geografiska namn på objektet, i de fall sådana finns.
   • language: Språk som namnen kan anges i: svenska (swe), finska (fin), samiska (sme), meänkieli (fit).
   • sourceOfName: Samtliga namn kommer från Ortnamnsregistret - Swedish Place Name Registry.
   • pronunciation: unpopulated (saknar värde).
   • text: Namn på sjön.
   • script: Den teckenuppsättning som ska användas, vanligen latin (latn).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet “Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet “Lantmäteriet”.

WS_RiverReach*

Rinnsträcka: En ytvattenförekomst med signifikant strömningshastighet, avgränsad av två vattenutbytesplatser.
Här redovisas förutom vattendrag även stomlinjer och otydliga stomlinjer. Vattendrag under mark redovisas som otydlig stomlinje.

Kortaste sträcka som redovisas för vattendrag som inte sammanbinder hydrografiska kartobjekt, till exempel sjöar och våtmarker, är 250 m. Inom täckningsområdet för Fjällkartan 1:50 000 och Fjällkartan 1:100 000 (fjällregionen) tillämpas en förenklad redovisning. 

Förutom de nedärvda attributen från WS_Surface Water redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”vattendrag”, ”stomlinje” eller ”stomlinje, otydlig”.
 • origin: Har värdet ”natural” (naturlig) eller ”manMade” (kanaler, främst större sådana redovisas).
 • length: Vattendragets längd i meter.
 • geographicalName: Ett eller flera geografiska namn på objektet, i de fall sådana finns. Gäller vattendrag samt stomlinjer i vattendragsytor** (ej stomlinjer i sjöar).
   • language: Språk som namnen kan anges i: svenska (swe), finska (fin), samiska (sme), meänkieli (fit).
   • sourceOfName: Samtliga namn kommer från Ortnamnsregistret - Swedish Place Name Registry.
   • pronunciation: unpopulated (saknar värde).
   • text: Namn på vattendraget.
   • script: Den teckenuppsättning som ska användas, vanligen latin (latn).
 • delineationKnown: Har värdet ”true” för vattendrag, värdet ”false” för stomlinje i sjöyta, stomlinje i vattendragsyta och otydlig stomlinje.
 • hydroId: Innehåller vattenytaId på den sjöyta stomlinjen ligger i.
 • Complex: Relationen complex pekar på det WS_MainRiver (via vattendragsid) som stomlinjen eller vattendraget tillhör.
 • Complex: Relationen complex pekar på det WS_WaterSubSystem (via vattenytaid) som stomlinjen ligger i.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet ”Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet ”Lantmäteriet”.

*Gällande skillnad mellan vattendragsyta och sjöyta: Vattendragsyta har alltid en tydlig lutning eftersom vattnet flödar i en viss riktning, medan en sjöyta inte har motsvarande tydliga lutning. Skillnaden i lutning mellan en sjöyta och en vattendragsyta kan dock i vissa fall vara marginell, bedömningen av detta görs av SMHI.

**Observera att i produkten redovisas inte namn på vattendragsytor, namnen redovisas istället på stomlinjer i respektive vattendragsyta. Orsaken är att många vattendragsytor är sammanslagna till ganska långa polygoner, vilket innebär att samma polygon kan bestå av delar av flera olika vattendrag som har olika namn. Alla stomlinjer i vattendragsytan har dock inte vattendragets namn, utan bara vissa av dem. Se exempelbilden nedan, där den blå stomlinjen som ligger närmast textens insättningspunkt i Lantmäteriets grunddata, markerat med röd punkt, är den stomlinje som namnet redovisas på.