Hoppa till huvudsakligt innehåll

Teknisk beskrivning

Gränssnittsdefinition

Åtkomstpunkt

Verifiering: https://api-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v2.2

Produktion: https://api.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v2.2

Schema

XML: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v2.2/samfallighetsforening-2.2.0.xsd

JSON: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v2.2/samfallighetsforening-2.2.0.json

Format

Data kan hämtas i XML- och JSON-format. Vilket format som önskas anges i HTTP-headern Accept med värdena application/xml eller application/json. I frågor som skickas in med POST ska motsvarande värden anges i headern Content-Type.

Felmeddelande

Om ett fel uppstår skickas ett svar med en HTTP-felkod och ett Fault-meddelande.

Sammanfattning

Samfällighetsförening

Hämta hela - eller delmängder av - samfällighetsföreningar.

OperationBeskrivning
GET /{id}
Hämta en samfallighetsförening med id.
POST /
Hämta en eller flera samfällighetsföreningar med id.
GET /organisation/{organisationsnummer}
Hämta en samfällighetsförening med organisationsnummer.

POST /organisation

Hämta en eller flera samfällighetsföreningar med organisationsnummer.

Referens

Hämta referenser till samfällighetsföreningar, med id och etikett

OperationBeskrivning
GET /referens/beror/{id}
Hitta samfällighetsföreningar med berörkrets.

GET /referens/filter

Hitta samfällighetsföreningar med filter.

Operationer

GET /{id}

Beskrivning

Hämta en samfällighetsförening med id. Delar av föreningen kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/3a572b3f-07c4-5a7d-e053-9443ed8f45cb?includeData=total

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
id

Samfällighetsföreningens id.

pathstring (uuid)ja
includeData

Vilka delmängder som skall hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Styrelseinformation inkluderas inte för uttag som görs i marknadsföringssyfte. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • basinformation - namn på och adress till samfällighetsföreningen, telefonnummer, styrelseinformation, samt information om föreningens stadgar och förändring av stadgar.
 • styrelsemedlem - information om styrelsemedlemmar som är utsedda av stämman eller förordnade av länsstyrelsen.
 • berorkrets - delmängden innehåller de objekt som förvaltas av föreningen.
 • arkivakt - akter och åtgärdsinformation.
 • total - alla delmängder.
querystring[] (x { "basinformation", "styrelsemedlem", "berorkrets", "arkivakt", "total" })nej
includePersonidAnger om personidn ska finnas med i svaret. Kräver utökad behörighet. Kan ej sättas till true om marknadsforing är true. Default: false.querybooleannej
includeAlternativaKontaktvagarEndast för internt bruk inom Lantmäteriet. Anger om föreningens telefonnummer och epost ska finnas med i svaret. Kan ej sättas till true vid uttag. Default: false.querybooleannej
marknadsforingEndast för internt bruk. Anger om informationshämtningen görs i marknadsföringssyfte. Kan ej sättas till true om includePersonid är true. Default: false.querybooleannej

Svar

Ett SamfallighetsforeningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med föreningar, beroende på vilket format som efterfrågades.
POST /

Beskrivning

Hämta en eller flera samfällighetsföreningar med id. 250 id:n kan skickas in i samma fråga. Delar av föreningarna kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/?includeData=basinformation 

Body, Content-Type: application/xml
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v2.2">
 <id>12345678-1234-1234-1234-123456789012</id>
 <id>10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002</id>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
["12345678-1234-1234-1234-123456789012", "10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002"]

Requestparametrar

Body: IdRequest - ett objekt innehållande en lista med idn.

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
includeData

Vilka delmängder som skall hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Styrelseinformation inkluderas inte för uttag som görs i marknadsföringssyfte. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • basinformation - namn på och adress till samfällighetsföreningen, telefonnummer, styrelseinformation, samt information om föreningens stadgar och förändring av stadgar.
 • styrelsemedlem - information om styrelsemedlemmar som är utsedda av stämman eller förordnade av länsstyrelsen.
 • berorkrets - delmängden innehåller de objekt som förvaltas av föreningen.
 • arkivakt - akter och åtgärdsinformation.
 • total - alla delmängder.
querystring[] (x { "basinformation", "styrelsemedlem", "berorkrets", "arkivakt", "total" })nej
includePersonidAnger om personidn ska finnas med i svaret. Kräver utökad behörighet. Kan ej sättas till true om marknadsforing är true. Default: false.querybooleannej
includeAlternativaKontaktvagarEndast för internt bruk inom Lantmäteriet. Anger om föreningens telefonnummer och epost ska finnas med i svaret. Kan ej sättas till true vid uttag. Default: false.querybooleannej
marknadsforingEndast för internt bruk. Anger om informationshämtningen görs i marknadsföringssyfte. Kan ej sättas till true om includePersonid är true. Default: false.querybooleannej

Svar

Ett SamfallighetsforeningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med föreningar, beroende på vilket format som efterfrågades.
GET /organisation/{organisationsnummer}

Beskrivning

Hämta en samfällighetsförening med organisationsnummer. Delar av föreningen kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/organisation/717901-5404?includeData=basinformation,styrelse,berorkrets

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
organisationsnummer

Samfällighetsföreningens organisationsnummer.

pathstringja
includeData

Vilka delmängder som skall hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Styrelseinformation inkluderas inte för uttag som görs i marknadsföringssyfte. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • basinformation - namn på och adress till samfällighetsföreningen, telefonnummer, styrelseinformation, samt information om föreningens stadgar och förändring av stadgar.
 • styrelsemedlem - information om styrelsemedlemmar som är utsedda av stämman eller förordnade av länsstyrelsen.
 • berorkrets - delmängden innehåller de objekt som förvaltas av föreningen.
 • arkivakt - akter och åtgärdsinformation.
 • total - alla delmängder.
querystring[] (x { "basinformation", "styrelsemedlem", "berorkrets", "arkivakt", "total" })nej
includePersonidAnger om personidn ska finnas med i svaret. Kräver utökad behörighet. Kan ej sättas till true om marknadsforing är true. Default: false.querybooleannej
includeAlternativaKontaktvagarEndast för internt bruk inom Lantmäteriet. Anger om föreningens telefonnummer och epost ska finnas med i svaret. Kan ej sättas till true vid uttag. Default: false.querybooleannej
marknadsforingEndast för internt bruk. Anger om informationshämtningen görs i marknadsföringssyfte. Kan ej sättas till true om includePersonid är true. Default: false.querybooleannej

Svar

Ett SamfallighetsforeningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med föreningar, beroende på vilket format som efterfrågades.
POST /organisation

Beskrivning

Hämta en eller flera samfällighetsföreningar med organisationsnummer.  250 organisationsnummer kan skickas in i samma fråga. Delar av föreningarna kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/organisation?includeData=basinformation,berorkrets

Body, Content-Type: application/xml
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v2.2">
 <id>717901-5404</id>
 <id>365968-2437</id>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
["717901-5404", "365968-2437"]

Requestparametrar

Body:  IdRequest  - ett objekt innehållande en lista med idn.

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
includeData

Vilka delmängder som skall hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Styrelseinformation inkluderas inte för uttag som görs i marknadsföringssyfte. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • basinformation - namn på och adress till samfällighetsföreningen, telefonnummer, styrelseinformation, samt information om föreningens stadgar och förändring av stadgar.
 • styrelsemedlem - information om styrelsemedlemmar som är utsedda av stämman eller förordnade av länsstyrelsen.
 • berorkrets - delmängden innehåller de objekt som förvaltas av föreningen.
 • arkivakt - akter och åtgärdsinformation.
 • total - alla delmängder.
querystring[] (x { "basinformation", "styrelsemedlem", "berorkrets", "arkivakt", "total" })nej
includePersonidAnger om personidn ska finnas med i svaret. Kräver utökad behörighet. Kan ej sättas till true om marknadsforing är true. Default: false.querybooleannej
includeAlternativaKontaktvagarEndast för internt bruk inom Lantmäteriet. Anger om föreningens telefonnummer och epost ska finnas med i svaret. Kan ej sättas till true vid uttag. Default: false.querybooleannej
marknadsforingEndast för internt bruk. Anger om informationshämtningen görs i marknadsföringssyfte. Kan ej sättas till true om includePersonid är true. Default: false.querybooleannej

Svar

Ett SamfallighetsforeningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med föreningar, beroende på vilket format som efterfrågades.
GET /referens/beror/{id}

Beskrivning

Hitta samfällighetsföreningar med ett samfällighets- eller gemensamhetsanläggningsid.

Exempel

/referens/beror/db7c8959-70e9-5422-e040-ed8f5b434c7b

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
id

Samfällighetens eller gemensamhetsanläggningens id i form av ett UUID

pathstring (uuid)ja

Svar

Ett SamfallighetsforeningsreferensResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med samfällighetsföreningreferenser, beroende på vilket format som efterfrågades.
GET /referens/filter

Beskrivning

Hitta samfällighetsföreningar med filtersök. Flera filterparametrar kan kombineras för att begränsa urvalet. Minst en parameter måste sättas.

Exempel

/referens/filter?lanskod=21&sate=gävle&sateMatch=startsWith&kommunkodForvaltningsobjekt=2180&namn=Trödje&namnMatch=contains&foreningstyp=Vägförening&andamal=Vägar&maxHits=20

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
lanskod

Samfällighetsföreningens lanskod.

querystringnej
sateSamfällighetsföreningens säte.querystringnej
sateMatchHur det angivna kommunnamnet ska matchas mot sätet. Default: equals.querystring (x  { "equals", "startsWith", "contains", "endsWith" })nej
kommunkodForvaltningsobjektKommun som föreningen förvaltar registerenheter i.querystringnej
namnFöreningsnamn.querystringnej
namnMatchHur det angivna föreningsnamnet ska matchas mot samfällighetsföreningens namn. Default:  equals.querystring (x   { "equals", "startsWith", "contains", "endsWith" })nej
foreningstypVilken typ av förening att hitta.querystring (x   { "LGA-samfällighet", "Vägsamfällighet", "Vägförening", "Samfällighetsförening" })nej
andamalÄndamål för förvaltningsobjekt som önskas hittas.query

string (x   { "Anläggning enligt vattenlagen", "Avloppsanläggning", "Bad och/eller båtanläggning", "Elledning och/eller belysning", "Garage och/eller parkering", "Grönområden", "Kvartersanläggning", "Radio- TV och/eller tele", "Skiftessamfälligheter", "Vattenförsörjning", "Vägar", "Värmeanläggning", "Övrigt" })

nej
maxHitsKan användas för att begränsa antal resultat. Ange ett värde mindre eller lika med 0 för obegränsat antal. Default 100.queryintegernej

Svar

Ett SamfallighetsforeningsreferensResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med samfällighetsföreningreferenser, beroende på vilket format som efterfrågades.

Datatyper

Frågor

IdRequest

Hämta en samfällighetsförening med angiven identifierare. Obegränsat antal för idn kan anges.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
idSamfällighetsföreningens identitet.string1..*

Exempel

XML
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v2.2">
 <id>12345678-1234-1234-1234-123456789012</id>
 <id>10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002</id>
</IdRequest>
JSON
["12345678-1234-1234-1234-123456789012", "10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002"]

Felmeddelande

Fault

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
codeHTTP-felkod.integer1
reasonTextöversättning av felkodstring1
errorsMer detaljerad felbeskrivningstring0..*

Exempel

XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<lmfault:Fault
  xmlns:lmfault="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault">
  <lmfault:code>400</lmfault:code>
  <lmfault:reason>Bad Request</lmfault:reason>
  <lmfault:errors>Invalid UUID: test-cafe-123</lmfault:errors>
</lmfault:Fault>
JSON
{
  "code": 400,
  "reason": "Bad Request",
  "errors": [
   "Invalid UUID: test-cafe-123"
  ]
}