Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsmappning

Ändringar i funktionalitet och uppdateringsmönster 

Skillnader i funktionaliteten mellan Taxering Direkt version 2.0 och version 3.0: 

  • Uppdatering av taxerad ägare sker från och med den 1 januari varje år. Uppgifterna tillhandahålls löpande i produkten. I version 2.0 har taxerad ägare uppdaterats vid samma tillfälle som taxeringsinformationen.  
  • Uppdatering av innevarande års taxeringsinformation sker i början av juli månad varje år. I version 2.0 har taxeringsinformationen vanligtvis uppdaterats i slutet av september. 
  • Sammanföringsnummer utgår vilket gör att det inte är möjligt att hämta referens till taxeringsenhet med sammanföringsnummer. Istället går det att se hur många SKV_Fastigheter som tillhör en taxeringsenhet. 

Läsanvisningar 

Varje tabell i informationsmappningen representerar en klass i Taxering Direkt 2.0.1, med klassens namn i vänster kolumns tabellhuvud. Vänster kolumn innehåller klassens attribut. 

Höger kolumn anger var informationen återfinns i Taxering Direkt 3.0. Då informationen som var samlad i en klass i Taxering Direkt 2.0.1 kan vara spridd över flera klasser i Taxering Direkt 3.0 anges [klass]/[attribut]. 

Informationsmappning

Tabell för Taxeringsdel.

TaxeringsdelTaxering Direkt 3.0
idSKV_Fastighet/id
Taxeringsdelsattribut

Utgår

Se Tabell för Taxeringsdelsattribut

TaxeradRegisterenhetSKV_Fastighet/TaxeradRegisterenhet
TaxeradGemensamhetsanlaggningSKV_Fastighet/TaxeradGemensamhetsanlaggning
TaxeradAgare

SKV_Fastighet/TaxeradAgare 

Se Tabell för TaxeradAgare

Tabell för Taxeringsdelsattribut.

Taxeringsdelsattribut Taxering Direkt 3.0
arealUtgår
kod

SKV_Fastighet/typAvFastighet

Ny värdelista.

lankod

Utgår

kommunkod

SKV_Fastighet/kommunkod

Uppgiften anges med länskod och kommunkod.

Tabell för Taxeringsenhet.

TaxeringsenhetTaxering Direkt 3.0
idTaxeringsenhet/Taxeringsenhetsnummer
Taxeringsenhetsattribut

Taxeringsenhet/Taxeringsenhetsattribut

Se Tabell för Taxeringsenhetsattribut 

Taxeringsdel

Taxeringenhet/SKV_Fastighet

Se Tabell för Taxeringsdel

Varderingsenhet

Utgår

Se Tabell för Varderingsenhet

Tabell för Taxeringsenhetsattribut.

Taxeringsenhetsattribut Taxering Direkt 3.0
TaxeringsarBeslut/beslutsar
typkod

Smahustaxeringsenhet/typkod

Lantbrukstaxeringsenhet/typkod

Takttaxeringsenhet/typkod

Industritaxeringsenhet/typkod

Hyreshustaxeringsenhet/typkod

Agarlagenhetstaxeringsenhet/typkod

arealTaxeringsenhetsattribut/areal
arealOvrigMarkLantbrukstaxeringsenhet/ovrigMark
industritillbehor

Industritaxeringsenhet/industritillbehor

Takttaxeringsenhet/Industritillbehor

sammanforingsnummer

sammanforingsnummer utgår.

I Taxering Direkt 3.0 framgår det att en fastighet är samtaxerad om antalet SKV_Fastigheter som tillhör en taxeringsenhet är mer än en (1).

taxeringsvardeTaxeringsenhetsattribut/taxeringsvarde
omprovningsdatum

Beslut/Datum

Kan antingen vara datum gällande omprövning eller taxeringsåtgärd.

Tabell för DateInterval.

DateInterval Taxering Direkt 3.0
fromBeslut/beslutsar
toUtgår 

Tabell för TaxeradAgare.

TaxeradAgare Taxering Direkt 3.0
personid

TaxeradAgare/idnummer

Kan antingen vara personnummer, gdnummer, dödsbonummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller tilldelat personnummer.

kodJuridiskFormOrganisation/JuridiskForm
adressrad

Person/adress

Person/utlandsadress

Organisation/adress 

Organisation/utlandsadress


andelTaxeradAgare/andel
typAvAgandeUtgår
agdFromDatumTaxeradAgare/datumFrom
gdnummer

TaxeradAgare/idnummer 

dodsbonummer

TaxeradAgare/idnummer 

landskodUtgår

Tabell för Varderingsenhet.

Varderingsenhet Taxering Direkt 3.0
idVarderingsenhet/id
vardeVarderingsenhet/varde
justeringskodJustering/kod

Tabell för ByggnadVattenfallsenhet.

ByggnadVattenfallsenhet Taxering Direkt 3.0
riktvardeTotaltUtgår
riktvardeEnhetUtgår
riktvardeMarkUtgår
faktorStorleksinverkanKraftverkUtgår
faktorStorlekinverkanMarkUtgår
drifttagningsarUtgår
faktorAlderUtgår
faktorFlerarsregleringUtgår
faktorUtnyttjandetidUtgår
belagenhetsklassUtgår
faktorBelagenhetUtgår
installeradEffektUtgår
maxeffektUtgår
normalarsproduktionUtgår

Tabell för MarkPaVattenfallsenhet.

MarkPaVattenfallsenhet  Taxering Direkt 3.0

Utgår

Tabell för Taktmark.

TaktmarkTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
fyndighetkodTaktmark/material
aterstaendeVolymTaktmark/arligtUttag
brytningStartarOmTaktmark/vantetid
brytningPagarITaktmark/brytningstid

Tabell för IndustribyggnadUnderUppforande.

Ersätts av IndustriAvkastningsberaknadUnderUppforande. 

IndustribyggnadUnderUppforande Taxering Direkt 3.0
riktvardeomrade

Utgår

nybyggnadsarUtgår
tillbyggnadsarUtgår
vardearUtgår
saneringsmogenUtgår
underByggnadUtgår

Tabell för Industrimark.

Industrimark Taxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
riktvardeArealUtgår
riktvardeByggrattUtgår
arealindustriTomtmark/areal
byggrattsytaUtgår

Tabell för Ekonomibyggnad.

Ekonomibyggnad Taxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade
riktvardevarderingsenhet/riktvarde
ytaLantbrukEkonomibyggnad/storlek
volymLantbrukEkonomibyggnad/storlek
byggnadskategoriLantbrukEkonomibyggnad/byggnadskategori
beskaffenhetsklassLantbrukEkonomibyggnad/beskaffenhet
beskaffenhetPoangUtgår
vardearLantbrukEkonomibyggnad/vardear
underByggnadLantbrukEkonomibyggnad/underUppforande

Tabell för MarkPaOvrigtkraftverk.

MarkPaOvrigtKraftverk Taxering Direkt 3.0

 Utgår


Tabell för ByggnadOvrigtKraftverk.

ByggnadOvrigtKraftverkTaxering Direkt 3.0
nybyggnadsarUtgår
vardearUtgår
ateranskaffningskostnadUtgår
normalarsproduktionUtgår
elcertifikatUtgår
MarkPaOvrigtKraftverk

Utgår

Tabell för Varderingsenhetsreferens.

VarderingsenhetsreferensTaxering Direkt 3.0
taxeringsenhetTaxeringsenhet/taxeringsenhetsnummer
idVärderingsenhet/id

Tabell för VarderingsenhetsreferensProperty.

VarderingsenhetsreferensPropertyTaxering Direkt 3.0
varderingsenhetsreferensUtgår

Tabell för HyreshusbyggnadLokal.

HyreshusbyggnadLokalTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
ytaHyreshusLokal/areaTotal
hyraHyreshusLokal/arshyraTotal
nybyggnadsarHyreshusLokal/nybyggnadsar
tillbyggnadsarHyreshusLokal/omEllerTillbyggnadsar
vardearHyreshusLokal/vardear
underByggnadHyreshusLokal/underUppforande
idHyrbyggUtgår
HyreshusmarkLokal

HyreshusLokal/liggerPaTomt

Se Tabell för HyreshusmarkLokal

Tabell för HyreshusbyggnadBostad.

HyreshusbyggnadBostadTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
ytaHyreshusBostad/areaTotal
hyraHyreshusBostad/arshyraTotal
nybyggnadsarHyreshusBostad/nybyggnadsar
tillbyggnadsarHyreshusBostad/omEllerTillbyggnadsar
vardearHyreshusBostad/vardear
underByggnadHyreshusBostad/underUppforande
idHyrbyggHyreshusBostad/tillhorByggnad
HyreshusmarkBostad

HyreshusBostad/liggerPaTomt

Se Tabell för HyreshusmarkBostad

Tabell för SmahusbyggnadLantbruk.

Småhus på lantbruk särskiljs inte längre från Smahusbostadsbyggnad.

SmahusbyggnadLantbrukTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
riktvardeVarderingsenhet/riktvarde
bostadsytaSmahusBostadsbyggnad/boyta
biutrymmesytaSmahusBostadsbyggnad/biyta
tillbyggnadsytaSmahusBostadsbyggnad/omEllerTillbyggnadsyta
vardeytaSmahusBostadsbyggnad/vardeyta
standardpoangSmahusBostadsbyggnad/standard
bebyggelsetypkodSmahusBostadsbyggnad/byggnadskategori
nybyggnadsarSmahusBostadsbyggnad/nybyggnadsar
tillbyggnadsarSmahusBostadsbyggnad/omEllerTillbyggnadsar                                                    
vardearSmahusBostadsbyggnad/vardear
underByggnadSmahusBostadsbyggnad/underUppforande
Smahusmark

Utgår

Se Tabell för Smahusmark

SmahusmarkLantbruk

SmahusBostadsbyggnad/liggerPaTomt

Se Tabell för SmahusmarkLantbruk

antalLikaSmahusBostadsbyggnad/antalLika
vardeordningSmahusBostadsbyggnad/vardefullasteByggnad

Tabell för Smahusbyggnad.

SmahusbyggnadTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
bostadsytaSmahusBostadsbyggnad/boyta
biutrymmesytaSmahusBostadsbyggnad/biyta
tillbyggnadsytaSmahusBostadsbyggnad/omEllerTillbyggnadsyta
vardeytaSmahusBostadsbyggnad/vardeyta
standardpoangSmahusBostadsbyggnad/standard
bebyggelsetypkodSmahusBostadsbyggnad/byggnadskategori
fastighetrattsforhallandekodSmahusBostadsbyggnad/fastighetsrattsligKlass
nybyggnadsarSmahusBostadsbyggnad/nybyggnadsar
tillbyggnadsarSmahusBostadsbyggnad/omEllerTillbyggnadsar
vardearSmahusBostadsbyggnad/vardear
underByggnadSmahusBostadsbyggnad/underUppforande
Smahusmark

SmahusBostadsbyggnad/liggerPaTomt

Se Tabell för Smahusmark

SmahusmarkLantbruk

Utgår

Se Tabell för SmahusmarkLantbruk

antalLikaSmahusBostadsbyggnad/antalLika
vardeordningSmahusBostadsbyggnad/vardefullasteByggnad

Tabell för HyreshusmarkLokal.

HyreshusmarkLokalTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
riktvardeVarderingsenhet/riktvarde
byggratsytaHyreshusLokalmark/byggratt
idHyrbyggHyreshusLokalmark/tillhorByggnad

Tabell för HyreshusmarkBostad.

HyreshusmarkBostadTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
riktvardeVarderingsenhet/riktvarde
byggrattsytaHyreshusBostadsmark/byggratt
idHyrbyggHyreshusBostadsmark/tillhorByggnad

Tabell för SmahusmarkLantbruk.

Småhus på lantbruk särskiljs inte längre från SmahusTomtmark.

SmahusmarkLantbrukTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
riktvardeVarderingsenhet/riktvarde
arealSmahusTomtmark/areal
bebyggelsetypkodSmahusTomtmark/bebyggelse
fastighetsforhallandekodSmahusTomtmark/fastighetsrattsligKlass
strandkodSmahusTomtmark/narhetTillStrand
vattenkodSmahusTomtmark/vatten
avloppkodSmahusTomtmark/avlopp
antalLikaSmahusTomtmark/antalLika

Tabell för Smahusmark.

SmahusmarkTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
arealSmahusTomtmark/areal
bebyggelsetypkodSmahusTomtmark/bebyggelse
fastighetsforhallandekodSmahusTomtmark/fastighetsrattsligKlass
strandkodSmahusTomtmark/narhetTillStrand
vattenkodSmahusTomtmark/vatten
avloppkodSmahusTomtmark/avlopp
antalLikaSmahusTomtmark/antalLika

Tabell för Betesmark.

BetesmarkTaxering Direkt 3.0
riktvardeomrade

Varderingsenhet/vardeomrade 

riktvardeVarderingsenhet/riktvarde
arealLantbruksBetesmark/areal
beskaffenhetsklassLantbruksBetesmark/beskaffenhet
samfalldMarkLantbruksBetesmark/samfalld

Tabell för Akermark.

AkermarkTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
riktvardeVarderingsenhet/riktvarde
arealLantbrukAkermark/areal
beskaffenhetsklassLantbrukAkermark/beskaffenhet
samfalldMarkLantbrukAkermark/samfalld
draneringsklassLantbrukAkermark/dranering

Tabell för ProduktionslokalAvkastning.

ProduktionslokalAvkastningTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
ytaIndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal/lokalarea
standardpoangIndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal/standard
nybyggnadsarIndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal/nybyggnadsar
tillbyggnadsarUtgår
vardearIndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal/vardear
saneringsmogenIndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal/aterstaendeEkonomiskLivslangd

Tabell för LagerAvkastning.

LagerAvkastningTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
ytaIndustriAvkastningsberaknadLager/lokalarea
standardklassIndustriAvkastningsberaknadLager/standardklassLager
nybyggnadsarIndustriAvkastningsberaknadLager/nybyggnadsar
tillbyggnadsarUtgår
vardearIndustriAvkastningsberaknadLager/vardear
saneringsmogenIndustriAvkastningsberaknadLager/aterstaendeEkonomiskLivslangd

Tabell för Skog.

SkogTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
riktvardeVarderingsenhet/riktvarde
arealLantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/areal
bonitetsklassLantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/bonitetsklass
bonitetLantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/medelbonitet
virkesforradklassLantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/virkesforradsklass
virkesforradTotalLantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/virkesforrad
virkesforradBarrLantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/virkesforradBarrtrad
virkesforradLovLantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/virkesforradLovtrad
samfalldMarkLantbruksSkogUtanAvverkningsrestriktioner/samfalld

Tabell för Skogsimpedimentmark.

SkogsimpedimentmarkTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
riktvardeVarderingsenhet/riktvarde
arealLantbrukSkogligtimpediment/areal
beskaffenhetsadressUtgår
samfalldMarkLantbrukSkogligtimpediment/samfalld

Tabell för IndustribyggnadProduktionskostnad.

IndustribyggnadProduktionskostnadTaxering Direkt 3.0
bruttoytaUtgår
byggnadstypkodIndustriProduktionskostnadsberaknad/byggnadskategori
nybyggnadsarIndustriProduktionskostnadsberaknad/nybyggnadsar
tillbyggnadsarUtgår
vardearIndustriProduktionskostnadsberaknad/vardear
nybyggnadskostnad Utgår
tillbyggnadskostnad Utgår
ateranskaffningskostnad IndustriProduktionskostnadsberaknad/ateranskaffningskostnad 
saneringsmogenIndustriProduktionskostnadsberaknad/aterstaendeEkonomiskLivslangd
underByggnadIndustriProduktionskostnadsberaknad/underUppforande

Tabell för kontorAvkastning.

kontorAvkastningTaxering Direkt 3.0
riktvardeomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
ytaIndustriAvkastningsberaknadKontor/lokalarea
standardklassIndustriAvkastningsberaknadKontor/standardklassIndustrikontor
nybyggnadsarIndustriAvkastningsberaknadKontor/nybyggnadsar
tillbyggnadsarUtgår
vardearIndustriAvkastningsberaknadKontor/vardear
saneringsmogenIndustriAvkastningsberaknadKontor/aterstaendeEkonomiskLivslangd

Tabell för SkogMedRestriktion.

SkogMedRestriktionTaxering Direkt 3.0
riktvardesomradeVarderingsenhet/vardeomrade 
riktvardeVarderingsenhet/riktvarde
arealLantbrukSkogMedAvverkningsrestriktioner/areal
samfalldMarkLantbrukSkogMedAvverkningsrestriktioner/samfalld

Nya klasser och attribut

Klass: Smahustaxeringsenhet

Typ av taxeringsenhet som omfattar byggnader och mark avsedda för småhus. 

Klass: Smahustaxeringsenhetsattribut

Attribut hos en taxeringsenhet av typen småhus.

Innehåller typkod som finns för en specifik taxeringsenhet. 

Klass: Lantbrukstaxeringsenhet

Typ av taxeringsenhet som omfattar byggnader och mark avsedda för lantbruk. Eventuell byggnad och tomt för småhus inom samma fastigheter kan omfattas.

Klass: Lantbrukstaxeringsenhetsattribut

Attribut hos en taxeringsenhet av typen lantbruk.

Det attribut som är unikt för en taxeringsenhet av typen lantbruk är övrig mark. Innehåller även typkod som finns för en specifik taxeringsenhet. 

Klass: Elproduktionstaxeringsenhet

Typ av taxeringsenhet som omfattar vatten- och värmekraftverk samt mark avsedda för elproduktion.

Klass: Elproduktionstaxeringsenhetsattribut

Attribut hos en taxeringsenhet av typen elproduktion.

Klass: Industritaxeringsenhet

Typ av taxeringsenhet som omfattar byggnader och mark som är inrättade för industri.

Klass: Industritaxeringsenhetsattribut

Attribut hos en taxeringsenhet av typen industri.

Det attribut som är unikt för en taxeringsenhet av typen industri är industritillbehör. Innehåller även typkod som finns för en specifik taxeringsenhet. 

Klass: Hyreshustaxeringsenhet

Typ av taxeringsenhet som omfattar byggnader med minst tre bostadslägenheter eller minst en lokal samt mark. 

Klass: Hyreshustaxeringsenhetsattribut

Attribut hos en taxeringsenhet av typen hyreshus.

Innehåller typkod som finns för en specifik taxeringsenhet. 

Klass: Agarlagenhetstaxeringsenhet

Typ av taxeringsenhet som omfattar lägenhet och mark och som ägs med lagfart samt ligger i flerbostadshus. 

Klass: AgarlagenhetBostad

Typ av värderingsenhet som omfattar en bostadslägenhet av typen ägarlägenhet i flerbostadshus. 

Klass: AgarlagenhetBostadsmark

Typ av värderingsenhet som omfattar mark som hör till ägarlägenhet. 

Klass: Agarlagenhetstaxeringsenhetsattribut

Attribut hos en taxeringsenhet av typen ägarlägenhet.

Innehåller typkod som finns för en specifik taxeringsenhet. 

Klass: Specialtaxeringsenhet

Typ av taxeringsenhet som är skattebefriad, exempelvis skolor, idrottsanläggningar, eller kyrkor. Har inga värderingsenheter och saknar uppgift om taxeringsvärde. 

Klass: Specialtaxeringsenhetsattribut

Attribut hos en taxeringsenhet av typen special.

Klass: Delvarde

Summan av värderingsenheter av samma sort. Alla delvärden tillsammans blir fastighetens taxeringsvärde. 

Attribut: delvarde

Ingår i klassen Delvarde.

Delvärdet i svenska kronor.

Attribut: typ

Ingår i klassen Delvarde.

Beskriver vilken typ av delvärde som anges. 

Klass: TaxeradAgare

En taxerad ägares innehav av en fastighet, samfällighet, gemensamhetsanläggning eller byggnad på ofri grund.

Attribut: idnummer

Ingår i klassen TaxeradAgare

Identitet för taxerad ägare, kan vara personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer, eller skattenummer (GD-nummer) som identifierar en person. 

Attribut: datumFrom

Ingår i klassen TaxeradAgare

Datum för ägandet som legat till underlag för skatteverkets fastställande av ägare till taxeringsenhet. 

Attribut: person

Ingår i klassen TaxeradAgare

Personuppgifter för taxerad ägare.

Attribut: organisation

Ingår i klassen TaxeradAgare

Organisationsuppgifter för taxerad ägare.

Klass: Person

Personuppgifter för taxerad ägare.

Attribut: fornamn

Ingår i klassen Person.

Personens förnamn.

Attribut: mellannamn

Ingår i klassen Person.

Personens mellannamn. 

Attribut: efternamn

Ingår i klassen Person.

Personens efternamn. 

Attribut: tilltalsnamn     

Ingår i klassen Person. 

Personens tilltalsnamn.

Attribut: adress

Ingår i klassen Person. 

Antingen en folkbokföringsadress eller särskild adress för en person.

Attribut: utlandsadress

Ingår i klassen Person.

Utlandsadress för en person. 

Klass: Organisation

Organisationsuppgifter för taxerad ägare.

Attribut: organisationsnamn

Ingår i klassen Organisation.

Organisationens namn.  

Attribut: adress

Ingår i klassen Organisation.

Svensk adress för en organisation.

Attribut: utlandsadress

Ingår i klassen Organisation.

Utlandsadress för en person. 

Klass: Adress

Antingen en folkbokföringsadress eller särskild adress för person. Eller svensk adress för en organisation.     

Klass: Utlandsadress

Utlandsadress för en person eller organisation. 

Klass: TaxPersonGDnummer

Uppgifter för taxerad ägare med GD-nummer. 

Attribut: namn1

Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.

Namn på person som tilldelats GD-nummer som även kan innehålla text dödsbo.

Attribut: namnAdress2

Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.

Fält för adress som även kan innehålla fortsättning på namn som inte får plats i namnfält samt c/o.

Attribut: adress3

Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.

Fält för adressuppgift.

Attribut: adress4

Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.

Fält för adressuppgift.

Attribut: adress5

Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.

Fält för adressuppgift.

Attribut: adress6

Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.

Fält för adressuppgift.

Attribut: postnummer

Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.

Postnummer för svenska adresser. 

Attribut: land

Ingår i klassen TaxPersonGDnummer.

Namn på land men Sverige ingår inte.

Nya eller ändrade attribut

Attribut: id

Ingår i klassen Varderingenhet.

Identitet för värderingsenhet. Är unik inom varje typ av värderingsenhet.

Observera att det består av id-nummer kompletterat med beslutsår.

Attribut: borttagetFranBeslutsar 

Ingår i klassen Beslut.

Året då taxeringsenheten slutat vara gällande.

Attribut: varderingsenhetsnummer

  Ingår i klassen Varderingsenhet.

  Ett löpnummer som unikt identifierar en värderingsenhet av en viss typ för en taxeringsenhet.

Attribut: riktvarde

Ingår i klassen Varderingsenhet. 

Värderingsenhetens taxeringsvärde i kronor före eventuell justering eller storlekskorrektion. 

Observera att riktvärde nu har samma definition oberoende av vilken värderingsenhet det är. 

Attribut: vardeomrade

Ingår i klassen Varderingsenhet. 

En indelning av landet i områden som tar hänsyn till det geografiska lägets inverkan på en värderingsenhets taxeringsvärde. Värdeförhållandena inom ett värdeområde skall i allt väsentligt vara enhetliga. Görs för de olika fastighetstyperna för sig. Finns inte för industribyggnader av typen produktionskostnadsberäknad. 

Attribut: tillhorByggnad

Ingår i klasserna HyreshusBostadsmark, HyreshusLokalmark, HyreshusBostad, HyreshusLokal, IndustriAvkastningsberaknadProduktionslokal, IndustriAvkastningsberaknadKontor, AgarlagenhetBostad, AgarlagenhetBostadsmark, IndustriAvkastningsberaknadLager, IndustriAvkastningsberaknadUnderuppforande.

Anger kopplingen till en byggnad (Skatteverkets byggnadsenhet). Används för att se vilka värderingsenheter som hör till samma byggnadsenhet.

Attribut: storlekskorrektion

Ingår i klasserna LantbrukMedAvverkningsrestriktioner, LantbrukSkogUtanAvverkningsrestriktioner, LantbrukSkogligtimpediment, LantbrukAkermark, LantbrukBetesmark, LantbrukEkonomibyggnad .  

Korrigering (+/-) av riktvärdet i kronor avseende mark som finns på lantbruk.