Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger.

Autentisering används för att verifiera och säkerställa att en användare eller ett system har rätt behörighet att få åtkomst till en tjänst eller resurs. Du gör det med Oauth2, som är en nyckelbaserad autentisering där användaren med hjälp av API-portalen administrerar behörighetsgrupper och behörighetsnycklar för att tilldela åtkomst till tjänster. Läs mer om och gå till API-portalen på lantmateriet.se.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

Alla uppgifter i fastighetsregistret som kan kopplas till en fysisk person (privatperson) betraktas som direkta eller indirekta personuppgifter, till exempel ett namn eller en fastighetsbeteckning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister (FRL) samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När du begär tillgång till uppgifter ur fastighetsregistret måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning att tillhandahålla (lämna ut) uppgifterna.

Prövningen sker utifrån uppgifterna i din ansökan och leder till ett beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Beslutet kan överklagas.

Lantmäteriet får inte medge direktåtkomst så att det är möjligt att använda namn, personnummer eller del av personnummer som sökbegrepp.

Om du vill kunna söka på fler än en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget, så kallad flerfastighetssökning, krävs det att du har särskilda skäl.

Särskilda skäl innebär att det ska finnas ett väl definierat behov av informationen och att användarens intresse från allmän synpunkt ska vara berättigat och väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster på lantmateriet.se.

Så här fungerar produkten

Produkten har två typer av frågor: hitta och hämta. Som svar på hitta-frågor levereras objektreferenser, objektidentiteter eller hela eller delar av beteckningar. Objektidentiteter, som även ingår i objektreferenser, kan du sedan använda i hämta-frågor för att få tillgång till information om objekten. Du väljer om svaren ska levereras i XML- eller JSON-format.

Hitta

Markreglerande bestämmelse – Hitta markreglerande bestämmelser genom att ange geometri, berörd registerenhet eller alternativ identitet.

Du kan förfina frågor som innehåller alternativ identitet genom att ange typ av alternativ identitet, kommunkod, status eller detaljerad typ av markreglerande bestämmelse. Du kan välja om du vill få träff på alternativa identiteter som börjar på ett visst sätt, innehåller ett visst id eller som är exakt lika identiteten som du har angivit.

Svaret innehåller referenser till en eller flera markreglerande bestämmelser. Varje referens innehåller en objektidentitet som du sedan kan använda för att hämta information om motsvarande markreglerande bestämmelse.

Beteckning – Hitta bestämmelsebeteckning med del av beteckning. Svaret innehåller alla möjliga nästkommande led på beteckningen och kan användas för att stegvis hitta kompletta beteckningar. Det går även att använda frågan utan att ange någon beteckning.

Det går inte att använda frågan för att hitta lämningsnummer. För att hitta lämningsnummer, använd istället frågan hitta markreglerande bestämmelse och ange lämningsnummer som alternativ identitet.

Objektidentitet – Hitta objektidentitet med bestämmelsebeteckning. Svaret innehåller en objektidentitet som du sedan kan använda för att hämta information om motsvarande markreglerande bestämmelse.

Det går inte att använda frågan för att hitta objektidentitet för lämningar. För att hitta objektidentitet för en lämning, använd istället frågan hitta markreglerande bestämmelse och ange lämningsnummer som alternativ identitet.

Hämta

Markreglerande bestämmelse – Hämta markreglerande bestämmelser genom att ange en eller flera objektidentiteter. Svaret innehåller information om objekten. Du kan hämta all information eller valda delmängder.

Tekniskt ramverk och standard

Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och Open Geospatial Consortium (OGC).

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar. För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices användas.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen finns åtkomstpunkter, scheman med mera.

Läs mer i teknisk beskrivning.