Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans - Adress och byggnad

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger. 

För order av typen abonnemang rekommenderas att du hämtar uppdaterade data så ofta som möjligt (minst 1 gång/vecka). Det gör du genom att starta en ny leverans av typen Förändring.

Du kan inte ändra en order av typen abonnemang. I stället behöver du göra en ny beställning om du vill ändra ditt beståndsurval eller informationsurval.

I Geotorget kan du ladda ner producerade filer manuellt i din webbläsare eller via Geotorgets API för nedladdning. Läs mer om Geotorgets API för nedladdning.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Du kan beräkna avgiften för din beställning via länken Beställ i menyn till höger.

Val vid beställning

Informationsurval

Vid beställning gör du ett urval av informationsmängder och informationsdelmängder. Det finns två informationsmängder du kan välja:

 • Belägenhetsadress
 • Byggnad

Informationsmängderna kan beställas oberoende av varandra.

Belägenhetsadress

Informationsmängden är uppdelad i informationsdelmängderna Basinformation och Berörkrets. För att kunna beställa Berörkrets måste även Basinformation beställas.

Belägenhetsadresser med status gällande och reserverad levereras.

Byggnad

Informationsmängden är uppdelad i informationsdelmängderna Basinformation, Berörkrets och Geometri. För att kunna beställa Berörkrets måste även Basinformation beställas.

Byggnader med status gällande, gällande under utredning och planerad levereras.

Beståndsurval

Vid beställning gör du ett beståndsurval. Du kan välja beståndsurval utifrån:

 • Sverige
 • län
 • kommuner
 • registerenheter (ladda upp egen fil).

Belagenhetsadress (se ITM) levereras utifrån levande registerenhetens kommuntillhörighet som belägenhetsadressen berör, vid urval Sverige, län eller kommuner. Vid urval registerenheter levereras belägenhetsadresser som berör registerenheter utifrån registerenhetens objektidentitet, oavsett registerenhetens status.

Byggnad (se ITM) levereras utifrån levande registerenhets kommuntillhörighet som byggnaden ligger på, vid urval Sverige, län eller kommuner. Vid urval registerenheter levereras byggnader som ligger på registerenheter utifrån registerenhetens objektidentitet, oavsett registerenhetens status.

Koordinatsystem

När du beställer fastighetsinformation som innehåller koordinatsatta punkter eller geometrier kan du välja enligt vilket koordinatsystem du vill ha leveransen. Om din beställning innehåller flera informationstyper levereras samtliga leveransfiler innehållande koordinatsatta punkter eller geometrier enligt samma koordinatsystem.

Valbara koordinatsystem

 • SWEREF 99 TM (EPSG 3006)
 • SWEREF 99 lokala zoner:
  • SWEREF 99 1200 (EPSG 3007)
  • SWEREF 99 1330 (EPSG 3008)
  • SWEREF 99 1415 (EPSG 3012)
  • SWEREF 99 1500 (EPSG 3009)
  • SWEREF 99 1545 (EPSG 3013)
  • SWEREF 99 1630 (EPSG 3010)
  • SWEREF 99 1715 (EPSG 3014)
  • SWEREF 99 1800 (EPSG 3011)
  • SWEREF 99 1845 (EPSG 3015)
  • SWEREF 99 2015 (EPSG 3016)
  • SWEREF 99 2145 (EPSG 3017)
  • SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)

Leverans

Leveransen följer standardformaten XML och GML.

XML-schema för bas- och förändringsfiler: belagenhetsadress-4.2.0 och byggnad-3.0.0.

XML-scheman för borttagsfiler respektive metadatafiler: borttag-2.0.0.xsd och metadata-2.0.0.xsd.

De senaste leveransfilerna sparas i 30 dagar efter att de skapats.

Leveranstid

Alla beställningar måste handläggas och godkännas innan data kan börja produceras. Handläggningstiden kan variera.

När din beställning är godkänd kan du vanligtvis hämta din leverans samma dag men vid hög belastning kan det ta längre tid.

Hur lång tid en order tar att producera kan variera mycket. Det beror både på informationsurval, beståndsurval och hur många order som ligger i kö.

Leveransens innehåll

För varje informationstyp levereras en mapp.

I varje mapp finns det en komprimerad ZIP-fil för varje beställd informationsmängd och en metadatafil, oavsett beståndsurval.

ZIP-fil för varje informationsmängd

I ZIP-filen hittar du XML-filer för vald informationsmängd. Informationen levereras för de belägenhetsadresser och byggnader som ingår i beståndsurvalet. En XML-fil innehåller max 50 000 objekt. Vid fler objekt än så skapas ytterligare filer.

För förändringsuttag, inom beställningstypen abonnemang, levereras även minst en borttagsfil per informationsmängd i leveransen. Borttags- och förändringsfiler levereras oavsett om några förändringar har skett.

belägenhetsadress_metadata.xml

belagenhetsadress.zip:

 • belagenhetsadress_1.xml
 • belagenhetsadress_2.xml m.fl.
 • belagenhetsadress_borttag.xml

byggnad_metadata.xml

byggnad.zip:

 • byggnad_1.xml
 • byggnad_2.xml m.fl.
 • byggnad_borttag.xml

Metadatafil

I metadatafilen för både basuttag och förändringsuttag hittar du följande information:

 • unik identitet för hela uttaget
 • tidpunkt när informationsmängden blev färdigproducerad
 • totalt antal belägenhetsadresser och byggnader
 • filstorlek i bytes
 • kod för koordinatsystem
 • informationstyp
 • information: informationsmängder och delmängder
 • urvalstyp: kommunkod, registerenhet
 • listreferens vid urvalstyp
 • uttagstyp (basuttag eller förändringsuttag)
 • lista över producerade filer för informationsmängden med filnamn och antal belägenhetsadress och byggnader per fil

Fel i leverans

Upptäcker du fel i din leverans ska du kontakta Lantmäteriet. Du hittar kontaktinformation under Kontakta oss i menyn högst upp på sidan.

I kontakt med Lantmäteriet ska du ange följande information:

 • produktnamn
 • informationsmängd och eventuell informationsdelmängd
 • orderID
 • tydlig beskrivning av ärendet

Hantering av abonnemang

Den första leveransen är av typen Bas. Vid start av nya leveranser är det möjligt att välja mellan typen Bas eller Förändring. Endast den senaste leveransen kan hämtas.

Inom informationstypen levereras de förändrade objekt som ska tillhandahållas utifrån de informationsmängder respektive delmängder som ingår i beställningen.

Innehåll i filerna

I leveranser av typen Förändring levereras borttagsfiler och förändringsfiler.

Innehåll i borttagsfiler

Objektidentiteter för belägenhetsadresser och byggnader som har:

 • avregistrerats.
 • koppling till fastighet eller samfällighet som har lämnat urvalet.

Innehåll i förändringsfiler

Belägenhetsadresser och byggnader som har:

 • förändrats.
 • tillkommit i urvalet.

Hantering av filer

Du ska arbeta enligt principen "ta bort - lägg till".

När en informationsmängd har förändrats ska du:

 1. Ta bort objekten inklusive all tillhörande information för de objekt vars uuid finns i borttagsfilen.
 2. Ta bort objekten inklusive all tillhörande information för de objekt som finns i förändringsfilen.
 3. Lägga till all information som finns i förändringsfilen.

Förändringfilen innehåller endast den senaste (gällande) versionen av utbytesobjektet oavsett hur många gånger utbytesobjektet har förändrats. Det kan hända att ett utbytesobjekt tillhandahålls trots att objektversionen förblir oförändrad. Detta kan bero på att relationer eller angränsande utbytesobjekt har förändrats.