Hoppa till huvudsakligt innehåll

Bestämmelse

Informationstyp Bestämmelse

Bestämmelse innehåller information från fastighetsregistret om vilka markreglerande bestämmelser som ett mark- eller vattenområde berörs av. Exempel på markreglerande bestämmelser är planer, fornlämningar och naturvårdsbestämmelser. Dessa reglerar användningen av mark och vatten och är rättsligt bindande. I alla sammanhang där man behöver veta vilka restriktioner och rättigheter som är förknippade med ett mark- eller vattenområde är det viktigt att ha vetskap om eventuella markreglerande bestämmelser.

Informationstypen Bestämmelse består av informationsmängden Markreglerande bestämmelse, som i sin tur består av delmängderna Basinformation och Berörkrets. Delmängderna kan beställas oberoende av varandra.

Så ofta uppdateras informationen

En statlig eller kommunal lantmäterimyndighet ska registrera alla lagakraftvunna markreglerande bestämmelser. Målet är att uppgifterna i fastighetsregistret ska vara aktuella och kompletta. Några veckor efter det att en markreglerande bestämmelse vunnit laga kraft bör den vara införd i fastighetsregistret. I realiteten finns dock vissa brister, vilket är bra att känna till när du söker information. Nya och förändrade fornlämningar hämtas från Kulturmiljöregistret och registreras i fastighetsregistret en gång per månad.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.