Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

En byggnad beskrivs i plan- och bygglagen (2010:900) som: "en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den".  

I Byggnad Direkt redovisas så kallad registerbyggnad. En registerbyggnad är en byggnad som har fastighetskoppling. En byggnad, till exempel ett parhus eller radhus, kan ligga på flera fastigheter. I det fallet skapas en byggnad per fastighet (registerbyggnad).

Byggnad Direkt innehåller information om byggnader som används för följande ändamål:

  • Bostad
  • Industri
  • Verksamhet
  • Samhällsfunktion
  • Ekonomibyggnad
  • Komplementbyggnad
  • Övrig byggnad

Informationen är indelad i tre valbara delmängder:

  • Basinformation - Information om byggnadens attribut, byggnadsanmärkning, byggnadsnamn, byggnadsändamål, skyddsrum, entré, taxeringsenhet och värderingsenhet.
  • Berörkrets Registerenheter (fastigheter och samfälligheter) som på något sätt påverkas av byggnaden. 
  • Geometri - Information om byggnadens geografiska utbredning.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Byggnad Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.

Informations­delmängd

Objekt

Attribut

Byggnad Direkt 3.0

Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang
BerörkretsRegisterenhetsreferensbeteckninglevereraslevereras intelevereras inte
typ: Registerenhetstyplevereraslevereras intelevereras inte