Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Inskrivningsinformationen används bland annat av banker som underlag för kreditgivning och av mäklare vid fastighetsförsäljningar, samt för offentliggörande av ägarförändringar eller säkerställande att rätt personer underrättas vid fastighetsbildningsärenden. 

En inskrivning är ett objekt i fastighetsregistrets inskrivningsdel som har en identitet och ett gällande beslut. En inskrivning har antingen ett aktnummer eller ett dagboksnummer. De inskrivningar som skapats före flytt till ny lagringsmiljö (2014-09-29) har ett dagboksnummer och de nyare inskrivningarna har ett aktnummer. Viss inteckningsinformation samt inskrivningshändelser kan ha flera dagboksnummer.

Informationen är indelad i sex valbara informationsmängder:

Anteckning - En anteckning beskriver ett visst förhållande som rör en eller flera fastigheter eller tomträtter. Anteckningar kan vara av olika typer. Typen beskriver kortfattat vad anteckningen avser, till exempel beslut om sammanläggning, ersättningsbeslut, exekutiv försäljning, förbud eller konkurs.

Avtalsrättighet - En avtalsrättighet är en, genom skriftligt avtal, reglerad rättighet för annan fastighet eller annan person än ägaren att nyttja fastigheten eller tomträtten. Det finns fyra slags avtalsrättigheter: avtalsservitut, avtalsnyttjanderätter, elkraftsrätter och avkomsträtter. Avtalsservitut finns på två ställen i fastighetsregistret, dels inom fastighetsinskrivning (redovisar vilken fastighet som belastas) och dels inom fastighetsbildning (redovisar vilken fastighet som har förmån). En avtalsrättighet kan gälla i flera fastigheter.

Inskrivningsfastighet - Ett sammanhållande objekt som grupperar inskrivningsinformation för en fastighet i fastighetsregistret.

Inskrivet ägande - Beskriver äganderätt till en fastighet eller tomträtt. En lagfart skyddar äganderätten till fastigheten. En tomträtt är en särskild form av nyttjanderätt som liknar lagfart.

  • Ägare - Aktuella - samtliga gällande ägare och tomträttsinnehavare. Med gällande menas nuvarande ägare som fått beslutet beviljad lagfart eller övriga beslut (till exempel vilande lagfart). Den som fått avslag på sin lagfartsansökan är gällande ägare under överklagandetiden.
  • Ägare - Alla - fullständig historik gällande tidigare ägandebild, det vill säga samtliga (aktuella och tidigare) på fastigheten förekommande lagfarter. Tidigare ägare redovisas tillbaka till 1 oktober 1986.
  • Förvärv - information om fastighetsägandeförändring som innehåller köpeskilling, fång och överlåtelse. Det finns information om förvärv som gjorts av lagfarna ägare och tomträttsinnehavare.

Informationen om folkbokförda personer och organisationer hämtas från Skatteverket och tillhandahålls i de separata klasserna Person och Organisation i informationsmängden Inskrivet ägande. Informationen i Person och Organisation kan skilja sig åt från informationen i InskrivenPerson. Det beror på att uppgifterna i InskrivenPerson kräver att den inskrivna personen eller organisationen själv kontaktar Lantmäteriet för att uppgifterna ska uppdateras.

Inteckning - En inskrivning av ett visst penningbelopp som belastar fastighet eller tomträtt. Pantbrev motsvarar en inteckning i fastighet eller tomträtt vilket kan utnyttjas som säkerhet för att kunna belåna den. En inteckning kan gälla i en eller flera fastigheter.

Tomträttsupplåtelse - En särskild form av nyttjanderätt till en fastighet som liknar äganderätt. En tomträtt kan upplåtas i en fastighet. Ett avtal om tomträtt har upprättats mellan fastighetsägaren och tomträttsinnehavaren, som har skrivits in i fastighetsregistret.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Inskrivning Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning samt uttagstyperna engångsuttag och abonnemang.

Informationsmängd

Informations­­delmängd

Objekt

Attribut

Inskrivning Direkt 3.0

Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang
InskrivningsfastighetOmradesamtligalevereraslevereras intelevereras inte

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

Person

samtliga

levereras

levereras i separat fil (Folkbokförd person organisation)

levereras i separat fil (Folkbokförd person organisation)

Organisation

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

Person

id *

levereras inte


levereras eller levereras inte


levereras eller levereras inte


Organisation

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

Person

personnummer **

levereras

levereras eller levereras inte

levereras eller levereras inte

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

FolkbokfordPerson­Organisation

samtliga

levereras inte

levereras i separat fil (Folkbokförd person organisation)

levereras i separat fil (Folkbokförd person organisation)

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

InskrivenPerson

personId *

levereras inte

levereras eller levereras inte

levereras eller levereras inte

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

InskrivenPerson

IDnummer **

levereras

levereras eller levereras inte

levereras eller levereras inte

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

UtlandskAgare

annatID **

levereras

levereras eller levereras inte

levereras eller levereras inte

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

InskrivenPerson

reklamsparr ***

levereras inte

levereras eller levereras inte

levereras inte

Samtliga informations­mängder

Fastighetsreferens

beteckning

levereras

levereras inte

levereras inte

Förklaring till raderna nedan som rör information som är gemensam för flera fastigheter:

Inskrivning Direkt innehåller referenser till de fastigheter som informationen berör, men ingen referens till fastigheten som frågan är ställd för.

Fastighetsinformation Nedladdning innehåller referenser till alla fastigheter som informationen berör, även till den fastighet som frågan är ställd för (”egenreferens”).

InskrivningsfastighetPagaendeArendeFastighetsreferensinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
InteckningInteckningBelastarinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
AvsagUrsprungligeninte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
UtstrackningSoktIinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
Inskriven­Belastning­referensFastighetsreferensinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
InteckningsreferensFastighetsreferensinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
AvtalsrättighetInskriven­Belastning­referensFastighetsreferensinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
AvkomstrattBelastarinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
AnteckningAnteckningBelastarinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter
AvserreferensFastighetsreferensinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter

Inskrivet ägande

Ägare - Aktuella

Ägare - Alla

KopeskillingOmfattarinte referens till egen fastighetreferens till alla fastigheterreferens till alla fastigheter

* Används för att tekniskt koppla ihop Person och Organisation i FolkbokfordPerson­Organisation med Person och Organisation i InskrivenPerson. Levereras om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: direktmarknadsföring) eller om personnummer väljs bort (filter: exkluderaPersonnummer).

** IDnummer (med undantag av organisationsnummer), personnummer och annatID levereras aldrig om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: direktmarknadsföring) eller om personnummer väljs bort (filter: exkluderaPersonnummer).

*** Levereras om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: direktmarknadsföring).