Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

En fastighet är ett mark- eller vattenområde, 3D-utrymme eller fristående fiske som ägs av en eller flera fysiska eller juridiska personer. En samfällighet är ett mark- eller vattenområde, 3D-utrymme eller fristående fiske som hör till flera fastigheter gemensamt.

Det finns även andra typer av samfälligheter som till exempel anläggningssamfällighet, vägsamfällighet och markavvattningssamfällighet, men dessa redovisas inte i fastighetsregistret och ingår inte i denna produkt. 

Både fastigheter och samfälligheter är registerenheter.

Informationen är indelad i sju valbara informationsdelmängder:

  • Andel - samfälligheters delägare samt fastigheters och samfälligheters andelar i samfälligheter.
  • Basinformation - registerenhetens (fastighets och samfällighets) attribut, pågående ärende, anmärkningar och fastigheters skattetal.
  • Beteckning före reformen - beteckningar före beteckningsreformens genomförande.
  • Historik - ursprung, avskild mark och referens till vilken eller vilka registerenheter avregistrerad enhet har överförts till.
  • Område - information om 3D-utrymme, markområde och fiskeområde (fristående fiske). Här finns även uppgifter om koordinatbevakning AKRA dvs. information om att koordinater ska tillföras via registerkartan.
  • Registerbeteckning - beteckningar efter beteckningsreformens genomförande. Registerbeteckning består av registerområde, trakt- eller kvartersnamn, block och enhet. Beteckningsstatus kan vara gällande eller omregistrerad.
  • Åtgärd - åtgärder som har eller har haft betydelse för registerenhetens bestånd eller omfattning.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Fastighet och samfällighet Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.

Informations­delmängd

Objekt

Attribut

Fastighet och samfällighet Direkt 3.1

Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang


Registerenhets­referensbeteckninglevereraslevereras intelevereras inte
typlevereraslevereras intelevereras inte

Basinformation

RegisterenhetsattributCentralpunktlevereraslevereras intelevereras inte

Område

Registerenhets­omrade (Fiskeomrade, Markomrade eller _3D-utrymme)ytkvalitetlevereraslevereras intelevereras inte
Ytalevereraslevereras intelevereras inte
Fastighetsinformation Nedladdning innehåller referenser till alla samfälligheter som informationen berör, även till den samfällighet som frågan är ställd för (”egenreferens”).

Andel

AndelISamfallighetSamfallighetinte referens till egen samfällighetreferens till egen samfällighetreferens till egen samfällighet