Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

En fastighet är ett mark- eller vattenområde, 3D-utrymme eller fristående fiske som ägs av en eller flera fysiska eller juridiska personer. En samfällighet är ett mark- eller vattenområde, 3D-utrymme eller fristående fiske som hör till flera fastigheter gemensamt.

Det finns även andra typer av samfälligheter som till exempel anläggningssamfällighet, vägsamfällighet och markavvattningssamfällighet, men dessa redovisas inte i fastighetsregistret och ingår inte i denna produkt. 

Både fastigheter och samfälligheter är registerenheter.

Informationen är indelad i sju valbara informationsdelmängder:

  • Andel - samfälligheters delägare samt fastigheters och samfälligheters andelar i samfälligheter.
  • Basinformation - registerenhetens (fastighets och samfällighets) attribut, pågående ärende, anmärkningar och fastigheters skattetal.
  • Beteckning före reformen - beteckningar före beteckningsreformens genomförande.
  • Historik - ursprung, avskild mark och referens till vilken eller vilka registerenheter avregistrerad enhet har överförts till.
  • Område - information om 3D-utrymme, markområde och fiskeområde (fristående fiske). Här finns även uppgifter om koordinatbevakning AKRA dvs. information om att koordinater ska tillföras via registerkartan.
  • Registerbeteckning - beteckningar efter beteckningsreformens genomförande. Registerbeteckning består av registerområde, trakt- eller kvartersnamn, block och enhet. Beteckningsstatus kan vara gällande eller omregistrerad.
  • Åtgärd - åtgärder som har eller har haft betydelse för registerenhetens bestånd eller omfattning.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Typkod

Klartext


Fastighetstyp 1 – Lantbruksenheter

110

Lantbruksenhet, obebyggd

113

Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor

120

Lantbruksenhet, bebyggd

121

Lantbruksenhet, enbart ekonomibyggnad

122

Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad

180

Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)

181

Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL)

197

Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kronor

199

Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kronor


Fastighetstyp 2 – Småhusenheter

210

Småhusenhet, tomtmark

213

Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

220

Småhusenhet, bebyggd

223

Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler 

225

Småhusenhet, småhus på ofri grund

230

Småhusenhet,  grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL

240

Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet

280

Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)

281

Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

299

Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr


Fastighetstyp 3 – Hyreshusenheter

310

Hyreshusenhet, tomtmark

311

Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad

313

Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr

320

Hyreshusenhet, bostäder

321

Hyreshusenhet, bostäder och lokaler

322

Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

323

Hyreshusenhet, kiosk

324

Hyreshusenhet, parkeringshus/garage

325

Hyreshusenhet, lokaler

326

Hyreshusenhet, kontor inom industrimark

340

Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet

380

Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)

381

Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

399

Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr


Fastighetstyp 4 – Hyreshusenhet

411

  Industrienhet, tomtmark

412

  Industrienhet, med saneringsbyggnad

413

  Industrienhet, upplag eller uppställningsplats

414

  Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr

415

  Industrienhet, fiskefastighet

420

  Industrienhet, industrihotell

421

  Industrienhet, kemisk industri

422

  Industrienhet, livsmedelsindustri

423

  Industrienhet, metall- och maskinindustri

424

  Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri

425

  Industrienhet, trävaruindustri

426

  Industrienhet, annan tillverkningsindustri

430

  Industrienhet, bensinstation

431

  Industrienhet, reparationsverkstad

432

  Industrienhet, lager

433

  Industrienhet, annan övrig byggnad

443

  Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation

480

  Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st.

481

  Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

497

  Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr

498

  Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax

499

  Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr


Fastighetstyp 5 – Ägarlägenhetsenheter

510

  Ägarlägenhetsenhet, obebyggd

513

  Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr

520

  Ägarlägenhetsenhet, bostad

580

  Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)

581

  Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)


Fastighetstyp 6 – Täkter

610

  Industrienhet, obebyggd täktmark

613

  Industrienhet, täkt med byggnadsvärde < 50 000 kr

620

  Industrienhet, bebyggd täktmark

699

  Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr

700

Fastighetstyp 7 - Elproduktionsenhet

800

Fastighetstyp 8 - Specialenhet


Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Fastighet och samfällighet Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.

Informations­delmängd

Objekt

Attribut

Fastighet och samfällighet Direkt 3.1

Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang


Registerenhets­referensbeteckninglevereraslevereras intelevereras inte
typlevereraslevereras intelevereras inte

Basinformation

RegisterenhetsattributCentralpunktlevereraslevereras intelevereras inte

Område

Registerenhets­omrade (Fiskeomrade, Markomrade eller _3D-utrymme)ytkvalitetlevereraslevereras intelevereras inte
Ytalevereraslevereras intelevereras inte
Fastighetsinformation Nedladdning innehåller referenser till alla samfälligheter som informationen berör, även till den samfällighet som frågan är ställd för (”egenreferens”).

Andel

AndelISamfallighetSamfallighetinte referens till egen samfällighetreferens till egen samfällighetreferens till egen samfällighet