Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger.

Autentisering används för att verifiera och säkerställa att en användare eller ett system har rätt behörighet att få åtkomst till en tjänst eller resurs. Du gör det med Oauth2, som är en nyckelbaserad autentisering där användaren med hjälp av API-portalen administrerar behörighetsgrupper och behörighetsnycklar för att tilldela åtkomst till tjänster. Läs mer om och gå till API-portalen på lantmateriet.se.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

Alla uppgifter i fastighetsregistret som kan kopplas till en fysisk person (privatperson) betraktas som direkta eller indirekta personuppgifter, till exempel ett namn eller en fastighetsbeteckning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister (FRL) samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När du begär tillgång till uppgifter ur fastighetsregistret måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning att tillhandahålla (lämna ut) uppgifterna.

Prövningen sker utifrån uppgifterna i din ansökan och leder till ett beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Beslutet kan överklagas.

Lantmäteriet får inte medge direktåtkomst så att det är möjligt att använda namn, personnummer eller del av personnummer som sökbegrepp.

Om du vill kunna söka på fler än en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget, så kallad flerfastighetssökning, krävs det att du har särskilda skäl.

Särskilda skäl innebär att det ska finnas ett väl definierat behov av informationen och att användarens intresse från allmän synpunkt ska vara berättigat och väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster på lantmateriet.se.

Så här fungerar produkten

Produkten har två typer av frågor: hitta och hämta. Som svar på hitta-frågor levereras objektreferenser, objektidentiteter eller hela eller delar av beteckningar. Objektidentiteter, som även ingår i objektreferenser, kan du sedan använda i hämta-frågor för att få tillgång till information om objekten. Du väljer om svaren ska levereras i XML- eller JSON-format.

Hitta

Rättighet - Hitta rättighet genom att ange någon av:

  • Geometri - sök med punkt, linje eller polygon. Du kan utvidga din fråga genom att ange buffert.
  • Ledningshavares namn - sök med hela eller del av namn.
  • Objektidentitet - sök med UUID för fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning som berörs av rättigheten (berörkrets).

Svaret innehåller referenser till en eller flera rättigheter. En referens innehåller rättighetens objektidentitet, rättsförhållandetyp (endast vid sökningar med berörkrets eller ledningshavare), länsbokstav, beteckning samt typ. Objektidentiteten kan användas för att hämta hela eller delar av informationen om rättigheten.

Aktbeteckning - Hitta aktbeteckning med del av beteckning. Svaret innehåller alla möjliga nästkommande led på beteckningen och kan användas för att stegvis hitta kompletta beteckningar.

Aktbeteckningen är uppdelad med kolon, snedstreck och bindestreck. När aktbeteckningen är komplett avslutas beteckningen med en punkt. Punkten ingår inte i beteckningen.

Rättighetsnummer - Hitta rättighetsnummer stegvist utifrån en aktbeteckning kombinerad med eventuell början på rättighetsnummer.

Du kan begränsa antal sökträffar kan med en parameter. Om du sätter värdet på parametern till 0 så görs ingen begränsning. Utelämnar du parametern är standardvärdet 100.

Beteckning, aktbeteckning och rättighetsnummer, tillsammans med länsbokstav kan användas för att hämta rättighet.

Objektidentitet - Hitta objektidentitet genom att ange aktbeteckning och rättighetsnummer. 

Svaret innehåller referenser till en rättighet. Rättighetens objektidentitet kan användas för att hämta rättighet.

Hämta

Rättighet - Hämta rättighet genom att ange någon av:

  • en objektidentitet för rättighet
  • länsbokstav och beteckning (aktbeteckning och rättighetsnummer).

Svaret innehåller information om objekten. Du kan hämta all information eller valda delmängder.

Tekniskt ramverk och standard

Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och Open Geospatial Consortium (OGC).

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar. För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices användas.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen finns åtkomstpunkter, scheman med mera.

Läs mer i den tekniska beskrivningen.