Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

En rättighet kan medföra rätt för en ägare till en fastighet, person eller organisation att för visst ändamål använda ett område av annan ägares fastighet eller anläggning. I Rättighet Direkt ingår information om följande rättighetstyper: officialservitut, officialnyttjanderätt, ledningsrätt och avtalsservitut.

Informationen är indelad i fem valbara delmängder:

  • Basinformation - rättighetens attribut och pågående ärende.
  • Geometri - rättighetens geografiska utbredning.
  • Historik - historisk information om uppdelad eller sammanslagen rättighet samt dess ursprung.
  • Rättsförhållande - relationer som rättigheten har till registerenheter (fastigheter och samfälligheter), gemensamhetsanläggningar eller andra rättighetshavare i form av last eller förmån.
  • Åtgärd - åtgärder som har betydelse för rättighetens omfattning samt förteckning över förändringar av rättighetens rättsförhållanden.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Rättighet Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.

Informationsdelmängd

ObjektAttributRättighet Direkt 2.1Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang

Rattighetsreferens
lansbokstavlevereraslevereras intelevereras inte
beteckninglevereraslevereras intelevereras inte
typlevereraslevereras intelevereras inte

Rättsförhållande

Registerenhets­referensbeteckninglevereraslevereras intelevereras inte
typlevereraslevereras intelevereras inte
Gemensamhets­anlaggnings­­referensbeteckninglevereraslevereras intelevereras inte
GeometriRättighetYtalevereraslevereras intelevereras inte
Fastighetsinformation Nedladdning innehåller referenser till alla rättigheter som informationen berör, även till den rättighet som frågan är ställd för (”egenreferens”).

Rättsförhållande

OvrigRattighets­havareRattforhallande­referensinte referens till egen rättighetreferens till egen rättighetreferens till egen rättighet