Hoppa till huvudsakligt innehåll

Teknisk beskrivning

Gränssnittsdefinition

Åtkomstpunkt

Verifiering: https://api-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1

Produktion: https://api.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1

Schema

XML: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1/rattighet-2.1.0.xsd

JSON: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1/rattighet-2.1.0.json

Format

Data kan hämtas i XML- och JSON-format. Vilket format som önskas anges i HTTP-headern Accept med värdena application/xml eller application/json. I frågor som skickas in med POST ska motsvarande värden anges i headern Content-Type.

Referenssystem

I frågor som accepterar eller svarar med geometrier stöds följande referenssystem:

ReferenssystemSRID
SWEREF 99 TM3006
SWEREF 99 12 003007
SWEREF 99 13 303008
SWEREF 99 14 153012
SWEREF 99 15 003009
SWEREF 99 15 453013
SWEREF 99 16 303010
SWEREF 99 17 153014
SWEREF 99 18 003011
SWEREF 99 18 453015
SWEREF 99 20 153016
SWEREF 99 21 453017
SWEREF 99 23 153018

Felmeddelande

Om ett fel uppstår skickas ett svar med en HTTP-felkod och ett Fault-meddelande.

Sammanfattning

Rättighet

Hämta hela - eller delmängder av - rättigheter.

OperationBeskrivning
GET /{id}
Hämta en rättighet med id.
GET /Hämta en rättighet med beteckning.
POST /
Hämta en eller flera rättigheter med id eller beteckning.

Referens

Hämta referenser till rättigheter, med etikett och id.

OperationBeskrivning
POST /referens/geometriHitta rättigheter med en geometri.
GET /referens/beror/{berörkrets}Hitta rättigheter med en registerenhet eller gemensamhetsanläggning.
GET /referens/ledningshavareHitta rättigheter med en ledningshavare

Beteckning

För användning av autocompletefunktioner. Hämtar stegvis rättighetsbeteckningar och slutligen en rättighetsreferens.

OperationBeskrivning
GET /beteckning/aktbeteckningAutocomplete för att hitta aktbeteckningar.
GET /beteckning/rattighetsnummerAutocomplete för att hitta rättighetsnummer med hjälp av en aktbeteckning.
GET /beteckning/objektidentitetAutocomplete för att hitta rättigheter med hjälp av en aktbeteckning och ett rättighetsnummer.

Operationer

GET /{id}

Beskrivning

Hämta en rättighet med objektidentitet. Delar av rättigheten kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/12345678-1234-1234-1234-123456789012?includeData=total

/10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002?includeData=basinformation,historik

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
idRättighetens objektidentitet.pathstringja
includeData

Vad i rättigheten som ska hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • basinformation - hämtar Rattighetsattribut samt PagaendeRattighetsarende.
 • atgard - hämtar Rattighetsatgard samt Rattsforhallandeforandring.
 • rattsforhallande - hämtar Rattsforhallande.
 • historik - hämtar Rattighetshistorik.
 • geometri - hämtar geometri.
 • total - hämtar allt.
querystring[] (x { "basinformation", "atgard", "rattsforhallande", "historik", "geometri", "total" })nej
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej
instantEndast för internt bruk. För vilken tid informationen ska hämtas. Som default hämtas den senaste versionen av informationen.queryintegernej

Svar

Ett RattighetResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med rättighet, beroende på vilket format som efterfrågades.


GET /

Beskrivning

Hämta en rättighet med beteckning. Delar av rättigheten kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/?lansbokstav=A&beteckning=123-321/213.17
/?lansbokstav=A&beteckning=123-321/213.17&includeData=basinformation,historik

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
lansbokstavRättighetens länsbokstavquerystringja
beteckningRättighetens beteckningquerystringja
includeData

Vad i rättigheten som ska hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • basinformation - hämtar Rattighetsattribut samt PagaendeRattighetsarende.
 • atgard - hämtar Rattighetsatgard samt Rattsforhallandeforandring.
 • rattsforhallande - hämtar Rattsforhallande.
 • historik - hämtar Rattighetshistorik.
 • geometri - hämtar geometri.
 • total - hämtar allt.
querystring[] (x { "basinformation", "atgard", "rattsforhallande", "historik", "geometri", "total" })nej
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej
instantEndast för internt bruk. För vilken tid informationen ska hämtas. Som default hämtas den senaste versionen av informationen.queryintegernej

Svar

Ett RattighetResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med rättighet, beroende på vilket format som efterfrågades.POST /

Beskrivning

Hämta en eller flera rättigheter med id eller beteckning. Antingen 250 id:n eller 250 beteckningar kan som mest skickas in i samma fråga. Delar av rättigheten kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel id-fråga

/?includeData=total
Body, Content-Type: application/xml
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1">
 <id>12345678-1234-1234-1234-123456789012</id>
 <id>10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002</id>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
{
 "id": ["12345678-1234-1234-1234-123456789012", "10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002"]
}

Exempel beteckningsfråga

/?includeData=total
Body, Content-Type: application/xml
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1">
 <rattighetsbeteckning>
  <lansbokstav>A</lansbokstav>
  <beteckning>123-321/231.17</beteckning>
 </rattighetsbeteckning>
 <rattighetsbeteckning>
  <lansbokstav>B</lansbokstav>
  <beteckning>321-123/132.71</beteckning>
 </rattighetsbeteckning>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
{
 "rattighetsbeteckning": [
  {
   "lansbokstav": "A",
   "beteckning": "123-321/231.17"
  },
  {
   "lansbokstav": "B",
   "beteckning": "321-123/132.71"
  }
 ]
}

Requestparametrar

Body: IdRequest - ett objekt innehållandes en lista med objektidentiteter eller rättighetsbeteckningar.

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
includeData

Vad i rättigheten som ska hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • basinformation - hämtar Rattighetsattribut samt PagaendeRattighetsarende.
 • atgard - hämtar Rattighetsatgard samt Rattsforhallandeforandring.
 • rattsforhallande - hämtar Rattsforhallande.
 • historik - hämtar Rattighetshistorik.
 • geometri - hämtar geometri.
 • total - hämtar allt.
querystring[] (x { "basinformation", "atgard", "rattsforhallande", "historik", "geometri", "total" })nej
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej
instantEndast för internt bruk. För vilken tid informationen ska hämtas. Som default hämtas den senaste versionen av informationen.queryintegernej

Svar

Ett RattighetResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med rättighet, beroende på vilket format som efterfrågades.POST /referens/geometri

Beskrivning

Hämta referenser till rättigheter inom en given geometri.

Exempel

/referens/geometri

Body, Content-Type: application/xml
<GeometriRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1">
 <Geometri>
  <gml:Polygon gml:id="ID_8" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
   <gml:exterior>
    <gml:LinearRing>
     <gml:posList>6728548 618174 6728423 618153 6728395 618270 6728525 618296 6728548 618174</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </Geometri>
 <buffer>50</buffer>
</GeometriRequest>
Body, Content-Type: application/json
{
 "geometri": {
  "type": "Polygon",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
   }
  },
  "coordinates": [
   [ [618174, 6728548], [618153, 6728423], [618270, 6728395],
    [618296, 6728525], [618174, 6728548] ]
  ]
 },
 "buffer": 50
}

Requestparametrar

Body: GeometriRequest - ett objekt innehållande en geometri i GeoJSON- eller GML-format och eventuellt attributet buffer som kan användas för att utöka området runt geometrin.

Svar

Ett RattighetsreferensResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med rättighetsreferenser, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /referens/beror/{berörkrets}

Beskrivning

Hämta referenser till rättigheter med en given registerenhet eller gemensamhetsanläggning.

Exempel

/referens/beror/12345678-1234-1234-1234-123456789012

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
id

Registerenhetens eller gemensamhetsanläggningens id i form av ett UUID.

pathstring (uuid)ja

Svar

Ett RattighetsreferensResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med rättighetsreferenser, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /referens/ledningshavare

Beskrivning

Hämta referenser till rättigheter genom att söka på ledningshavare.

Exempel

/referens/ledningshavare?ledningshavare=Lantm&match=startsWith

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
ledningshavare

Söksträng

querystringja
matchTyp av sökning som ska görasquerystring (x  {"equals", "startsWith", "endsWith", "contains"}ja

Svar

Ett RattighetsreferensResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med rättighetsreferenser, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /beteckning/aktbeteckning

Beskrivning

Ingång för att stegvis finna aktbeteckningar. Aktbeteckningar är uppdelade med tecknen ":", "/" samt "-". Ett resultat som slutar med en punkt är en komplett aktbeteckning. Sökningen fungerar på följande vis:

aktbeteckningResultat
(tom)

Första ledet på samtliga aktbeteckningar, samt de aktbeteckningar som bara har ett led.

Exempel: "1234.", "01-", "xyz/"

"01"

Första ledet på samtliga aktbeteckningar, samt de aktbeteckningar som bara har ett led, och börjar på "01".

Exempel: "0123a.", "01-", "01a/"

"01-"

Första och andra ledet på samtliga aktbeteckningar vars första led är "01-", samt de aktbeteckningar som bara har två led.

Exempel: "01-23.", "01-ab/", "01-a73:", "01-abc."

"01-a"

Första och andra ledet på samtliga aktbeteckningar vars första led är "01-" och vars andra led börjar på "a", samt de aktbeteckningar som endast har två led.

Exempel: "01-ab/", "01-a73:", "01-abc."

"01-ab/"

Samtliga aktbeteckningar vars första och andra led är "01-ab/"

Exempel: "01-ab/123.", "01-ab/xyz-234:lm."

"01-ab/x"

Samtliga aktbeteckningar vars första och andra led är "01-ab/" och vars tredje led börjar med "x"

Exempel: "01-ab/xyz-234:lm."

Exempel

/beteckning/aktbeteckning?aktbeteckning=01-23&maxHits=40

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
aktbeteckning

Söksträng

querystringnej
maxHitsBegränsa antalet sökträffar. Sätts värdet 0 görs ingen begränsning. Utelämnas parametern är standardvärdet 100.queryintnej

Svar

Ett BeteckningResponse med aktbeteckningar i form av en JSON-array eller XML-lista, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /beteckning/rattighetsnummer

Beskrivning

Ingång för att stegvis finna rättighetsnummer utifrån en aktbeteckning. Sökningen fungerar på följande vis:

rattighetsnummerResultat

(tom)

Samtliga rättighetsnummer för aktbeteckningen.

"3"

Samtliga rättighetsnummer som börjar på siffran "3".

Exempel: "3", "30", "307"

Exempel

/beteckning/rattighetsnummer?aktbeteckning=01-23-45&rattighetsnummer=3

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
aktbeteckning

Den aktbeteckning för vilken rättighetsnummer ska sökas fram.

querystringja
rattighetsnummerSöksträng för att begränsa sökningen till rättighetsnummer som börjar på värdet för parametern.queryintnej
maxHitsBegränsa antalet sökträffar. Sätts värdet 0 görs ingen begränsning. Utelämnas parametern är standardvärdet 100.queryintnej

Svar

Ett BeteckningResponse med rättighetsnummer i form av en JSON-array eller XML-lista, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /beteckning/objektidentitet

Beskrivning

Hämtar referenser till samtliga rättigheter med en viss aktbeteckning och rättighetsnummer.

Exempel

/beteckning/objektidentitet?aktbeteckning=01-23-45&rattighetsnummer=37

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
aktbeteckning

Rättighetens aktbeteckning.

querystringja
rattighetsnummerRättighetens rättighetsnummer.queryintja
maxHitsBegränsa antalet sökträffar. Sätts värdet 0 görs ingen begränsning. Utelämnas parametern är standardvärdet 100.queryintnej

Svar

Ett BeteckningResponse med objektidentiteter i form av en JSON-array eller XML-lista, beroende på vilket format som efterfrågades.

Datatyper

Frågor

IdRequest

Hämta rättighet med angiven identifierare. Antingen objektidentitet eller rättighetsbeteckning kan anges. 250 id:n kan anges i en fråga.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
idRättighetens objektidentitetstring1..*
rattighetsbeteckningRättighetens beteckningRattighetsbeteckning1..*

Exempel med objektidentitet

XML
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1">
 <id>12345678-1234-1234-1234-123456789012</id>
 <id>10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002</id>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
{
 "id": ["12345678-1234-1234-1234-123456789012", "10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002"]
}

Exempel med rättighetsbeteckning

XML
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1">
 <rattighetsbeteckning>
  ...
 </rattighetsbeteckning>
 <rattighetsbeteckning>
  ...
 </rattighetsbeteckning>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
{
 "rattighetsbeteckning": [
  {
   ...
  },
  {
   ...
  }
 ]
}

Rattighetsbeteckning

Anger en rättighetsbeteckning.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
lansbokstavRättighetens länsbokstavstring1
beteckning

Beteckning, som består av aktbeteckning och rättighetsnummer

string1

Exempel

XML
<Rattighetsbeteckning
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1">
 <lansbokstav>A</lansbokstav>
 <beteckning>01-23/74.11</beteckning>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
{
 "lansbokstav": "A",
 "beteckning": "01-23/74.11"
}GeometriRequest

Hitta rättigheter inom geometri. Vissa begränsningar finns:

Begränsning

Maxvärde

Antal punkter i en MultiPoint.

1 000 st

Antal brytpunkter i en LineString eller MultiCurve.

1 000 st

Antal brytpunkter i en Polygon eller MultiSurface.

1 000 st

Längd på en LineString eller sammanlagd längd på en MultiCurve.

100 000 m

Area för en Polygon eller sammanlagd area för en MultiSurface.

1 000 000 m2

Omkrets på en Polygon eller sammanlagd omkrets på en MultiSurface.

200 000 m

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
GeometriEn GML- eller GeoJSON-geometri. GML-geometrier ska följa Lantmäteriets GML 3.2.1-profil.geometri1
bufferOmråde runt den angivna geometrin som ska ingå i sökträffen.integer0..1

Exempel

XML
<GeometriRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1">
 <Geometri>
  <gml:Polygon gml:id="ID_8" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
   <gml:exterior>
    <gml:LinearRing>
     <gml:posList>6728548 618174 6728423 618153 6728395 618270 6728525 618296 6728548 618174</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </Geometri>
 <buffer>50</buffer>
</GeometriRequest>
JSON
{
 "geometri": {
  "type": "Polygon",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
   }
  },
  "coordinates": [
   [ [618174, 6728548], [618153, 6728423], [618270, 6728395],
    [618296, 6728525], [618174, 6728548] ]
  ]
 },
 "buffer": 50
}

Svar

RattighetResponse

Behållare för sökningens resultat - ingen, en eller flera sökträffar av typen Rattighet.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
RattighetRättighet.Rattighet0..*

Exempel

XML
<RattighetResponse
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:lmfault="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1"
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" gml:id="response">
  <gml:boundedBy>
   <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
     <gml:lowerCorner>6768124.643 554337.997</gml:lowerCorner>
     <gml:upperCorner>6776346.273 561859.857</gml:upperCorner>
   </gml:Envelope>
  </gml:boundedBy>
  <RattighetMember>
   <Rattighet gml:id="ID_db7c8959-8032-5422-e040-ed8f5b434c7b">
	...
   </Rattighet>
  </RattighetMember>
</RattighetResponse>
JSON
{
  "type": "FeatureCollection",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
     "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
   }
  },
  "bbox": [
   554337.997,
   6768124.643,
   561859.857,
   6776346.273
  ],
  "features": [
   {
     "type": "Feature",
     "bbox": [
      554337.997,
      6768124.643,
      561859.857,
      6776346.273
     ],
     "id": "db7c8959-8032-5422-e040-ed8f5b434c7b",
			...
		}
	]
}Rattighet

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
objektidentitet
string (uuid)1
Rattighetsattribut
Rattighetsattribut0..1
PagaendeRattighetsarende
PagaendeRattighetsarende0..*
SammankopplasMed
Rattighetsreferens0..*
Rattighetsatgard
Rattighetsatgard0..*
Rattsforhallandeforandring
Rattsforhallandeforandring0..*
Rattsforhallande
Rattsforhallande0..*
Rattighetshistorik
Rattighetshistorik0..*
YtaEndast för direktåtkomst.geometri0..1

Exempel

XML
<RattighetResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                xmlns:lmfault="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1"
                xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1"
                xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" gml:id="response">
 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
   <gml:lowerCorner>6768124.643 554337.997</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>6776346.273 561859.857</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>
 <RattighetMember>
  <Rattighet gml:id="ID_db7c8959-8032-5422-e040-ed8f5b434c7b">
   <gml:boundedBy>
    <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
     <gml:lowerCorner>6768124.643 554337.997</gml:lowerCorner>
     <gml:upperCorner>6776346.273 561859.857</gml:upperCorner>
    </gml:Envelope>
   </gml:boundedBy>
   <objektidentitet>db7c8959-8032-5422-e040-ed8f5b434c7b</objektidentitet>
   <Rattighetsattribut>
    ...
   </Rattighetsattribut>
   <PagaendeRattighetsarende>
    ...
   </PagaendeRattighetsarende>
   <SammankopplasMed>
    ...
   </SammankopplasMed>
   <Rattighetsatgard>
    ...
   </Rattighetsatgard>
   <Rattsforhallandeforandring>
    ...
   </Rattsforhallandeforandring>
   <Rattsforhallande>
    ...
   </Rattsforhallande>
   <Rattighetshistorik>
    ...
   </Rattighetshistorik>
   <Yta>
    <gml:MultiSurface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_3">
     <gml:surfaceMember>
      <gml:Polygon gml:id="GM_4">
       <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
         <gml:posList>7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
       </gml:exterior>
      </gml:Polygon>
     </gml:surfaceMember>
    </gml:MultiSurface>
    <gml:MultiSurface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_1">
     <gml:surfaceMember>
      <gml:Polygon gml:id="GM_2">
       <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
         <gml:posList>14.0 18.0 18.0 18.0 18.0 14.0 14.0 14.0 14.0 18.0</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
       </gml:exterior>
      </gml:Polygon>
     </gml:surfaceMember>
    </gml:MultiSurface>
   </Yta>
  </Rattighet>
 </RattighetMember>
</RattighetResponse>
JSON
{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
  }
 },
 "bbox": [
  7.5,
  7.5,
  18,
  18
 ],
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "bbox": [
    7.5,
    7.5,
    18,
    18
   ],
   "id": "db7c8959-8032-5422-e040-ed8f5b434c7b",
   "geometry": {
    "type": "GeometryCollection",
    "geometries": [
     {
      "coordinates": [
       [
        [
         [
          10.5,
          7.5
         ],
         [
          10.5,
          10.5
         ],
         [
          7.5,
          10.5
         ],
         [
          7.5,
          7.5
         ],
         [
          10.5,
          7.5
         ]
        ]
       ]
      ],
      "type": "MultiPolygon"
     },
     {
      "coordinates": [
       [
        [
         [
          18,
          14
         ],
         [
          18,
          18
         ],
         [
          14,
          18
         ],
         [
          14,
          14
         ],
         [
          18,
          14
         ]
        ]
       ]
      ],
      "type": "MultiPolygon"
     }
    ]
   },
   "properties": {
    "objektidentitet": "db7c8959-8032-5422-e040-ed8f5b434c7b",
    "rattighetsattribut": {
     ...
    },
    "pagaendeRattighetsarende": [
     ...
    ],
    "sammankopplasMed": [
     ...
    ],
    "rattighetsatgard": [
     ...
    ],
    "rattsforhallandeforandring": [
     ...
    ],
    "rattighetshistorik": [
     ...
    ]
   }
  }
 ]
}Rattighetsattribut

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
lansbokstavstring1
beteckningstring1
rattighetstypstring (x { "avtalsservitut", "ledningsrätt", "officialnyttjanderätt", "officialservitut"})1
statusstring (x { "levande", "avregistrerad" })1
berorkretsKanVaraOfullstandigboolean1
rattighetsandamalstring1
bildningsatgardstring (x ∈ {"anläggningsförrättning, servitutsåtgärd", "anläggningsåtgärd", "annan åtgärd", "anslutning enligt anläggningslagen", "arealavmätning", "arealkomplettering", "arealutredning", "av ålder bestående", "avlösning", "avstyckning", "avstyckning, laga skifte", "avstyckning, servitutsutbrytning", "avsöndring", "avvittring", "beslut om fastighetsindelning", "beslut om församlingsindelning", "beslut om församlingsindelning enligt äldre lagstiftning", "beslut om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning", "delning", "ensittarlösen", "enskifte", "EVL-förrättning", "expropriation", "expropriationsmätning", "fastighetsbestämning", "fastighetsreglering", "fastighetsreglering, andelsöverföring", "fastighetsreglering, servitutsåtgärd", "förrättning enligt ensittarlagen", "förrättning enligt lag om vissa gemensamhetsanläggningar", "gränsbestämning", "gränsutmärkning fullföljd", "hemmansklyvning", "indelningsändring", "införd i tomtboken", "inlösen", "inställd åtgärd eller förrättning", "klyvning", "laga skifte", "ledningsrättsåtgärd", "legaliserad sämjedelning", "legaliserat arealfång", "legalisering, äganderättsutredning", "legaliseringsförrättning", "mantalssättning", "mätning", "nybyggnadskarta", "nymätning", "omprövning enligt förvaltningslagen", "registreringsbeslut", "rågångsåtgärd", "rättelse enligt förvaltningslagen", "rättelse/komplettering", "sammanföring", "sammanläggning", "servitutsutbrytning", "servitutsåtgärd", "skatteläggning", "storskifte", "syneförrättning", "säkerställande av gränsmärke", "särskild gränsutmärkning", "tomtmätning", "undanröjd åtgärd", "uteslutning", "utredning", "vägförrättning", "åbodelning", "återställande av gränsmärke", "äganderättsutredning", "ägomätning", "ägostyckning", "ägoutbyte", "ändrat andelstal enligt anläggningslagen", "ändring i församlingsindelningen", "överenskommelse enligt anläggningslagen"})
0..1
bildningsatgardsdatumdate0..1
avregistreringsorsakstring (x { "sammanslagen", "uppdelad", "upphävd/upphörd" })0..1
senasteAndringAllmannaDelendate0..1
tidsbegransningstring0..1
fastighetstillbehorstring0..1
rattighetsanmarkningstring0..1
rattighetsbeskrivningstring0..1
olokaliseradRattighetboolean1
redovisasUtanGeometriboolean1

Exempel

XML
<Rattighetsattribut>
 <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
 <objektversion>3</objektversion>
 <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <lansbokstav>v3</lansbokstav>
 <beteckning>beteckning.3</beteckning>
 <rattighetstyp>officialnyttjanderätt</rattighetstyp>
 <status>levande</status>
 <berorkretsKanVaraOfullstandig>true</berorkretsKanVaraOfullstandig>
 <rattighetsandamal>rattighetsandamal3</rattighetsandamal>
 <bildningsatgard>annan åtgärd</bildningsatgard>
 <bildningsatgardsdatum>2056-10-22</bildningsatgardsdatum>
 <avregistreringsorsak>upphävd/upphörd</avregistreringsorsak>
 <senasteAndringAllmannaDelen>2056-10-22</senasteAndringAllmannaDelen>
 <tidsbegransning>tidsbegransning3</tidsbegransning>
 <fastighetstillbehor>fastighetstillbehor3</fastighetstillbehor>
 <rattighetsanmarkning>rattighetsanmarkning3</rattighetsanmarkning>
 <rattighetsbeskrivning>rattighetsbeskrivning3</rattighetsbeskrivning>
 <olokaliseradRattighet>false</olokaliseradRattighet>
 <redovisasUtanGeometri>false</redovisasUtanGeometri>
</Rattighetsattribut>
JSON
{
 "objektidentitet" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
 "objektversion" : 3,
 "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "lansbokstav" : "v3",
 "beteckning" : "beteckning.3",
 "rattighetstyp" : "officialnyttjanderätt",
 "status" : "levande",
 "berorkretsKanVaraOfullstandig" : true,
 "rattighetsandamal" : "rattighetsandamal3",
 "bildningsatgard" : "annan åtgärd",
 "bildningsatgardsdatum" : "2056-10-22",
 "avregistreringsorsak" : "upphävd/upphörd",
 "senasteAndringAllmannaDelen" : "2056-10-22",
 "tidsbegransning" : "tidsbegransning3",
 "fastighetstillbehor" : "fastighetstillbehor3",
 "rattighetsanmarkning" : "rattighetsanmarkning3",
 "rattighetsbeskrivning" : "rattighetsbeskrivning3",
 "olokaliseradRattighet" : false,
 "redovisasUtanGeometri" : false
}

PagaendeRattighetsarende

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
kontorstring1
arendeidentitetstring1
flaggnivaint1
flaggdatumdate1
andringstypstring (x { "berörkrets", "grundinformation" })1

Exempel

XML
<PagaendeRattighetsarende>
 <objektidentitet>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</objektidentitet>
 <objektversion>3</objektversion>
 <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <kontor>kontor3</kontor>
 <arendeidentitet>arendeidentitet3</arendeidentitet>
 <flaggniva>3</flaggniva>
 <flaggdatum>2056-10-22</flaggdatum>
 <andringstyp>berörkrets</andringstyp>
</PagaendeRattighetsarende>
JSON
{
 "objektidentitet" : "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf",
 "objektversion" : 3,
 "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "kontor" : "kontor3",
 "arendeidentitet" : "arendeidentitet3",
 "flaggniva" : 3,
 "flaggdatum" : "2056-10-22",
 "andringstyp" : "berörkrets"
}Rattighetsatgard

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
lopnummerint0..1
rattighetsforandringstring (x ∈ {"berörkrets ändrad", "endast förändringar inom befintlig berörkrets", "rättigheten har upphört/upphävts (avregistrerats)", "rättighetens omfång/läge ändrat"}) 1
aktbeteckningstring0..1
atgardstypstring (x ∈ {"anläggningsförrättning, servitutsåtgärd", "anläggningsåtgärd", "annan åtgärd", "anslutning enligt anläggningslagen", "arealavmätning", "arealkomplettering", "arealutredning", "av ålder bestående", "avlösning", "avstyckning", "avstyckning, laga skifte", "avstyckning, servitutsutbrytning", "avsöndring", "avvittring", "beslut om fastighetsindelning", "beslut om församlingsindelning", "beslut om församlingsindelning enligt äldre lagstiftning", "beslut om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning", "delning", "ensittarlösen", "enskifte", "EVL-förrättning", "expropriation", "expropriationsmätning", "fastighetsbestämning", "fastighetsreglering", "fastighetsreglering, andelsöverföring", "fastighetsreglering, servitutsåtgärd", "förrättning enligt ensittarlagen", "förrättning enligt lag om vissa gemensamhetsanläggningar", "gränsbestämning", "gränsutmärkning fullföljd", "hemmansklyvning", "indelningsändring", "införd i tomtboken", "inlösen", "inställd åtgärd eller förrättning", "klyvning", "laga skifte", "ledningsrättsåtgärd", "legaliserad sämjedelning", "legaliserat arealfång", "legalisering, äganderättsutredning", "legaliseringsförrättning", "mantalssättning", "mätning", "nybyggnadskarta", "nymätning", "omprövning enligt förvaltningslagen", "registreringsbeslut", "rågångsåtgärd", "rättelse enligt förvaltningslagen", "rättelse/komplettering", "sammanföring", "sammanläggning", "servitutsutbrytning", "servitutsåtgärd", "skatteläggning", "storskifte", "syneförrättning", "säkerställande av gränsmärke", "särskild gränsutmärkning", "tomtmätning", "undanröjd åtgärd", "uteslutning", "utredning", "vägförrättning", "åbodelning", "återställande av gränsmärke", "äganderättsutredning", "ägomätning", "ägostyckning", "ägoutbyte", "ändrat andelstal enligt anläggningslagen", "ändring i församlingsindelningen", "överenskommelse enligt anläggningslagen"})0..1
atgardsdatumdate0..1

Exempel

XML
<Rattighetsatgard>
 <objektidentitet>4541daba-b8dc-400f-a0ee-6a46aada2f38</objektidentitet>
 <objektversion>3</objektversion>
 <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <lopnummer>3</lopnummer>
 <rattighetsforandring>rättigheten har upphört/upphävts (avregistrerats)</rattighetsforandring>
 <aktbeteckning>aktbeteckning3</aktbeteckning>
 <atgardstyp>annan åtgärd</atgardstyp>
 <atgardsdatum>2056-10-22</atgardsdatum>
</Rattighetsatgard>
JSON
{
 "objektidentitet" : "4541daba-b8dc-400f-a0ee-6a46aada2f38",
 "objektversion" : 3,
 "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "lopnummer" : 3,
 "rattighetsforandring" : "rättigheten har upphört/upphävts (avregistrerats)",
 "aktbeteckning" : "aktbeteckning3",
 "atgardstyp" : "annan åtgärd",
 "atgardsdatum" : "2056-10-22"
}Rattsforhallandeforandring

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
lopnummerint0..1
rattsforhallandeforandringstypstring (x ∈ {"bort", "till"})0..1
avserRattsforhallandestring (uuid)1
avserRattighetsatgardstring (uuid)1

Exempel

XML
<Rattsforhallandeforandring>
 <objektidentitet>1fffe5ba-7845-4085-a069-9cef02c9069e</objektidentitet>
 <objektversion>3</objektversion>
 <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <lopnummer>3</lopnummer>
 <rattsforhallandeforandringstyp>bort</rattsforhallandeforandringstyp>
 <avserRattsforhallande>3220e0ba-1891-40ca-a0ac-031bd6511b6b</avserRattsforhallande>
 <avserRattighetsatgard>2ea37ebb-3997-4086-a09c-1f8784e3f0c9</avserRattighetsatgard>
</Rattsforhallandeforandring>
JSON
{
 "objektidentitet" : "1fffe5ba-7845-4085-a069-9cef02c9069e",
 "objektversion" : 3,
 "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "lopnummer" : 3,
 "rattsforhallandeforandringstyp" : "bort",
 "avserRattsforhallande" : "3220e0ba-1891-40ca-a0ac-031bd6511b6b",
 "avserRattighetsatgard" : "2ea37ebb-3997-4086-a09c-1f8784e3f0c9"
}Rattsforhallande

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
lopnummerint0..1
rattsforhallandetypstring (x ∈ {"förmån", "last"})1
aktuelltRattsforhallandeboolean1
lopnummerIdentisktLikaMedint0..1
AvserOvrigRattighetshavareOvrigRattighetshavare0..1
AvserGemensamhetsanlaggningGemensamhetsanlaggningreferens0..1
AvserRegisterenhetRegisterenhetsreferens0..1
identisktLikaMedAvtalsservitutstring (uuid)0..1

Exempel

XML
<Rattsforhallande>
 <objektidentitet>6f0030ba-d76d-40dc-a084-1d31a35a8373</objektidentitet>
 <objektversion>4</objektversion>
 <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <lopnummer>4</lopnummer>
 <rattsforhallandetyp>last</rattsforhallandetyp>
 <aktuelltRattsforhallande>true</aktuelltRattsforhallande>
 <lopnummerIdentisktLikaMed>5</lopnummerIdentisktLikaMed>
 <avserOvrigRattighetshavare>
  ...
 </avserOvrigRattighetshavare>
 <avserGemensamhetsanlaggning>
  ...
 </avserGemensamhetsanlaggning>
 <avserRegisterenhet>
  ...
 </avserRegisterenhet>
 <identisktLikaMedAvtalsservitut>897376ba-57e2-40a2-a061-4628b7f08cd6</identisktLikaMedAvtalsservitut>
</Rattsforhallande>
JSON
{
 "objektidentitet" : "7a2767bb-b9c5-409a-a0a7-bc34d30643fe",
 "objektversion" : 3,
 "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "lopnummer" : 3,
 "rattsforhallandetyp" : "förmån",
 "aktuelltRattsforhallande" : true,
 "lopnummerIdentisktLikaMed" : 4,
 "avserOvrigRattighetshavare" : {
  ...
 },
 "avserGemensamhetsanlaggning" : {
  ...
 },
 "avserRegisterenhet" : {
  ...
 },
 "identisktLikaMedAvtalsservitut" : "5cdf35ba-3722-4097-a041-b605cfd16ea6"
}OvrigRattighetshavare

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
rattighetshavarekategoristring (x ∈ {"klartextenhet", "ledningshavare", "nyttjanderättshavare"})1
klartextstring1
RattsforhallandereferensRattsforhallandereferens0..*

Exempel

XML
<OvrigRattighetshavare>
 <objektidentitet>359d41ba-f78a-400d-a0bb-e7ae28c0450c</objektidentitet>
 <objektversion>5</objektversion>
 <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
 <rattighetshavarekategori>ledningshavare</rattighetshavarekategori>
 <klartext>klartext5</klartext>
 <Rattsforhallandereferens>
  ...
 </Rattsforhallandereferens>
 <Rattsforhallandereferens>
  ...
 </Rattsforhallandereferens>
</OvrigRattighetshavare>
JSON
{
 "objektidentitet" : "8d4861bb-5911-40df-a0ea-2360a68f57cb",
 "objektversion" : 4,
 "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
 "rattighetshavarekategori" : "klartextenhet",
 "klartext" : "klartext4",
 "rattsforhallandereferens" : [
  ...
 ]
}Registerenhetsreferens

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
objektidentitet
string (uuid)1
beteckningEndast för direktåtkomst.string0..1
typEndast för direktåtkomst.string (x ∈ {"fastighet", "samfällighet"})0..1

Exempel

XML
<Registerenhetsreferens>
 <objektidentitet>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</objektidentitet>
 <beteckning>Gävle Olsbacka 4:4</beteckning>
 <typ>samfällighet</typ>
</Registerenhetsreferens>
JSON
{
 "objektidentitet" : "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c",
 "beteckning" : "Gävle Olsbacka 5:5",
 "typ" : "fastighet"
}Gemensamhetsanlaggningreferens

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
objektidentitet
string (uuid)1
beteckningEndast för direktåtkomst.string0..1

Exempel

XML
<Gemensamhetsanlaggningreferens>
 <objektidentitet>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</objektidentitet>
 <beteckning>SÖDERBO MÖRTEBO GA:1</beteckning>
</Gemensamhetsanlaggningreferens>
JSON
{
 "objektidentitet" : "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c",
 "beteckning" : "SÖDERBO MÖRTEBO GA:1"
}Rattsforhallandereferens

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
RattighetsreferensRattighetsreferens1

Exempel

XML
<Rattsforhallandereferens>
 <objektidentitet>48be3bba-97d6-4052-a0fe-4edafc485ad9</objektidentitet>
 <Rattighetsreferens>
  ...
 </Rattighetsreferens>
</Rattsforhallandereferens>
JSON
{
 "objektidentitet" : "54e572bb-792e-4010-a022-eedd2bf51964",
 "rattighetsreferens" : {
  ...
 }
}

Rattighetsreferens

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
objektidentitet
string (uuid)1
rattsforhallandetyp

Endast vid sökningar med berörkrets eller ledningshavare.

string (x ∈ {"förmån", "last"})0..1
lansbokstavEndast för direktåtkomst.string0..1
beteckningEndast för direktåtkomst.string0..1
typEndast för direktåtkomst.string (x ∈ {"avtalsservitut", "ledningsrätt", "officialnyttjanderätt", "officialservitut"})0..1

Exempel

XML
<Rattighetsreferens>
    <objektidentitet>af06537f-c3ee-6f58-e040-ed8f65434c76</objektidentitet>
    <lansbokstav>Ä</lansbokstav>
    <beteckning>28-78:1222.1</beteckning>
    <typ>officialservitut</typ>
</Rattighetsreferens>
JSON
  {
    "objektidentitet": "af06537f-c3ee-6f58-e040-ed8f65434c76",
    "lansbokstav": "Ä",
    "beteckning": "28-78:1222.1",
    "typ": "officialservitut"
  }

Rattighetshistorik

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
lopnummerint0..1
rattighetshistoriktypstring (x ∈ { "sammanslagen", "uppdelad", "ursprung" })1
RattighetsreferensRattighetsreferens1

Exempel

XML
<Rattighetshistorik>
 <objektidentitet>00b7b4b9-f6a1-4082-a002-96c0ff933246</objektidentitet>
 <objektversion>4</objektversion>
 <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <lopnummer>4</lopnummer>
 <rattighetshistoriktyp>sammanslagen</rattighetshistoriktyp>
 <Rattighetsreferens>
  ...
 </Rattighetsreferens>
</Rattighetshistorik>
JSON
{
 "objektidentitet" : "501088ba-77ff-40d3-a098-10a63c564f6f",
 "objektversion" : 3,
 "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "lopnummer" : 3,
 "rattighetshistoriktyp" : "ursprung",
 "rattighetsreferens" : {
  ..
 }
}

RattighetsreferensResponse

Behållare för sökningens resultat - ingen, en eller flera sökträffar av typen Rattighetsreferens.

Properties

NamnTypMultiplicitet
RattighetsreferensRattighetsreferens0..*

Exempel

XML
<RattighetsreferensResponse 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:lmfault="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1" 
    xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1" 
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
  <Rattighetsreferens>
    <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
    <lansbokstav>v3</lansbokstav>
    <beteckning>beteckning.3</beteckning>
    <typ>officialnyttjanderätt</typ>
  </Rattighetsreferens>
</RattighetsreferensResponse>
JSON
[
 {
  "objektidentitet" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
  "lansbokstav" : "v3",
  "beteckning" : "beteckning.3",
  "typ" : "officialnyttjanderätt"
 }
]BeteckningResponse

Behållare för resultat från autocompletefunktioner. Innehåller ingen, en eller flera av antingen aktbeteckningar, rättighetsnummer eller objektidentiteter.

Properties

NamnTypMultiplicitet
aktbeteckningstring0..*
rattighetsnummerint0..*
objektidentitetstring (uuid)0..*

Exempel för aktbeteckningar

XML
<BeteckningResponse 
    xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:lmfault="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1" 
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
  <aktbeteckning>10-</aktbeteckning>
  <aktbeteckning>20-</aktbeteckning>
  <aktbeteckning>30-</aktbeteckning>
</BeteckningResponse>
JSON
[
 "10-",
 "20-",
 "30-"
]

Exempel för rättighetsnummer

XML
<BeteckningResponse 
    xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:lmfault="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1" 
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
 <rattighetsnummer>1</rattighetsnummer>
 <rattighetsnummer>3</rattighetsnummer>
</BeteckningResponse>
JSON
[
 1,
 3
]

Exempel för objektidentitet

XML
<BeteckningResponse 
    xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v2.1" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:lmfault="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1" 
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
 <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
 <objektidentitet>4c3b9db9-75d0-4096-a00e-336e4eb7847a</objektidentitet>
 <objektidentitet>7f54dbbd-dd29-40d1-a0ab-93105ed6ad46</objektidentitet>
</BeteckningResponse>
JSON
[
 "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
 "4c3b9db9-75d0-4096-a00e-336e4eb7847a",
 "7f54dbbd-dd29-40d1-a0ab-93105ed6ad46"
]

Felmeddelande

Fault

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
codeHTTP-felkod.integer1
reasonTextöversättning av felkodstring1
errorsMer detaljerad felbeskrivningstring0..*

Exempel

XML
<Fault
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1">
 <code>400</code>
 <reason>Bad Request</reason>
 <errors>Area is too large! Max is 1000000 - area is 1048076</errors>
</Fault>
JSON
{
  "code": 400,
  "reason": "Bad Request",
  "errors": [
   "Area is too large! Max is 1000000 - area is 1048076"
  ]
}