Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter i akter får användas styrs bland annat av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för det digitala arkivet enligt förordningen (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När du begär tillgång till personuppgifter ur det digitala arkivet måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning att tillhandahålla (lämna ut) uppgifterna. Alla uppgifter som kan kopplas till en fysisk person (privatperson), exempelvis ett namn eller en fastighetsbeteckning, utgör personuppgifter.

Prövningen sker utifrån uppgifterna i din ansökan och leder till ett beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Beslutet kan överklagas.

Prövningen innebär att Lantmäteriet tar ställning till om din begäran omfattar personuppgifter och i så fall om ändamålen med din tänkta behandling av personuppgifterna är förenliga med det digitala arkivets ändamål.

Lantmäteriet får inte medge direktåtkomst så att det är möjligt att använda namn, personnummer, samordningsnummer eller del av sådana nummer som sökbegrepp.

Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster på lantmateriet.se.

Så fungerar produkten

Produkten har en typ av fråga: hämta. Som svar på hämta-frågan levereras hela akten från Lantmäteriets arkiv. Du väljer om svaren ska levereras i DjVu- eller PDF-format. När alla bilder i akten är hämtade öppnar den valda bildvisaren akten. Det innebär att akter med många bilder kan ta längre tid att öppna än akter med några få bilder.

Hämta

Akt- hämta akten genom att ange län och aktbeteckning. Svaret innehåller en akt som kan innehålla en eller flera bilder.

Alternativ 1

För att kunna titta på en DjVu så krävs en DjVu-visare. Det finns idag flera alternativ, till exempel:

  • Hämta akter och visa akter i separat program, DjVu Viewer
  • Hämta akter med förenklad DjVu-visare, html5

Alternativ 2

För att kunna titta på en PDF så krävs en PDF-visare. Det finns idag flera alternativ, till exempel:

  • Hämta akter och visa akter i separat program, Adobe Acrobat Reader
  • Hämta akter och visa direkt i webbläsarens PDF-visare

Tekniskt ramverk och standard

Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och Open Geospatial Consortium (OGC).

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar. För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices användas.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen finns åtkomstpunkter, scheman med mera.

Läs mer i den tekniska beskrivningen.