Hoppa till huvudsakligt innehåll

Kvalitetsbeskrivning

Förrättningskartan tillsammans med beslut och protokoll utgör juridiska dokument som har rättsverkan.

Syfte och användbarhet

Akt Direkt ger tillgång till en del av akterna som finns i Lantmäteriets arkiv. För att använda produkten krävs att du har en applikation och en programvara som kan öppna akterna i produkten. Du ska kunna använda akterna i ditt eget system.

Exempel på möjliga användningsområden är:

  • förrättningsverksamhet
  • arkivutredningar
  • samhällsplanering
  • infrastrukturplanering
  • skogsbruk
  • fastighetsförvaltning
  • fastighetsmäkleri

Datafångst

Tillkomsthistorik

Materialet har tillkommit genom lantmätare som har skapat akter, kartor och handlingar, över ett geografiskt område eller flera fastigheter. Sedan har dessa handlingar skannats eller arkiverats digitalt och är tillgängliga via Akt Direkt. Kartmaterialet är inte georefererat.

För det skannade materialet är de flesta av kartorna skannade i färg och har en upplösning på 254 dpi. Handlingarna har skannats i svartvitt med en upplösning på 200 dpi. Från och med mars 2018 skannas kartor och handlingarna i färg med en upplösning på 300 dpi.

Allt material som arkiveras digitalt från Lantmäteriets handläggningssystem har en upplösning på 300 dpi. Det är material tidigast från år 2008 och framåt, beroende på när lantmäterikontoret påbörjade digital arkivering.

Alla akter är arkiverade i TIFF-format och visas som DjVu-akt eller PDF-akt i tjänsten Akt Direkt. Alla bilder i DjVu-akten är komprimerad från TIFF-filerna. I PDF-akten läggs originalet för de svartvita bilderna direkt in i PDF-akten som TIFF-filer och bilderna som är i färg eller gråskala komprimeras till JPEG innan de läggs in i PDF-akten.

Underhåll

Arkiven uppdateras från Lantmäteriets handläggningssystem för fastighetsbildning. Det kan förekomma kompletteringsskanningar från befintliga analoga lantmäteriarkiv. Ett arbete pågår med att skanna analoga akter från kommunernas byggnadsnämndsarkiv så att de blir sökbara i Lantmäteriets arkiv.

Underhållsfrekvens

Informationen i tjänsten uppdateras dagligen med förrättningsakter från de statliga och kommunala Lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning.

Datakvalitet

Lägesnoggrannhet

Lägesnoggrannheten på kartorna beror på när de är skapade. Kartorna har blivit framställda under en lång tidsepok och med vitt skilda mätmetoder. För t.ex. gränspunkterna kan lägesnoggrannheten variera från ett par centimeter till ett antal meter.

På de äldre kartorna är den inre lägesnoggrannheten (hur objekten ligger i förhållande till varandra på marken) mycket bra men det finns ingen information om den yttre lägesnoggrannheten (hur objekten ligger i Sverige).

Sedan 1990-talet har mätningen skett med satellitpositionering med den rekommenderade lägesnoggrannheten enligt Handbok i mät- och kartfrågor, HMK. Vid satellitpositionering är både inre och yttre lägesnoggrannheten mycket bra. Lägesnoggrannheten lagras i form av medelfel som anges i millimeter.

Metadata

Produkten tillhandahåller endast akter, utan relaterade metadata. För att kunna söka i produkten på ett bra sätt rekommenderas tillgång till fastighetsinformation, exempelvis från Lantmäteriets fastighetsregister.