Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll


Informationsbeskrivning

Produkten innehåller hydrografisk information strukturerad enligt Inspires dataspecifikation respektive svensk vattenstandard SS637008:2015; sjöar och vattendrag samt tillhörande information med anknytning till dessa till exempel fors, damm och vattenfall. I produkten ingår även ett geometriskt nätverk enligt Inspire och ett logiskt nätverk enligt svensk vattenstandard.

Produkten består av fyra teman

 • logiskt nätverk enligt svensk vattenstandard
 • fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard
 • geometriskt nätverk enligt Inspire
 • fysiskt vatten enligt Inspire

Utöver dessa teman ingår dessutom en historikfil, som innehåller de förändringar som skett sedan föregående version av produkten.

Data är uppdelat i huvudavrinningsområden, kustområden och norska produktområden.

Objekt tillhörande nationell strandlinje finns runt kusten och de större inlandssjöarna. I de fall avrinningsområden sträcker sig över nationsgränser ingår utländsk information med begränsat innehåll. Utländska data lagras i egna filer och kan visualiseras tillsammans med det svenska datat.

Informationsmodell

Hantering av identiteter i produkten

När ett nytt objekt införs i datamängden erhåller det ett nytt id. Vid delning av ett objekt, till exempel vattendrag, behåller den ena delen sitt tidigare id, medan den andra delen får ett nytt id. Vid sammanslagning av objekt behåller det sammanslagna objektet ett av objektens id.

Attributet beginLifespanVersion för ett objekt får nytt datum när ett nytt objekt skapats eller när ett befintligt objekts geometri eller något av dess attribut förändrats.

Observera att identiteten på hydronoderna i Inspires nätverk ofta förändras mellan varje release av produkten. Hydronoderna saknas i Lantmäteriets grunddata, vilket innebär att identiteterna måste skapas vid byggandet av nätverket och dessa förändras om anslutande länkar förändrats. Detta innebär att det är svårt att upprätthålla stabila identiteter på hydronoderna.

Avsteg från Inspire och svensk vattenstandard i produkten

Följande avsteg har gjorts från specifikationerna för både Inspire och för svensk vattenstandard:

 • Sankmarker redovisas inte som korrekt indelade objekt, utan följer indexrutornas indelning.
 • För att kunna kombinera data från Inspire och svensk vattenstandard anges Namespace som SE.LM.HY utan objekttyp.
 • Utländska data: För norska respektive finska data anger vi NVE respektive SYKE i identifieraren Namespace. Utländska data levereras i separata filer. Det kommer alltså att kunna finnas ett antal filer för varje HARO; en fil per objekttyp och nationalitet.

För Inspire gäller även följande avsteg:

 • I de fall vi har attribut som innehåller listor, där listan inte måste innehålla något element och vi dessutom saknar värden att mappa mot (exempelvis GeographicalName), låter vi listan vara tom. Det är det mest logiska sättet att visa att data saknas. Vi exkluderar i dessa fall icke-mappade element, utan att ange varför de inte redovisas.
 • Attributet hydroId anges generellt inte i Inspiretemana. Dock anges hydroId, då innehållande vattenytaid, för vattendragsytor respektive sjöar (Watercourse polygon respektive StandingWater). Detta görs för att åstadkomma en koppling mellan dessa objekt och objektet vattendragslänk (WatercourseLink) via attributet relatedHydroObject.

För svensk vattenstandard gäller även följande avsteg:

 • Attributet hydroId anges generellt inte i temana för vattenstandarden. Undantaget är RiverReach, där hydroId innehåller identiteten (vattenytaid) på den sjöyta (StandingWater) en stomlinje ligger i.
 • I det logiska nätverket har vattendragsytorna och deras vattenytaid bytts ut mot stomlinjerna och deras aceid (en unik identitet för databasobjektet) för att få bättre analysmöjligheter. I nätverket ingår alltså vattendrag (linjeobjekten, inklusive otydliga stomlinjer), stomlinjer i vattendragsytor samt sjöar.

För mer information om de i produkten ingående objekten och attributen hänvisas till INSPIRE knowledge base och Svenska Institutet för Standarder (SIS).

INSPIRE knowledge base.

Svenska Institutet för Standarder (SIS).

Objekttyper

Här nedanför redovisas vilka objekttyper som ingår i Inspire respektive svensk vattenstandard.

Objekttyp InspireBeteckning InspireObjekttyp
svensk vattenstandard
Beteckning
svensk vattenstandard

Crossing

-cr

Crossing

-cr

DamOrWeir

-dw

DamOrWeir

-dw

Falls

-fa

Falls

-faGlacierSnowfield

-gs

Lock

-lo

Lock

-lo

Rapids

-ra

Rapids

-ra

Watercourse

-wc

RiverReach

-rrWaterSubSystem

-wssMainRiver

-mr

LandWaterBoundary

-lw

Shoreline

-shl

Sluice

-sl

Sluice

-sl

StandingWater

-sw

StandingWater

-sw

ShorelineConstruction

-scWetland

-wl

WetlandWaterBody

-wlOutflowLocation

-ol

Inspire Network

-n

SVS Network

-n

Ingående teman

Produkten består av nedanstående teman. Informationsmodell samt beskrivning av ingående objekt och attribut finns på respektive undersida.


Läs mer om XML-schemafiler på svensk vattenstandards sida.

Geografisk täckning

Produkten innehåller hydrografiobjekt inom hela Sverige, uppdelat i huvudavrinningsområden, kustområden samt norska produktområden. I de fall avrinningsområden sträcker sig över nationsgränser ingår utländsk information med begränsat innehåll.

Mer information om avrinningsområden och nummer (pdf).

Avrinningsområdena är indelade i huvudavrinningsområden, kustområden och norska produktområden.

Huvudavrinningsområden är avrinningsområden som berör Sverige, som mynnar i havet och som när de definierades hade en areal som var större än 200 kvadratkilometer. Huvudavrinningsområdena har definierats av SMHI och tilldelats en HARO-kod samt oftast det namn som i kartan angetts för det huvudvattendrag som mynnar i havet. Några huvudavrinningsområden (113000, 114000, 115000 och 116000) dränerar från Sverige till Norge och mynnar i Skagerrak respektive Norska havet.

HARO

Vattendrag

HARO

Vattendrag

1000

Torneälven

62000

Tyresån

2000

Keräsjoki

63000

Trosaån

3000

Sangisälven

64000

Svärtaån

4000

Kalixälven

65000

Nyköpingsån

5000

Töreälven

66000

Kilaån

6000

Vitån

67000

Motala ström

7000

Råneälven

68000

Söderköpingsån

8000

Altersundet

69000

Vindån

9000

Luleälven

70000

Storån

10000

Alån

71000

Botorpsströmmen

11000

Rosån

72000

Marströmmen

12000

Alterälven

73000

Virån

13000

Piteälven

74000

Emån

16000

Jävreån

75000

Alsterån

17000

Åbyälven

76000

Snärjebäcken

18000

Byskeälven

77000

Ljungbyån

19000

Kågeälven

78000

Hagbyån

20000

Skellefteälven

79000

Buatorpsån

21000

Bureälven

80000

Lyckebyån

22000

Mångbyån

81000

Nättrabyån

23000

Kålabodaån

82000

Ronnebyån

24000

Rickleån

83000

Vierydsån

25000

Dalkarlsån

84000

Bräkneån

26000

Sävarån

85000

Mieån

27000

Tavleån

86000

Mörrumsån

28000

Umeälven

87000

Skräbeån

29000

Hörnån

88000

Helge å

30000

Öreälven

89000

Nybroån

31000

Leduån

90000

Sege å

32000

Lögdeälven

91000

Höje å

33000

Husån

92000

Kävlingeån

34000

Gideälven

93000

Saxån

35000

Idbyån

94000

Råån

36000

Moälven

95000

Vege å

37000

Nätraån

96000

Rönne å

38000

Ångermanälven

97000

Stenån

39000

Gådeån

98000

Lagan

40000

Indalsälven

99000

Genevadsån

41000

Selångersån

100000

Fylleån

42000

Ljungan

101000

Nissan

43000

Gnarpsån

102000

Suseån

44000

Harmångersån

103000

Ätran

45000

Delångersån

104000

Himleån

46000

Nianån

105000

Viskan

47000

Norralaån

106000

Rolfsån

48000

Ljusnan

107000

Kungsbackaån

49000

Skärjån

108000

Göta älv

50000

Hamrångeån

109000

Bäveån

51000

Testeboån

110000

Örekilsälven

52000

Gavleån

111000

Strömsån

53000

Dalälven

112000

Enningdalsälven

54000

Tämnarån

113000

Glomma

55000

Forsmarksån

114000

Nea

56000

Olandsån

115000

Vefsna

57000

Skeboån

116000

Rana

58000

Broströmmen

117000

Gothemsån

59000

Norrtäljeån

118000

Snoderån

60000

Åkersström

301000

Haldenvassdraget

61000

Norrström
Kustområden är en indelning gjord av SMHI genom sammanslagning av områden vid kusten mellan huvudavrinningsområden och öar i havet. Indelningen av öar i havet har följt valda gränser mellan kustvatten i SVAR (Svenskt VattenArkiv). Områdena, som är 10 till antalet, har tilldelats nummer och namn efter de områden i SVAR som utgör gränsområden. Observera att strandlinjer mot hav och stängningar mot hav redovisas i kustområdena och inte i huvudavrinningsområdena.

Områdesnummer

Områdesnamn

1025

Finland_Dalkarlsån

25042

Dalkarlsån_Ljungan

42059

Ljungan_Norrtäljeån

59063

Norrtäljeån_Trosaån

63071

Trosaån_Botorpsströmmen

71080

Botorpsströmmen_Lyckebyån

80094

Lyckebyån_Råån

94108

Råån_Götaälv

108112

Götaälv_Norge

118118

Gotlands kustområdeNorska produktområden är fyra områden som definierats för vattendrag som rinner från Sverige till Norge och vidare till Norska havet; Mellan Nea och Vefsna; Mellan Vefsna och Rana; Saltdalsvassdraget_Hellemovassdraget; samt Norr om Luleälven. Områdena har tilldelats nummer och namn enligt SVAR.

Områdesnummer

Områdesnamn

114115

Mellan Nea och Vefsna

115116

Mellan Vefsna och Rana

163171

Saltdalsvassdraget_Hellemovassdraget

173204

Norr om Luleälven

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen finns utförlig beskrivning av tillkomst, underhåll och datakvalitet för produkten.
Läs mer i kvalitetsbeskrivningen.