Hoppa till huvudsakligt innehåll

Inspire Physical Waters

Objekttyp och beskrivningAttribut och beskrivning

HydroObject (Abstract)

En identitetsbas för hydrografiska (inklusive konstgjorda) objekt i verkligheten.

 • beginLifespanVersion: Tidpunkt då objektet förändrades genom ändringar av geometri eller attribut.
 • inspireId: Identifierare för objektet + NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data). Som identifierare anges vattenytaid för StandingWater respektive Watercourse polygon och aceid för övriga objekt.

StandingWater*

En vattenförekomst som är helt och hållet omgiven av land.

Minimimått för redovisning är ytor större än 400 m² och vattendrag minst 6 m brett. Även mindre ytor kan förekomma, till exempel vattenfyllda slamdammar, reningsdammar, bassänger, gölar, tjärnar och gruvhål. Vattenytan redovisas, om möjligt, i normalvattenståndet.

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • geographicalName: Ett eller flera geografiska namn på objektet, i de fall sådana finns.
   • language: Språk som namnen kan anges i: svenska (swe), finska (fin), samiska (sme), meänkieli (fit).
   • sourceOfName: Samtliga namn kommer från Ortnamnsregistret - Swedish Place Name Registry.
   • pronunciation: unpopulated (saknar värde).
   • text: Namn på sjön.
   • script: Den teckenuppsättning som ska användas, vanligen latin (latn).
 • hydroId: Samma som inspireId. Används för koppling mellan WatercourseLink och StandingWater.
 • geometry: Geometrin för ytan.
 • levelOfDetail: Har alltid värdet “10000”, dvs skala 1:10 000.
 • localType: Har värdet ”sjö”.
 • origin: Har värdet ”natural” (naturlig) eller ”manMade” (anlagt vatten).
 • persistence: Har alltid värdet ”perennial”, det vill säga beständig under året.
 • tidal: Har alltid värdet ”false”, det vill säga ej tidvattenpåverkad.
 • elevation: Vattenytans höjd över havet i meter. Om dämt vatten visas högsta dämningsnivån.
 • surfaceArea: Arean på sjöytan i m².
 • meanDepth: unpopulated (saknar värde).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

Watercourse*

Ett naturligt eller konstgjort strömmande vattendrag. Geometrin kan vara en linje eller en yta.

Kortaste sträcka som redovisas för vattendrag som inte sammanbinder hydrografiska kartobjekt (till exempel sjöar och våtmarker) är 250 m. Inom täckningsområdet för Fjällkartan 1:50 000 och Fjällkartan 1:100 000 (fjällregionen) tillämpas en förenklad redovisning.

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • geographicalName: Ett eller flera geografiska namn på objektet, i de fall sådana finns. Gäller endast linjeobjekt, ej ytobjekt. Om namn finns på ytobjekt redovisas dessa på stomlinjerna i vattendragsytan (WatercourseLink).
   • language: Språk som namnen kan anges i: svenska (swe), finska (fin), samiska (sme), meänkieli (fit).
   • sourceOfName: Samtliga namn kommer från Ortnamnsregistret - Swedish Place Name Registry.
   • pronunciation: unpopulated (saknar värde).
   • text: Namn på vattendraget.
   • script: Den teckenuppsättning som ska användas, vanligen latin (latn).
 • hydroId: Samma som inspireId. Används för kopplingen mellan WatercourseLink och Watercourse polygon.
 • geometry: Geometrin för linje eller yta.
 • levelOfDetail: Har alltid värdet “10000”, det vill säga skala 1:10 000.
 • localType: Har värdet ”vattendrag” eller ”vattendragsyta”.
 • origin: unpopulated (saknar värde).
 • persistence: Har alltid värdet ”perennial”, det vill säga beständig under året.
 • tidal: Har alltid värdet ”false”, det vill säga ej tidvattenpåverkad.
 • drainsbasin: unpopulated (saknar värde).
 • delineationKnown: Finns enbart på linjeobjekten och har då värdet ”true”, eftersom vattendrag under mark inte redovisas här.
 • length: Längd på vattendraget i meter. Redovisas enbart för linjeobjekten.
 • level: unpopulated (saknar värde).
 • width: unpopulated (saknar värde).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

LandWaterBoundary

Den linje där en landmassa är i kontakt med en vattenförekomst.

Här redovisas strandlinje mot hav, mot stillastående vatten, mot vattendragsyta, mot anlagt vatten, dessutom stängningar, stängningar mot hav samt glaciärgräns. Observera att strandlinjer mot hav och stängningar mot hav redovisas i kustområdena och inte i huvudavrinningsområdena. 

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • geometry: Geometrin för strandlinjen (kurva).
 • origin: unpopulated (saknar värde).
 • waterLevelCathegory: unpopulated (saknar värde).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

Wetland

Ett område med liten avrinning eller som regelbundet översvämmas, där marken är mättad med vatten och det finns vegetation.

Minimimått för redovisning är 2500 m². Uttorkad eller utdikad myr, som blivit produktiv skogsmark, klassificeras ej som sankmark. I sankmark förekommande göl, vattensamling eller permanent vattenfylld flark ska återges som vattenyta om ytan är tillräckligt stor, minst 500 m².

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • geometry: Geometrin för ytan.
 • localType: Har värdet ”sankmark, fast”, eller ”sankmark, våt”.
 • tidal: Har alltid värdet “false”, det vill säga ej tidvattenpåverkad.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

ShorelineConstruction

En konstgjord struktur med ett fast läge på land som angränsar till en vattenförekomst.

Brygga: Redovisas fullständigt, minimimått för redovisning är 20 m räknat från strandlinjen. Bryggor som följer strandlinjen redovisas inte. Inom NSL-område är minimimått för redovisning 10 m, räknat från strandlinjen. Bryggor som följer strandlinjen redovisas.

Avbärare: Redovisas endast inom NSL-område. Avbärare längre än 8 m redovisas.

Ledverk: Redovisas endast inom NSL-område. Ledverk längre än 8 m redovisas. Redovisas sammanhängande under broar.

Pir, kantlinje: Vågbrytare eller pir som är minst 6 m bred och minst 10 m lång. Redovisas endast inom NSL-område. Utanför NSL-område redovisas de enbart med strandlinje.

Pir, mittlinje: Samtliga vågbrytare och pirar smalare än 6 m och längre än 20 m räknat från strandlinjen redovisas.

Kaj, kantlinje: Redovisas med en linje som sammanfaller med strandlinjen. Redovisas endast inom NSL-område. Redovisas om den är minst 6 m bred.

Kaj, mittlinje: Redovisas endast inom NSL-område. Utskjutande kaj som är längre än 10 m räknat från strandlinjen och smalare än 6 m redovisas. Endast kaj som finns redovisad i Sjöfartsverkets databas karteras.

Dykdalb: Dykdalb vars yta är mindre än 12 m² redovisas som Mindre dykdalb, övriga som Normal dykdalb.

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • condition: unpopulated (saknar värde).
 • geometry: Geometrin för objekten (kantlinje, mittlinje, punkt).
 • levelOfDetail: Har alltid värdet “10000”, det vill säga skala 1:10 000.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

Falls

Vattenfall. En vertikalt fallande del av ett vattendrag där vattnet faller från en höjd.

Fullständig redovisning i vattendrag som är minst 20 m breda. I smala vattendrag, ner till 6 m, redovisas endast markanta vattenfall.

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • geometry: Geometrin (kurva).
 • levelOfDetail: Har alltid värdet “10000”, det vill säga skala 1:10 000.
 • height: unpopulated (saknar värde).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

Rapids

Fors. Del av ett vattendrag som strömmar snabbare, där botten sluttar kraftigt nedåt, men det inte finns något tillräckligt brott i sluttningen för att bilda ett vattenfall.

Redovisas i vattendrag bredare än 6 m (dubbeldraget), så att vattendragets karaktär och farbarhet framgår. Minimilängd för redovisning är 50 m.

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • geometry: Geometrin (kurva).
 • levelOfDetail: Har alltid värdet “10000”, det vill säga skala 1:10 000.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

Lock

En bassäng med ett par eller en serie portar som används för att höja eller sänka fartyg när de passerar mellan olika vattennivåer.

Redovisas fullständigt.

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • condition: unpopulated (saknar värde).
 • geometry: Geometrin (punkt).
 • levelOfDetail: Har alltid värdet “10000”, det vill säga skala 1:10 000.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

DamOrWeir

En permanent barriär över ett vattendrag, som används för att dämma upp vatten eller kontrollera dess flöde.

Samtliga dammbyggnader redovisas. Jorddammar och invallningar som har till uppgift att leda vatten i en bestämd fåra redovisas inte som damm. Byggnation för att skapa spegeldamm redovisas inte.

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • condition: unpopulated (saknar värde).
 • geometry: Geometrin (kurva).
 • levelOfDetail: Har alltid värdet “10000”, det vill säga skala 1:10 000.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

Sluice

En öppen, lutande ledning med en port för att reglera vattenflödet (vattenränna och vattentub ingår).

Samtliga vattentuber eller vattenrännor som ingår i eller ansluter till redovisat vattendrag och är minst 200 meter långa redovisas.

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • condition: unpopulated (saknar värde).
 • geometry: Geometrin (kurva).
 • levelOfDetail: Har alltid värdet “10000”, det vill säga skala 1:10 000.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

Crossing

Konstruktion vars ändamål är att leda vattendrag över ett hinder. Hindret kan vara en dalgång, väg, järnväg eller annat vattendrag.

Akvedukterna i Håverud, Kungs Norrby och Ljungsbro redovisas.

Förutom de nedärvda attributen från Hydroobject redovisas följande attribut:

 • geometry: Geometrin (linje).
 • condition: unpopulated (saknar värde).
 • levelOfDetail: Har alltid värdet “10000”, det vill säga skala 1:10 000.
 • type: Har värdet ”Aqueduct”.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

*Gällande skillnad mellan vattendragsyta och sjöyta: Vattendragsyta har alltid en tydlig lutning eftersom vattnet flödar i en viss riktning, medan en sjöyta inte har motsvarande tydliga lutning. Skillnaden i lutning mellan en vattendragsyta och en sjöyta kan dock i vissa fall vara marginell, bedömningen av detta görs av SMHI.